Ochranné opatření zajišťované malým napětím SELV a PELV

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

V každé části elektrické instalace musí být uplatněno jedno nebo více ochranných opatření, přičemž se berou v úvahu podmínky vnějších vlivů.

Obecně jsou dovolena jako ochranná opatření automatické odpojení od zdroje, dvojitá nebo zesílená izolace, elektrické oddělení pro napájení jednoho spotřebiče, malé napětí (SELV a PELV) a právě poslednímu zmiňovanému se budeme věnovat.

Ochrana malým napětím je ochranné opatření, které je založeno na jedné ze dvou různých sítí malého napětí SELV nebo PELV. Toto ochranné opatření vyžaduje:

 • omezení napětí v síti SELV nebo PELV horní mezí napěťového pásma I, tj. 50 V pro AC nebo 120 V pro DC napětí a
 • ochranné oddělení sítě SELV nebo PELV od všech ostatních sítí jiných než SELV a PELV a základní izolaci mezi sítí SELV nebo PELV a ostatními sítěmi SELV nebo PELV, a
 • pouze u sítí SELV základní izolaci mezi sítí SELV a zemí.

Použití SELV a PELV je považováno za ochranné opatření účinné za jakýchkoliv okolností.
Poznámka: V určitých případech omezuji normy souboru HD 60364-7 hodnotu malého napětí na nižší hodnotu než 50 V AC nebo 120 V DC napětí.

Požadavky na základní ochranu a ochranu při poruše

Předpokládá se, že základní ochrana a ochrana při poruše je zajištěna, jestliže

 • jmenovité napětí nemůže překročit horní mez napěťového pásma I,
 • napájení je z některého ze zdrojů uvedených dále v odstavci „Zdroje pro SELV a PELV“
 • jsou splněny Požadavky na obvody SELV a PELV

Poznámka: Jestliže je síť napájena ze sítě vyššího napětí pomocí zařízení, které zajišťuje alespoň jednoduché oddělení mezi touto sítí a sítí malého napětí, ale které nesplňuje požadavky na zdroje SELV a PELV. je možno uplatnit požadavky na FELV.
DC napětí pro obvody malého napětí vytvářené polovodičovým měničem (viz EN 60146-2) vyžadují vnitřní obvod AC napětí pro napájení usměrňovacího bloku. Toto vnitřní AC napětí překračuje z fyzikálních důvodů hodnotu výstupního DC napětí. Tento vnitřní obvod AC napětí se nepovažuje za obvod vyššího napětí. Mezi vnitřním obvodem a vnějšími obvody vyššího napětí se požaduje ochranné oddělení.
DC sítích s bateriemi převyšují nabíjecí napětí a napětí na nepřipojené elektrodě plovoucí jmenovité napětí baterie, které závisí na typu baterie. To nevyžaduje žádná další ochranná opatření navíc k těm, která jsou uvedená v tomto článku. Nabíjecí napětí by nemělo překročit 75 V pro AC nebo 150 V pro DC napětí v závislosti na tom, jaké jsou vnější vlivy.

selv a pelv 2021 1

Zdroje pro SELV a PELV

Jako zdroje pro sítě SELV a PELV se mohou použít:
Bezpečnostní ochranné transformátory odpovídající EN 61558-2-6.
Proudový zdroj zajišťující rovnocenný stupeň bezpečnosti k bezpečnostnímu ochrannému transformátoru.
Elektrochemický zdroj (např. baterie) nebo jiný zdroj nezávislý na obvodu s vyšším napětím (např. generátor poháněný vznětovým motorem).
Určité elektronické přístroje odpovídající příslušným normám, u kterých byla provedena opatření, aby se zajistilo, že napětí na výstupních svorkách ani v případě vnitřní poruchy nepřekročí hodnoty 50 V pro AC nebo 120 V pro DC napětí. Vyšší napětí na výstupních svorkách se však připouští, jestliže je zajištěno, že v případě dotyku živých částí nebo při poruše mezi živou a neživou částí napětí na výstupních svorkách se okamžitě sníží na tyto stanovené hodnoty nebo na hodnoty menší.
Mobilní zdroje napájené nízkým napětím, např. bezpečnostní ochranné transformátory nebo motorgenerátory, které musí být zvoleny nebo sestaveny v souladu s požadavky na ochranu s použitím dvojité nebo zesílené izolace.

Požadavky na obvody SELV a PELV

Obvody SELV a PELV musí mít

 • základní izolaci mezi živými částmi a ostatními obvody SELV a PELV, a
 • ochranné oddělení od živých částí obvodů, které nejsou SELV nebo PELV, které je zajišťováno dvojitou nebo zesílenou izolací nebo základní izolací
  a ochranným stíněním, které odpovídají nejvyššímu napětí obvodů.

Obvody SELV musí mít mezi živými částmi a zemí základní izolaci.
Obvody PELV a/nebo neživé části zařízení napájených z obvodů PELV mohou být uzemněny.
Poznámka: Uzemnění obvodů PELV je možno dosáhnout spojením se zemí nebo s uzemněným ochranným vodičem v samotném zdroji.
Ochranné oddělení vedení obvodů SELV a PELV od živých částí jiných obvodů, které mají alespoň základní izolaci, může být dosaženo jedním z těchto způsobů:

 • vodiče obvodů SELV a PELV, kromě toho, že mají vlastní základní izolaci, musí být uzavřeny v nekovovém plášti nebo v izolačním krytu;
 • vodiče obvodů SELV a PELV musí být odděleny od vodičů obvodů s napětím vyšším, než je napětí napěťového pásma I uzemněným kovovým pláštěm nebo uzemněným kovovým stíněním;
 • vodiče obvodů s napětím vyšším, než je napětí napěťového pásma I, mohou být obsaženy ve vícežilovém kabelu nebo v jiném seskupení vodičů, jestliže vodiče SELV a PELV jsou izolovány na nejvyšší použité napětí;
 • vedení jiných obvodů vyhovuje požadavkům čl. 412.2.4.1 normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 3;
 • prostorové (fyzické) oddělení.

Vidlice a zásuvky v sítích SELV a PELV musí vyhovovat těmto požadavkům:

 • vidlice nesmí být možné zasunout do zásuvek sítí o jiném napětí;
 • zásuvky musí vylučovat použití vidlice pro jiné napětí;
 • vidlice a zásuvky v sítích SELV nesmějí mít kontakt pro ochranný vodič.

Neživé části obvodů SELV nesmějí být spojeny se zemí nebo s ochrannými vodiči nebo s neživými částmi jiného obvodu.
Jestliže neživé části obvodu SELV mohou náhodně nebo úmyslně přijít do styku s neživými částmi jiných obvodů, nezávisí již ochrana před úrazem elektrickým proudem pouze na ochraně SELV. ale také na ochranných opatřeních, které chrání uvedené neživé části.
Jestliže jmenovité napětí překračuje napětí 25 V AC nebo 60 V DC, nebo jestliže je zařízení ponořeno, musí být základní ochrana pro obvody SELV a PELV zajištěna:

 • základní izolace živých částí, nebo
 • přepážkami a kryty.

Základní ochrana (ochrana před dotykem živých částí) obecně není nutná za normálních podmínek suchého prostředí pro

 • obvody SELV, jejichž jmenovité napětí nepřekračuje napětí 25 V AC nebo 60 V DC;
 • obvody PELV, jejichž jmenovité napětí nepřekračuje napětí 25 V AC nebo 60 V DC a neživé části a/nebo živé části jsou pomocí ochranného vodiče spojeny s hlavní uzemňovací přípojnicí.

Ve všech ostatních případech se základní ochrana nevyžaduje, jestliže jmenovité napětí sítí SELV nebo PELV nepřekračuje napětí 12 V AC nebo 30 V DC.

selv a pelv 2021 2

Základní izolace živých částí
Izolace je určena k tomu, aby bránila dotyku živých částí. Živé části musí být zcela pokryty izolací, kterou je možno odstranit pouze jejím zničením. U zařízení musí izolace vyhovět požadavkům příslušných norem pro elektrická zařízení.

Přepážky nebo kryty
Přepážky nebo kryty jsou určeny k tomu, aby bránily dotyku živých části. Živé části musí být uvnitř krytů nebo za přepážkami zajišťujícími stupeň ochrany alespoň IPXXB nebo IP2X kromě případu, kdy se větší otvory objeví během výměny částí, jako tomu je u určitých objímek žárovek nebo pojistek nebo kde jsou větší otvory zapotřebí, aby umožnily řádnou funkci zařízení podle příslušných požadavků na zařízení:

 • vhodná opatření musí bránit osobám nebo hospodářským zvířatům v nahodilém dotyku živých částí, a
 • musí se, nakolik je to proveditelné, zajistit, aby si osoby byly vědomy toho, že se otvorem mohou dotknout živých částí a že do otvoru nemají úmyslně sahat, a
 • otvory musí být tak malé, jak to jen odpovídá požadavkům na řádnou funkcí a výměnu částí.

Vodorovné horní povrchy krytů nebo přepážek, které jsou snadno přístupné, musí zajišťovat krytí alespoň IPXXD nebo IP4X.
Přepážky a kryty musí být v daném místě řádně připevněny a musí mít dostatečnou stabilitu a trvanlivost, aby při známých podmínkách normálního provozu a vzhledem k vyskytujícím se vnějším vlivům zajišťovaly požadovaný stupeň ochrany krytem a přiměřené oddělení od živých částí.
Jestliže je nutné odstranit přepážky nebo otevřít kryty nebo odstranit části krytů, musí to být možné pouze

 • s použitím klíče nebo nástroje, nebo
 • po odpojení napájení živých částí před jejichž dotykem přepážky nebo kryty poskytují ochranu, přičemž napá-jení může být obnoveno pouze po obnoveném umístění nebo opětném vetknutí přepážek nebo krytů, nebo
 • jestliže vnitřní přepážka zajišťující stupeň ochrany alespoň IPXXB nebo IP2X brání dotyku živých částí, přičemž odstranění této vnitřní přepážky je možné pouze použitím klíče nebo nástroje.

Jestliže za přepážkami nebo uvnitř krytů jsou instalována zařízení, na kterých mohou poté, co byla odpojena, zůstat nebezpečné elektrické náboje (kondenzátory atd.), požadují se výstražné tabulky. Malé kondenzátory, jako jsou ty, které jsou používány pro uhašení oblouku, pro zpoždění odezvy relé apod. nemusí být považovány za nebezpečné.
Neúmyslný dotyk se nepovažuje za nebezpečný, jestliže DC napětí vyskytující se jako projev elektrostatického náboje klesne za méně než 5 s od odpojeni pod 120 V.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.

Najdete nás na Facebooku