Údržba na elektrickém zařízení z pohledu bezpečnosti

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Účelem údržby je udržet elektrické zařízení v provozuschopném a bezpečném stavu. Údržba může sestávat z „preventivní údržby", která je vykonávána na základě stanovených technologických postupů s cílem zabránit poruše a udržovat zařízení v provozním stavu nebo „opravné údržby", kterou se opravují nebo nahrazují opotřebované části.

Pro provádění údržby je vhodné vypracovat pro elektrické zařízení a instalace plán preventivní údržby. Periodická preventivní údržba muže sloužit jako podklad pro provádění pravidelných revizí.
Existují dva druhy údržby:

 • při které se vyskytuje riziko zranění elektrickým proudem, zkratem nebo obloukem, a proto musí být používány schválené pracovní postupy;
 • při které konstrukce zařízení
  umožňuje, aby určitá údržba (např. výměna pojistek nebo žárovek) byla prováděna bez použití pracovních postupů.

Podle druhu údržby musí údržbové práce provádět osoba s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací. Za stanovení kvalifikace osob odpovídá osoba pověřená kontrolou elektrického zařízení během pracovních činností.
V případě potřeby při údržbových pracích musí být uplatněny pracovní postupy a místní provozní a bezpečnostní předpisy pro práce bez napětí, pro práce pod napětím nebo pro práce v blízkosti živých částí.

Osoby

Veškeré pracovní postupy pro provádění údržby musí být schváleny osobou pověřenou kontrolou elektrického zařízení během pracovních činností.
Jestliže jsou na elektrickém zařízení vykonávány údržbové práce, musí být:

 • přesně stanovena příslušná část zařízení;
 • jmenována osoba odpovědná za tyto práce. Tato osoba je zároveň pověřena jako vedoucí práce.

Osoby, které mají vykonávat tuto práci, musí být znalé nebo poučené, tj. musí být pro tuto práci způsobilé. Musí být vybaveny odpovídajícím nářadím, měřícími a diagnostickými přístroji a osobními ochrannými pomůckami, musí je používat a udržovat v dobrém stavu.
Musí být přijata veškerá nezbytná bezpečnostní opatření včetně předběžných opatření, aby se zabránilo ohrožení jiných osob a aby byla chráněna hospodářská zvířata a majetek.

opravy 2022 1

Opravy

Oprava má sestávat z následujících kroků:

 • lokalizace poruchy;
 • odstranění poruchy a/nebo výměna vadných součástí;
 • opětovné zprovoznění opravené části zařízení.

Pro každý pracovní krok smějí být použity jiné postupy.
Specifické pracovní postupy musí být stanoveny při lokalizování a odstraňování poruch u zařízení pod napětím nebo během měření napětí.
Odstraňování poruch musí být prováděno v souladu s pracovními postupy a místními provozními a bezpečnostními předpisy.
Aby bylo zaručeno, že opravené části zařízení jsou připraveny pro opětovné zapojení, musí být provedena odpovídající měření, nezbytná seřízení zařízení a ověřovací zkoušky.

Výměna světelných zdrojů a příslušenství

Výměna světelných zdrojů a výměnného příslušenství, jako jsou startéry apod., má být provedena za vypnutého stavu, tam kde je to nezbytné, smí být výměna provedena pod napětím na základě vyhodnocení rizika.
U zařízení nízkého napětí smí být výměna provedena osobou seznámenou, jestliže má zařízení ochranu před přímým dotykem (minimálně IP 2X nebo IP XXB).
Ve všech ostatních případech, zejména u zařízení vysokého napětí, musí být výměna provedena v souladu s místními provozními a bezpečnostními předpisy a pracovním postupem při opravách.
Výměna nesnímatelného příslušenství musí být provedena v souladu s místními provozními a bezpečnostními předpisy a pracovními postupy uvedenými.
Musí se dbát na to, aby náhradní díly určené k výměně byly vhodné pro použití v udržovaných zařízeních.

opravy 2022 2

Výměna pojistek

Není-li stanoven pracovní postup pro výměnu pojistek pod napětím, musí být výměna pojistek provedena za vypnutého stavu.
Jestliže je u zařízení nízkého napětí pojistka uložena v přístroji chránícím osobu před přímým dotykem a možností účinku zkratu, smí být výměna vykonána osobou seznámenou bez ověření napětí.
U zařízení vysokého napětí musí být výměna prováděna podle příslušných pracovních postupů a místních provozních a bezpečnostních předpisů osobou znalou nebo poučenou.

Dočasné přerušení práce

V případě dočasného přerušení údržbových prací musí vedoucí práce provést veškerá nezbytná opatření k zabránění přístupu k nezakrytým živým částem a k neoprávněnému provozu elektrického zařízení.
Je-li to nutné, musí být osoba pověřená kontrolou elektrického zařízení během pracovních činností informována o každém takovém přerušení práce.

Ukončení údržbové práce

Po ukončení údržbových prací musí vedoucí práce předat zařízení osobě pověřené kontrolou elektrického zařízení během pracovních činností nebo osobě odpovědné za elektrické zařízení.
Stav elektrického zařízení po provedené údržbě musí být stanoveným způsobem sdělen osobě pověřené kontrolou elektrického zařízení během pracovních činností.
Pokud byly provedeny změny v elektrické Instalaci nebo zařízení, musí být toto zaznamenáno do příslušné dokumentace elektrického zařízení.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.

Najdete nás na Facebooku