Určování vnějších vlivů

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Na každou elektrickou instalaci anebo na každé elektrické zařízeni působí okolní prostředí, ve kterém je elektroinstalace zřízena anebo elektrické zařízení instalováno.

Elektrická instalace a elektrické zařízení při provozu a používání působí zároveň na okolní prostředí.

Z důvodu zajištění bezpečnosti osob, zvířat a majetku při provozu elektrické instalace a používání elektrických zařízení musí být splněny požadavky na opatření vyplývající z působení jednotlivých vnějších vlivů anebo skupin vnějších vlivů. Tyto požadavky k zajištění bezpečnosti jsou uvedeny nejen v rámci ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2, ale i v ostatních částech souboru ČSN 33 2000 anebo v dalších relevantních normách např. v ČSN 33 1310 ed. 2.
Elektrický rozvod v souladu s § 34 vyhlášky č. 268/2009 Sb. musí podle druhu provozu splňovat požadavky na:

 • a) bezpečnost osob, zvířat a majetku;
 • b) provozní spolehlivost v daném prostředí při určeném způsobu provozu a vlivu prostředí;
 • c) přehlednost rozvodu, umožňující rychlou lokalizaci a odstranění případných poruch;
 • d) snadnou přizpůsobivost rozvodu při požadovaném přemísťování elektrických zařízení a strojů;
 • e) dodávky elektrické energie pro zařízení, která musí zůstat funkční při požáru;
 • f) zamezení vzájemných nepříznivých vlivů a rušivých napětí při křižování a souběhu silnoproudých vedení a vedení elektronických komunikací;
 • g) elektrické rozvody staveb, tj. instalovat vždy zařízení s takovou elektromagnetickou kompatibilitou a odolností, aby tato zařízení v elektromagnetickém prostředí uspokojivě fungovala, aniž by sama způsobovala nepříznivé elektromagnetické rušení jiného zařízení v tomto prostředí.

urcovani vv 2022 1

Další doplňující požadavky na elektrický rozvod jsou obsaženy v ČSN 33 2130 ed. 3. Jedná se o požadavky na:

 • a) hospodárnost rozvodu (v investičních i provozních nákladech);
 • b) hospodárné použití typizovaných jednotek a celků (např. rozvodnic, rozváděčů, transformoven apod.);
 • c) vzhled;

V ČSN 33 2130 ed. 3 jsou v základních požadavcích na elektrické rozvody uvedeny i požadavky uvedené v článku 3.1, které byly z této normy do vyhlášky přeneseny. Je zde však rozdíl mezi požadavkem v bodě a), kde vyhláška č. 268/2009 Sb. požaduje zajištění bezpečnosti pro zvířata (obecně), ale ČSN 33 2130 ed. 3 požaduje zajištění bezpečnosti pro „chovaná zvířata" a to za normálního stavu i při předpokládaných poruchových událostech v napájecí distribuční soustavě. Tato rozdílná ustanovení je vždy nutno upřesnit pro konkrétní projekt (například ochrana volně žijících ptáků - dravců před výbojem na sloupech vysokého napětí (HV) apod.).
Podrobné a správné vyhodnocení rizik a z toho vyplývající určení vnějších vlivů je jedním z hlavních a rozhodujících kritérií pro návrh, montáž, revize a bezpečné používání elektrické instalace.
Protokol o určení vnějších vlivů je základní dokument pro přípravu projektové dokumentace, který zachycuje možná rizika a z nich vyplývající skutečnosti a zásadní technické požadavky na elektrickou instalaci. Vyhodnocení vnějších vlivů a z nich vyplývající technické požadavky na elektrickou instalaci stanovují kromě projektanta elektrické instalace i další specialisté z oborů, které mají na návrh a provoz elektrického instalace a elektrického zařízení navrhovaného objektu vliv.
Zároveň je protokol o určení vnějších vlivů působících na elektrickou instalace nebo elektrické zařízení v době provedení ze základních dokumentů potřebných pro vedení revize (výchozí, pravidelné, mimořádné).
Při změně způsobu užívání objektu je nutné brát v úvahu změny v elektrické instalaci a elektrických zařízeních objektu a také změnu (změny) vnějších vlivů a jejich působení na elektrickou instalaci a elektrická zařízení.
Protokol o určení vnějších vlivů a stanovených opatřeních pro návrh a provedení elektrické instalace stvrzuje svým vlastnoručním podpisem jak předseda komise pro určení vnějších vlivů, tak i jednotliví specialisté.
Jednotlivé druhy projektové dokumentace stavby musí dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), splnit požadavek na zajištění bezpečnosti při používání stavby. Tento požadavek může být splněn pouze na základě řádného a podrobného stanovení vnějších vlivů a z nich vyplývajících základních charakteristik.
Pokud v určitém stupni projektové dokumentace není k dispozici dostatek informací a podkladů k jednoznačnému určení a vyhodnocení vnějších vlivů, musí být na tuto situaci v projektu upozorněno a protokol o určení vnějších vlivů musí být doplněn v rámci zpracování další projektové dokumentace, např. v rámci dokumentace pro provádění stavby apod.
Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná na základě územního rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb. nebo z iniciativy stavebníka a využívaná pro kontrolní prohlídky staveb (v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb.) musí splňovat požadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

urcovani vv 2022 2
Tato projektová dokumentace je v souladu s nařízením vlády č. 190/2022 Sb. základním dokumentem pro provedení montáže elektrické instalace (společně s technickou zprávou) nebo, v případě montáže elektrického zařízení, návodem výrobce.
Projektová dokumentace skutečného provedení stavby zpracovaná v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb. musí splňovat požadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Tato projektová dokumentace je základním dokumentem pro provedení výchozí revize elektrické instalace a v souladu s požadavky nařízení vlády č. 190/2022 Sb. je společně se zprávou o výchozí revizi předána dodavatelem montáže odběrateli (provozovateli, investorovi).
Protokol o určení vnějších vlivů je součástí projektové dokumentace skutečného provedení stavby. Tato dokumentace musí být po dobu životnosti zařízení, provozu či objektu uložena a je předkládána při periodických či jiných revizích elektrické instalace nebo elektrického zařízení.
Určené vnější vlivy musí být uvedeny jak v textové části projektové dokumentace elektro společně s opatřeními, které mají jejich omezit rizika z nich plynoucí pro laiky (protokol o určení vnějších vlivů, odkazy na příslušné normy a konstatování, které vnější vlivy jsou považovány za normální), tak i ve výkresové dokumentaci elektro.
Při vypracovávání protokolu o určení vnějších vlivů lze jednotlivé místnosti stavby se stejnými vnějšími vlivy soustředit do jednoho popisu v dokumentu. Toto řešení se doporučuje pro místnosti (prostory) s normálními vnějšími vlivy.
Vyhodnocení vnějších vlivů pro elektrické instalace a elektrická zařízení, provedené podle předpisů a norem platných v době, kdy byla tato elektrická instalace nebo elektrické zařízení uvedeno do provozu např. podle ČSN 33 0300 je platné až do doby rekonstrukce elektrické instalace (elektrického zařízení) nebo do změny technologických postupů nebo zpracovávaných (skladovaných) hmot.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.

Najdete nás na Facebooku