Ochranný obvod strojního zařízení

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Ochranný obvod sestává z propojení svorky (svorek) PE, ochranných vodičů v zařízení stroje, včetně kluzných kontaktů, pokud jsou součástí obvodu, dále z vodivých konstrukčních částí a neživých částí elektrického zařízení a vodivých konstrukčních částí stroje.

Všechny části ochranného obvodu musí být navrženy tak, aby byly schopné vydržet nejvyšší tepelná a mechanická namáhání, která mohou být způsobena proudy zemního spojení, které by mohly protékat
v této části ochranného obvodu.
Průřez každého ochranného vodiče, který netvoří součást kabelu nebo který není ve společném krytu s pracovním vodičem, nesmí být menší než

 • 2,5 mm2 Cu nebo 16 mm2 Al, pokud je použita ochrana před mechanickým poškozením,
 • 4 mm2 Cu nebo 16 mm2 Al, pokud není použita ochrana před mechanickým poškozením.

Ochranný vodič, který netvoří součást kabelu, se pokládá za mechanicky chráněný, pokud je instalován v elektroinstalační trubce, úložném elektroinstalačním kanálu, nebo je chráněn podobným způsobem. Vodivé konstrukční části zařízení nemusí být připojeny k ochrannému obvodu. Vodivé konstrukční části stroje nemusí být připojeny k ochrannému obvodu tam, kde všechna použitá zařízení mají odpovídající ochranu použitím zařízení třídy II nebo rovnocennou izolací.
Neživé části zařízení nesmí být připojeny k ochrannému obvodu.
K ochrannému obvodu není nutné připojovat neživé části, pokud jsou tyto části namontovány tak, že nepředstavují nebezpečí, protože:

 • se jich nelze dotknout na velkých plochách nebo je uchopit rukou, a mají malé rozměry (menší než přibližně 50 x 50 mm); nebo
 • jsou umístěny tak, že je nepravděpodobný jak dotyk s živými částmi, tak porucha izolace.

To se vztahuje na malé části, jako jsou šrouby, nýty a štítky, a na části uvnitř krytu bez ohledu na jejich velikost.

ochranny obvod stroje 2022 1

Ochranné vodiče

Ochranný vodič nebo vodič ochranného pospojování musí být od ostatních vodičů snadno rozlišitelný tvarem, umístěním, označením nebo barvou. Je-li použito pouze označení barvou, musí být použita kombinace dvou barev ZELENÁ/ŽLUTÁ po celé délce vodiče. Tato barevná identifikace je vyhrazena výlučně pro ochranné vodiče / vodiče ochranného pospojování.
Přednostně se mají používat měděné vodiče. Je-li použit jiný materiál vodiče než měď, nesmí jeho elektrický odpor na jednotku délky překročit hodnotu elektrického odporu přípustného měděného vodiče a takové vodiče nesmí mít průřez menší než 16 mm2 z důvodu mechanické stálosti.
Kovové kryty nebo kostry nebo montážní desky elektrických zařízení připojené k ochrannému obvodu lze použít jako ochranné vodiče, pokud splňují následující tři požadavky:

 • jejich elektrická spojitost musí být zabezpečena konstrukcí nebo vhodným připojením tak, aby zajišťovala ochranu před mechanickým, chemickým nebo elektrochemickým zhoršením;
 • vyhovují požadavkům čl. 543.1 normy ČSN 33 2000-5-54 ed. 3;
 • musí umožnit připojení jiných ochranných vodičů v každém předem stanoveném napojovacím místě.

Průřez ochranných vodičů musí být buď vypočten podle čl. 543.1.2 normy ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 nebo zvolen podle tab. 1.

ochranny obvod stroje 2022 2
Každý ochranný vodič musí:

 • být součástí vícežilového kabelu, nebo;
 • být ve společném krytu s pracovním vodičem, nebo;
 • mít průřez alespoň:
  - 2,5 mm2 Cu nebo 16 mm2 Al, pokud je použita ochrana před mechanickým poškozením,
  - 4 mm2 Cu nebo 16 mm2 Al, pokud není použita ochrana před mechanickým poškozením.

Ochranný vodič, který netvoří součást kabelu, se pokládá za mechanicky chráněný, pokud je instalován v elektroinstalační trubce, úložném elektroinstalačním kanálu, nebo je chráněn podobným způsobem.
Dále uvedené části stroje a jeho elektrického zařízení musí být připojeny k ochrannému obvodu, ale nesmí se použít jako ochranné vodiče:

 • vodivé konstrukční části stroje;
 • kovové elektroinstalační kanály s ohebnou nebo tuhou konstrukcí;
 • kovové kabelové pláště nebo pancíře;
 • kovová potrubí obsahující hořlavé materiály, jako jsou plyny, kapaliny, prach;
 • ohebné nebo pružné kovové elektroinstalační trubky;
 • konstrukční části, které jsou v normálním provozu vystaveny mechanickému namáhání;
 • ohebné kovové části; nosné dráty; kabelové lávky a kabelové žebříky.

Spojitost ochranného obvodu

Pokud je nějaká část z jakéhokoliv důvodu odstraněna (například při běžné údržbě), ochranný obvod pro zbývající části nesmí být přerušen.
Místa spojení a pospojování musí být navržena tak, aby jejich proudová zatížitelnost nebyla zhoršována mechanickými, chemickými nebo elektrochemickými vlivy. V případě použití krytů a vodičů z hliníku nebo slitin hliníku má být věnována zvláštní pozornost možnosti elektrolytické koroze.
Tam, kde je elektrické zařízení namontováno na víka, dveře nebo krycí desky, musí být zajištěna spojitost ochranného obvodu, a doporučuje se, aby byl použit ochranný vodič. Pokud není ochranný vodič použit, musí být použity upevňovací prvky, závěsy nebo kluzné kontakty navržené tak, aby měly nízký odpor.
Spojitost vodičů v kabelech, které jsou vystaveny poškození (například ohebné vlečné kabely), musí být zajištěna příslušnými opatřeními (například monitorování).
Pokud jsou přívodní vodiče, přípojnice a soupravy sběracích kroužků s kartáči instalovány jako součást ochranného obvodu, nesmí při obvyklém provozu vést proud. Proto musí jak ochranný vodič (PE), tak nulový vodič (N) používat samostatný přívodní vodič, přípojnici nebo sběrací kroužek.
Spojitost ochranných vodičů využívajících kluzné kontakty musí být zajištěna vhodnými opatřeními (například zdvojením sběrače proudu, monitorováním spojitosti).
Ochranný obvod nesmí zahrnovat spínací přístroj nebo zařízení jistící proti nadproudům (například spínač, pojistka) nebo jiné prostředky pro přerušení.
Výjimku představují spoje, které nemohou být rozpojeny bez použití nástroje a které jsou umístěny v uzavřeném prostoru pro obsluhu elektrického zařízení, mohou být použity pro účely zkoušek nebo měření.
Tam, kde spojitost ochranného obvodu může být přerušena pomocí výměnných sběračů proudu nebo zásuvkových spojení, musí být ochranný obvod přerušen kontaktem, který jako první zapíná a jako poslední vypíná. To platí také pro vyjímatelné nebo výsuvné zásuvné jednotky.

ochranny obvod stroje 2022 3

Připojovací místa ochranného vodiče

Všechny ochranné vodiče musí být ukončeny tak, aby byly zajištěny proti náhodnému uvolnění. Spojovací prostředky musí být vhodné pro průřezy a druh ukončovaných vodičů.
Připojení dvou nebo více vodičů k jedné svorce je dovoleno pouze v případech, kdy je svorka pro tento účel navržena. Jeden ochranný vodič však musí být připojen pouze k jednomu připojovacímu bodu svorky.
Pájené spoje jsou dovoleny pouze v případě, kdy jsou použity svorky vhodné pro pájení.
Připojovací místa ochranného vodiče nejsou určena například pro upevnění spotřebičů nebo součástí.
Každé připojovací místo ochranného vodiče musí být označeno nebo opatřeno štítkem s použitím značky IEC 60417-5019:2006-8 znázorněným na obr. 3 nebo písmeny PE, přičemž se dává přednost grafické značce, nebo použitím kombinace dvou barev ZELENÁ/ŽLUTÁ, nebo jakoukoliv kombinací výše uvedených možností.

ochranny obvod stroje 2022 4

Mobilní stroje

U mobilních strojů s vestavěnými napájecími zdroji musí být ochranné vodiče, vodivé konstrukční části elektrických zařízení a cizí vodivé části, které tvoří konstrukci stroje, všechny připojeny ke svorce ochranného pospojování, aby byla zajištěna ochrana před úrazem elektrickým proudem. Pokud může být mobilní stroj také připojen k vnějšímu napájecímu zdroji, musí být tato svorka ochranného pospojování místem připojení pro vnější ochranný vodič.

Přídavné požadavky na elektrická zařízení s unikajícími zemními proudy vyššími než 10 mA

Pokud má elektrické zařízení unikající zemní proud větší než AC nebo DC 10 mA v jakémkoliv ochranném vodiči, musí být splněna jedna nebo více z následujících podmínek pro celistvost každého úseku přidruženého ochranného obvodu, kterým protéká unikající zemní proud:

 • a) ochranný vodič je úplně uzavřen v krytech elektrického zařízení nebo je jinak chráněn v celé své délce před mechanickým poškozením;
 • b) ochranný vodič má průřez minimálně 10 mm2 Cu nebo 16 mm2 Al;
 • c) má-li ochranný vodič průřez menší než 10 mm2 Cu nebo 16 mm2 Al, použije se druhý ochranný vodič minimálně stejného průřezu až do místa, kde má ochranný vodič průřez minimálně 10 mm2 Cu nebo 16 mm2 Al. To může vyžadovat, aby elektrické zařízení mělo samostatnou svorku pro druhý ochranný vodič.
 • d) automatické odpojení napájení v případě ztráty spojitosti ochranného vodiče.
 • e) pokud je použito zásuvkové spojení, zajistí se průmyslový konektor podle souboru ČSN EN 60309 s odpovídajícím omezením tahového napětí a s minimálním průřezem vodiče ochranného uzemnění 12,5 mm2 jako součást vícežilového silového kabelu.

V instrukcích pro instalaci se musí uvést, že zařízení se musí instalovat podle tohoto popisu.
Vedle svorky PE se může také použít výstražný štítek uvádějící, že proud v ochranném vodiči překračuje 10 mA.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.

Najdete nás na Facebooku