Prostředky základní ochrany u elektrických instalací a zařízení

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Základní ochrana musí být tvořena pomocí jednoho nebo více prostředků, které za normálních podmínek brání dotyku nebezpečných živých částí. Zároveň musí být navržena a provedena tak, aby při používání instalace, systému, sítě nebo zařízení určeným způsobem a při její řádné údržbě byla účinná po celou očekávanou dobu života instalace.

V úvahu se musí brát prostředí s použitím třídění vnějších vlivů. Pozornost se musí věnovat zvláště teplotě okolí, klimatickým podmínkám, přítomnosti vody, mechanickým namáháním, schopnostem osob a velikosti plochy dotyku osob nebo hospodářských zvířat s potenciálem země.

Barvy, nátěry, laky a podobné materiály se obecně samy o sobě, v normálním provozu, nepovažují za přiměřenou ochranu před úrazem elektrickým proudem.

1. Základní izolace

Pokud je použita základní izolace, tak musí bránit dotyku s nebezpečnými živými částmi. U vysokonapěťových instalací a zařízení může být napětí i na povrchu pevné izolace a musí být zvažována další opatření.
Jestliže je základní izolace tvořena vzduchem, musí být dotyku nebezpečných živých částí nebo vniknutí do prostoru ohrožení zabráněno zábranami, ochrannými přepážkami, kryty nebo polohou (umístěním mimo dosah ruky).

Prostredky základni ochrany 2020 1

2. Ochranné přepážky a kryty

Ochranné přepážky nebo kryty musí bránit:

 • u nízkonapěťových instalací a zařízení v přístupu k nebezpečným živým částem zajištěním stupně ochrany před úrazem elektrickým proudem alespoň IPXXB nebo IP2X a pro volně přístupné vodorovné horní povrchy alespoň IPXXD nebo IP4X,
 • u vysokonapěťových instalací a zařízení v přístupu do prostoru ohrožení zajištěním stupně ochrany před úrazem elektrickým proudem alespoň IPXXB nebo IP2X a musí se zvážit zajištění stupně ochrany alespoň IPXXD nebo IP4X pro volně přístupné vodorovné horní povrchy ochranných přepážek nebo krytů.

Ochranné přepážky nebo kryty musí mít dostatečnou mechanickou pevnost, stabilitu a trvanlivost, aby zachovaly stanovený stupeň ochrany při uvažování všech odpovídajících vlivů okolního prostředí i uvnitř krytu. Musí být pevně zajištěny na svém místě.
Kde provedení nebo konstrukce dovoluje odejmutí přepážek, otevření krytů nebo odejmutí částí krytů a umožňuje tak přístup k nebezpečným živým částem nebo vniknutí do prostoru ohrožení, smí to být možné pouze

 • s použitím klíče nebo nástroje, nebo,
 • po odpojení nebezpečných živých částí od napájecího obvodu tam, kde by kryt již nezajišťoval ochranu; obnovení napájení smí být možné pouze po opětném umístění přepážek nebo částí krytu nebo po uzavření dvířek, nebo
 • pokud mezilehlá přepážka stále poskytuje požadovaný stupeň ochrany; takovou přepážku smí být možné odejmout pouze s použitím klíče nebo nástroje.

3. Zábrany

Zábrany jsou určeny k ochraně osob znalých nebo poučených, ale nejsou určeny k ochraně laiků.
Běhen práce na instalaci, systému, síti a zařízení za zvláštních podmínek provozu a údržby, musí zábrany chránit:

 • u nízkonapěťových instalací a zařízení před nahodilým dotykem nebezpečných živých částí, nebo
 • u vysokonapěťových instalací a zařízení před nahodilým vniknutím do prostoru ohrožení.

Zábrany mohou být odnímatelné bez použití klíče nebo nástroje, ale musí být zabezpečeny tak, aby jejich neúmyslné odejmutí bylo nepravděpodobné.
Pokud je vodivá zábrana oddělena od nebezpečných živých částí pouze základní izolací, považuje se za neživou část a musejí být také uplatněna opatření pro ochranu při poruše.

4. Ochrana polohou (umístění mimo dosah)

Kde se shledalo, že prostředky uvedené v části 1, 2, 3, 5 a 6 nejsou použitelné, je možné uplatnit ochranu polohou (umístěním mimo dosah ruky), aby se zabránilo

 • u nízkonapěťových instalací a zařízení nahodilému současnému dotyku vodivých částí, mezi nimiž může být nebezpečné napětí,
 • u vysokonapěťových instalací a zařízení nahodilému vniknutí do prostoru ohrožení. Podrobnosti musí stanovit příslušná technické komise.

U nízkonapěťových instalací se části, které jsou vzájemně odděleny vzdáleností větší než 2,5 m, se normálně považují za nepřístupné současnému dotyku. Pokud je přístup omezen pouze na osoby znalé nebo poučené, mohou být stanoveny menší vzdálenosti.
Kde se očekává, že vzdálenost bude zmenšena předměty, které osoba používá nebo drží v ruce, jako je nářadí nebo žebřík, musí technické komise stanovit, jaká mohou být vhodná omezení nebo přiměřené vzdálenosti pro části, mezi nimiž je nebezpečné napětí.

5. Omezení napětí

Základní ochrana omezením napětí je splněna, jestliže jsou splněny následující dvě podmínky:

 • a) dotykové napětí za žádných okolností nepřekračuje:
  1) efektivní hodnotu 25 V střídavého nebo 60 V stejnosměrného nezvlněného napětí, jestliže zařízení je normálně používáno v pouze suchých prostorech a nepředpokládá se dotyk lidského těla s živými částmi na velké ploše;
  2) efektivní hodnotu 6 V střídavého nebo 15 V stejnosměrného nezvlněného napětí ve všech; ostatních případech;
 • b) bezpečnostní úroveň je ekvivalentní bezpečnostní úrovni pro SELV nebo PELV a napájení jedním z následujících zdrojů:
  1) bezpečnostním ochranným transformátorem;
  2) proudový zdroj zajišťující rovnocenný stupeň bezpečnosti jako bezpečnostní ochranný transformátor (např. motorgenerátor);
  3) elektrochemický zdroj (např. baterie).

Musí se vzít na vědomí, že přesná hodnota této napěťové meze závisí na velkém množství ovlivňujících činitelů (jako jsou podmínky okolí, velikost plochy dotyku).

Prostredky základni ochrany 2020 2

6. Omezení ustáleného dotykového proudu a energie

Omezení ustáleného dotykového proudu a energie je prostředek, který omezuje dotykový proud nebo energii na bezpečnou hodnotu.
Musí chránit osoby nebo hospodářská zvířata, aby nebyly vystaveny působení ustáleného dotykového proudu a energie, jež by mohly být nad hodnotami uvedenými dále.

 • a) pro dotykový proud se předkládají následující hodnoty:
  - ustálený dotykový proud protékající mezi vodivými částmi současně přístupnými dotyku nepřekračuje mez vnímání, 0,5 mA pro střídavý proud nebo 2 mA pro stejnosměrný proud za normálních provozních podmínek;
  - hodnoty nepřekračující mez bolesti 3,5 mA pro střídavý proud nebo 10 mA pro stejnosměrný proud mohou být specifikovány za normálních nebo poruchových podmínek.
 • b) Pro uloženou energii, která je k dispozici mezi vodivými částmi současně přístupnými dotyku, se v souladu s ČSN IEC 60479-2 navrhují následující hodnoty:
  - 0,5 mJ, což odpovídá mezi bolesti; a
  - 5 µJ, což odpovídá mezi vnímání.

Hodnoty pro jiné kmitočty nebo jiné tvary vln a pro střídavé proudy se superponovaným stejnosměrným proudem se náležitě zvažují, když se měří pomocí vhodných obvodů pro filtrování dotykových proudů podle ČSN EN 60990 ed. 2.

7. Řízení potenciálu

U vysokonapěťových instalací a zařízení musí být osoby nebo zvířata chráněny před nebezpečným krokovým a dotykovým napětím za normálních podmínek zemničem zajišťujícím řízení potenciálů.
Typickým příkladem pro použití řízení potenciálů jsou trakční systémy a elektrické stanice, ve kterých mohou vznikat vysoké zemní proudy.

8. Ostatní prostředky základní ochrany

Jakékoli jiné prostředky základní ochrany musí vyhovovat základním pravidlům pro ochranu před úrazem elektrickým proudem dle normy ČSN EN 61140 ed. 3.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Na vybrané modely termokamer Hikmicro sleva 15% Jsou to ideální špičkové nástroje pro profesionály v těžkém průmyslu i pro běžnou kontrolu. Akce platí od 20.6. do 20.7.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.

Najdete nás na Facebooku