Požadavky na přívodní vodiče a přípojnice strojních zařízení

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Přívodní vodiče, přípojnice a soupravy sběracích kroužků s kartáči musí být instalovány nebo zakrytovány tak, aby bylo základní ochrany, při normálním přístupu ke stroji, dosaženo použitím ochrany částečnou izolací živých částí, nebo, kde to není proveditelné, ochranou kryty nebo přepážkami se stupněm ochrany krytem nejméně IP2X nebo IPXXB.

Vodorovné horní plochy přepážek nebo krytů, které jsou snadno přístupné, musí zajišťovat stupeň ochrany krytem nejméně IP4X nebo IPXXD.
Není-li požadovaného stupně ochrany krytem dosaženo, musí být použita ochrana umístěním živých částí z dosahu v kombinaci s nouzovým vypnutím.
Nouzové vypnutí se provádí vypnutím příslušného napájení elektromechanickými spínacími přístroji, čímž se uskuteční zastavení kategorie 0 ovládacích prvků stroje připojených k tomuto napájení. Pokud toto zastavení kategorie 0 není pro stroj přípustné, může být nutné použít jiná opatření, například základní ochranu, takže nouzové vypnutí není nutné.
Přívodní vodiče a přípojnice musí být umístěny a/nebo chráněny tak, aby:

  • bylo zabráněno dotyku, zejména u nechráněných přívodních vodičů a přípojnic, s vodivými částmi, jako jsou lanka spínačů ovládaných tahacím lankem, zařízení pro odlehčení tahu a hnacích řetězů;
  • bylo zabráněno poškození kývající se zátěží.

pripojnice stroje 2019 2

Ochranné vodiče

Pokud jsou přívodní vodiče, přípojnice a soupravy sběracích kroužků s kartáči instalovány jako součást ochranného obvodu, nesmí při obvyklém provozu vést proud. Proto musí jak ochranný vodič (PE), tak nulový vodič (N) používat samostatný přívodní vodič, přípojnici nebo sběrací kroužek.
Spojitost ochranných vodičů využívajících kluzné kontakty musí být zajištěna vhodnými opatřeními (například zdvojením sběrače proudu, monitorováním spojitosti).

Sběrače proudu ochranného vodiče

Sběrače proudu ochranného vodiče musí mít takový tvar nebo konstrukci, aby nebyly zaměnitelné s jinými sběrači proudu. Takové sběrače proudu musí být opatřeny kluznými kontakty.

Odnímatelné sběrače proudu s odpojovací funkcí

Odnímatelné sběrače proudu s odpojovací funkcí musí být navrženy tak, aby byl obvod ochranného vodiče přerušen až po odpojení živých vodičů, a spojitost obvodu ochranného vodiče byla obnovena dříve, než je znovu připojen kterýkoliv živý vodič.
Pokud je nějaká část z jakéhokoliv důvodu odstraněna (například při běžné údržbě), ochranný obvod pro zbývající části nesmí být přerušen.
Místa spojení a pospojování musí být navržena tak, aby jejich proudová zatížitelnost nebyla zhoršována mechanickými, chemickými nebo elektrochemickými vlivy. V případě použití krytů a vodičů z hliníku nebo slitin hliníku má být věnována zvláštní pozornost možnosti elektrolytické koroze.
Tam, kde je elektrické zařízení namontováno na víka, dveře nebo krycí desky, musí být zajištěna spojitost ochranného obvodu, a doporučuje se, aby byl použit ochranný vodič. Pokud není ochranný vodič použit, musí být použity upevňovací prvky, závěsy nebo kluzné kontakty navržené tak, aby měly nízký odpor.
Spojitost vodičů v kabelech, které jsou vystaveny poškození (například ohebné vlečné kabely), musí být zajištěna příslušnými opatřeními (například monitorování).
Ochranný obvod nesmí zahrnovat spínací přístroj nebo zařízení jistící proti nadproudům (například spínač, pojistka) nebo jiné prostředky pro přerušení.
Tam, kde spojitost ochranného obvodu může být přerušena pomocí výměnných sběračů proudu nebo zásuvkových spojení, musí být ochranný obvod přerušen kontaktem, který jako první zapíná a jako poslední vypíná. To platí také pro vyjímatelné nebo výsuvné zásuvné jednotky.

Vzdušné vzdálenosti

Vzdušné vzdálenosti mezi příslušnými vodiči a mezi sousedními systémy přívodních vodičů, přípojnic, souprav sběracích kroužků s kartáči a jejich sběrači proudu, musí být vhodné minimálně pro jmenovité impulzní napětí kategorie přepětí III podle ČSN EN 60664-1 ed. 2.

pripojnice stroje 2019 1

Povrchové cesty

Povrchové cesty mezi příslušnými vodiči, mezi sousedními systémy přívodních vodičů, přípojnic, souprav sběracích kroužků s kartáči a jejich sběrači proudu, musí být vhodné pro provoz v předpokládaném prostředí, například na volném prostranství, uvnitř budov, chráněné kryty.
V mimořádně prašných, vlhkých nebo korozívních prostředích platí tyto požadavky na povrchové cesty:

  • nechráněné přívodní vodiče, přípojnice a soupravy sběracích kroužků s kartáči musí být vybaveny izolátory s minimální povrchovou cestou 60 mm;
  • kryté přívodní vodiče, izolované vícepólové přípojnice a izolované jednotlivé přípojnice musí mít minimální povrchovou cestu 30 mm.

Je nutné dodržet doporučení výrobce týkající se zvláštních opatření pro zabránění postupnému snižování izolačních hodnot v důsledku nepříznivých podmínek okolního prostředí (například nánosy vodivého prachu, chemická koroze).

Dělení systému vodičů na úseky

Jsou-li přívodní vodiče nebo přípojnice uspořádány tak, že mohou být děleny na oddělené úseky, musí být použita vhodná konstrukční opatření zabraňující připojování sousedních úseků pod napětí samotnými sběrači proudu.

Konstrukce a instalace přívodních vodičů, systémů přípojnic a souprav sběracích kroužků s kartáči

Přívodní vodiče, přípojnice a soupravy sběracích kroužků s kartáči v silových obvodech, musí být seskupeny odděleně od těch, které jsou v řídicích obvodech.
Přívodní vodiče, přípojnice a soupravy sběracích kroužků s kartáči včetně jejich sběračů proudu, musí být schopné odolat bez poškození mechanickým silám a tepelným účinkům zkratových proudů.
Odnímatelná víka pro systémy přívodních vodičů a přípojnic uložené pod zemí nebo pod podlahou, musí být navržena tak, aby nemohla být otevřena jednou osobou bez pomoci nástroje.
Tam, kde jsou přípojnice instalovány ve společném kovovém krytu, musí být jednotlivé části krytu vzájemně spojeny a připojeny k ochrannému obvodu. Kovová víka přípojnic uložených pod zemí nebo pod podlahou musí být rovněž vzájemně spojena a připojena k ochrannému obvodu.
Ochranný obvod musí zahrnovat víka nebo krycí desky kovových krytů nebo elektroinstalační kanály uložené pod podlahou. Pokud kovové závěsy tvoří část ochranného obvodu, musí být ověřena jejich spojitost.
Elektroinstalační kanály přípojnic, u nichž může dojít k hromadění kapaliny, jako je olej nebo voda, musí být vybaveny prostředky pro odvodňování.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, květen 2024

Číslo je zaměřené na kabely, vodiče, kabelové nosné systémy, svorky a konektory

Zajímavé odkazy

Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.

Najdete nás na Facebooku