Ochrana před úrazem elektrickým proudem elektrické instalace samospotřebitele

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Elektrická instalace samospotřebitelů musí být schopná provozu v libovolném zamýšleném provozním režimu. Podle potřeb může elektrická instalace samospotřebitele (PEI) kdykoliv změnit provozní režim a kdykoliv se může vrátit zpět do základního provozního režimu.

Ve všech provozních režimech musí být zajištěna ochrana osob a majetku.
Zejména to platí v případě ochrany osob před úrazem elektrickým proudem, je-li automatické odpojení od zdroje použito jako ochranné opatření pro všechny uvažované provozní režimy. V takovém případě smí být uzemnění sítě použito pro všechny zvažované provozní režimy a smí záviset na provozním režimu.

 • V režimu připojení bez galvanického oddělení zůstává PEI připojena k veřejné distribuční síti. Proto musí být uzemnění sítě PEI stejné jako uzemnění veřejné distribuční sítě.
 • V ostrovním režimu je PEI odpojena od veřejné distribuční sítě. Z tohoto důvodu je dovoleno, aby se uzemnění sítě PEI lišilo od uzemnění veřejné distribuční sítě.

V ostrovním režimu musí být PEI v souladu s normou ČSN 33 2000-5-551 ed. 2, protože připojení k zemnícímu bodu soustavy není zaručeno.
Spínací zařízení, které je vhodné pro odpojení podle ČSN 33 2000-5-53 ed. 2 musí odpojit všechny živé vodiče od distribuční sítě s výjimkou nulového vodiče.

Uzemnění sítě

Uzemňovací soustava
Uzemňovací soustava provozovaná při ostrovním režimu PEI musí být připojena k lokálnímu zemnici. Kromě toho je dovoleno ji použít pro veřejnou distribuční síť.
Provedení jednoho z výše uvedených řešení pro ostrovní režim musí být reverzibilní, jelikož provoz v tomto režimu může být dočasný a PEI může být znovu provozována v režimu připojení.
Je-li instalace připojena paralelně k různým zdrojům, musí být současně přístupné neživé vodivé části připojeny samostatně, skupinově nebo společně ke stejné uzemňovací soustavě.

Nulový vodič
V případě, že uzemňovací soustava je provozována při ostrovním režimu PEI, může být uzemňovací soustava použita pro distribuční soustavu DSO, nulový/střední vodič smí zůstat připojený k distribuční soustavě DSO, zatímco fáze/polarity jsou odpojeny na začátku PEI. Tato obě připojení musí záviset jak na uzemnění distribuční sítě DSO, tak na uzemnění PEI.
Uzemňovací soustava se obnoví, je-li instalace odpojena spínacím zařízením pro vznik ostrova v souladu s následujícími třemi případy:

 • instalace je připravena k provozu v síti IT (ochrana proti poruše, řízení druhé poruchy): nulový vodič není spojen se zemí a platí všechny zásady pro uzemnění soustavy IT;
 • instalace je připravena k provozu v síti TT nebo TN-S: předpokládá se implementace zařízení vypínajícího nulový vodič spojený se zemí bez překrytí s uzemněním nulového vodiče v místě proti toku energie a během doby připojení se správnou funkcí možného RCD v instalaci;
 • transformátor poskytující galvanické oddělení je vložen po směru toku proudu za přenosové spínací zařízení pro vznik ostrova, nulový vodič může být trvale spojen se zemí.

samospotrebitel 2021 2

Připojení k lokální uzemňovací soustavě
V případě, že uzemňovací soustava je provozována při ostrovním režimu PEI, je dovoleno lokální uzemňovací soustavu použít pro:

 • připojení uzemnění hvězdy/středního bodu PEI v ostrovním režimu, nebo
 • připojení neživých částí PEI v ostrovním režimu k uzemnění, nebo
 • připojení jak středního bodu, tak neživých částí k uzemnění PEI.

Do připojovacího vodiče k lokální uzemňovací soustavě středního bodu/hvězdy nebo neživých částí musí být vloženo přepínací zařízení do vodiče 3 na obrázku 1.
Toto přepínací zařízení musí splňovat následující požadavky:

 • odpojení připojovacího vodiče k uzemňovací soustavě musí být provedeno až po úplném odpojení všech živých vodičů;
 • opětovné připojení připojovacího vodiče k uzemňovací soustavě musí být provedeno před připojením všech živých vodičů; a
 • odpojení připojovacího vodiče k uzemňovací soustavě musí splňovat požadavky na odpojení.

Výběr ochranného zařízení

Provoz ochranného zařízení musí být v souladu s maximálním dobou pro odpojení, jak je vyžadováno v normách ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 a ČSN 33 2000-5-551 ed. 2.
Při výběru ochranných zařízení proti úrazu elektrickým proudem musí být vzata do úvahy minimální hodnota zemního poruchového proudu (mezi jedním vodičem vedení a PE vodičem). Dovoluje se, aby minimální hodnota zemního poruchového proudu závisela na provozním režimu (viz obrázek 2).
V síti TN a IT smí být jako nadproudové ochranné zařízení (OCPD) použito ochranné zařízení umožňující automatické odpojení v případě zemní poruchy. Pro každý spotřebič musí nadproudová ochrana brát v úvahu provozní režim.
V režimu připojení je poruchový proud dodáván z veřejné sítě, lokálního zdroje napájení a lokálními jednotkami pro skladování elektrické energie. Největší podíl bude rozhodně dodáván z veřejné sítě.
V ostrovním režimu je poruchový proud dodáván pouze z lokálních zdrojů napájení a z lokálních jednotek pro skladování elektrické energie. Lokální zdroje napájení smí být proudové zdroje (např. solární fotovoltaické články) s velmi nízkou proudovou hodnotou poruchového proudu. Lokální jednotky pro skladování elektrické energie smí přispět k velikosti poruchového proudu, který je omezen usměrňovači používanými pro j připojení k AC instalaci.
Z toho důvodu musí být pro každý zdroj v sítích TN a IT zvolena nadproudová ochranná zařízení pro ochranu při poruše s ohledem na minimální přínos každého z nich (ostrovní režim).
V sítích TT neexistuje praktická interakce mezi provozním režimem, pokud jde o úroveň poruchového proudu, protože zemní poruchový proud je omezován odporem zemnicí elektrody.

samospotrebitel 2021 3

Odpojení instalace

Je-li instalace napájena z více než jednoho zdroje, musí být pro každý zdroj napájení instalován hlavní vypínač vhodný pro jeho odpojení (např. odpojovač) a v blízkosti těchto hlavních vypínačů musí být trvale upevněno varování na takovém místě, aby každá osoba, která chce tyto hlavní vypínače uvést do provozu, byla upozorněna na nutnost použít všechny tyto vypínače, aby bylo dosaženo celkového odpojení instalace. Případně musí být použit vhodný blokovací systém.

Spínací zařízení pro přechod do ostrovního režimu

Přepínače pro přechod do ostrovního režimu musí splňovat příslušnou výrobkovou normu a musí být vhodné pro odpojení.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červenec 2024

Číslo je zaměřené na spínací techniku, bezpečnost strojních zařízení, hromosvody a uzemnění.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Na vybrané modely termokamer Hikmicro sleva 15% Jsou to ideální špičkové nástroje pro profesionály v těžkém průmyslu i pro běžnou kontrolu. Akce platí od 20.6. do 20.7.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.

Najdete nás na Facebooku