Jak na bezpečné provozování strojního zařízení dle ČSN EN 60204-1 ed. 3

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Bezpečného provozu strojního zařízení docílíme tak, že při návrhu a jeho následné konstrukci musí být zajištěny nezbytné bezpečnostní funkce a/nebo ochranná opatření, pokud se vyžadují ke snížení možnosti nebezpečných stavů (viz též čl. 9.3 a posouzení rizik ČSN EN ISO 12100).

Má-li stroj více než jednu řídicí jednotku, musí být učiněna opatření pro zajištění toho, že vyvolání povelů z různých jednotek nezpůsobí nebezpečný stav.

Start

Start (spouštění) stroje dle 9.2.3.2 musí být možné pouze za stanovených bezpečných podmínek přivedením elektrické energie do příslušného obvodu.
Zahájení provozu musí být možné pouze tehdy, když jsou všechny příslušné bezpečnostní funkce a/nebo ochranná opatření připraveny a funkční, s výjimkou případů uvedených v čl. 9.3.6, který pojednává o pozastavení bezpečnostních funkcí a/nebo ochranných opatření např. za účelem nastavení nebo údržby.
U strojů, kde bezpečnostní funkce a/nebo ochranná opatření není možné pro určité funkce použít, se musí spuštění takových funkcí provádět ovládacími prvky vyžadujícími nepřetržité působení (hold-to-run) spolu s uvolňovacími přístroji, podle toho, co přichází v úvahu.
Pro ovládací prvky START/ZAP mají být použity barvy BÍLÁ, ŠEDÁ, ČERNÁ nebo ZELENÁ, přičemž BÍLÉ barvě se dává přednost. ČERVENÁ se nesmí používat.

bezpecny provoz stroj 2020 1

Stop

Stop (zastavení) stroje dle 9.2.3.3 v kategoriích 0 až 2 musí být v souladu s požadavky, které vyplývají z posouzení rizika a z příslušného režimu stroje.
Funkce stop musí mít přednost před funkcí start.
Kde je použita více než jedna řídicí jednotka, musí být účinné povely funkce stop (zastavení) z jakékoliv řídicí jednotky, je-li to vyžadováno hodnocením rizika stroje dle ČSN EN ISO 12100.
Pro ovládací prvky STOP/VYP mají být použity barvy ČERNÁ, ŠEDÁ nebo BÍLÁ, přičemž ČERNÉ barvě se dává přednost. ZELENÁ se nesmí používat. ČERVENÁ je povolena, doporučuje se však, aby se nepoužívala v blízkosti přístroje pro nouzovou činnost.
Ovládací prvky resetování (znovunastavení) musí být použity barvy MODRÁ, BÍLÁ, ŠEDÁ nebo ČERNÁ. Pokud mají také funkci ovládacího prvku STOP/VYP, mají přednost barvy BÍLÁ, ŠEDÁ nebo ČERNÁ, především však ČERNÁ. ZELENÁ se nesmí používat.

Nouzové zastavení

Jedná se o doplňující ochranné opatření dle ČSN EN ISO 12100 a musí být v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 13850 a ČSN EN 62061 nebo ČSN EN ISO 13849-1.
Funkce nouzového zastavení může být pouze v kategorii 0 nebo 1 a je nadřazena všem funkcím strojního zařízení ve všech provozních režimech, dále musí co nejrychleji zastavit nebezpečný pohyb a jeho RESET nesmí vyvolat opětovné spuštění stroje (odaretování – RESET – start).

Nouzové vypnutí

Jedná se také o doplňující ochranné opatření před úrazem elektrickým proudem s okamžitým odpojením od napájení kategorie 0 (elektromechanickými spínacími přístroji).
Nouzové vypnutí má být zajištěno tam, kde se základní ochrany dosahuje pouze umístěním mimo dosah, zábranami nebo existuje možnost jiných nebezpečí, případně poškození způsobených elektrickými jevy.
Funkční hlediska nouzového vypnutí jsou uvedena v čl. 536.4 v normě ČSN 33 2000-5-53 ed. 2.
Pro ovládací prvky nouzového zastavení a nouzového vypnutí (včetně hlavních vypínačů, pokud se předpokládá, že jsou určeny pro použití v nouzovém stavu) se musí používat ČERVENÁ barva. Pokud bezprostředně kolem ovládacího prvku existuje nějaké pozadí, pak se má pro toto pozadí použít barva ŽLUTÁ. Kombinace ČERVENÉHO ovládacího prvku se ŽLUTÝM pozadím se musí použít pouze pro přístroje pro nouzovou činnost.

Pracovní režimy

Každý stroj může mít jeden nebo více pracovních režimů (například ruční režim, automatický režim, nastavovací režim, údržbový režim) určených typem stroje a jeho použitím (popis jednotlivých režimů stroje dle posouzení rizik – ČSN EN ISO 12100, čl. 5.3.2).
Funkce související s bezpečností musí být hodnoceny také z pohledu norem pro funkční bezpečnost ČSN EN ISO 13849 nebo ČSN EN 62061 (dvouruční ovládání, souhlasné povelové ovládání, blokování provozních mezí, …).
Samotná volba režimu nesmí spustit stroj. Je požadováno samostatné spuštění stroje a jasná indikace zvoleného režimu, např. poloha voliče režimu, použití světelné návěsti, vizuální indikace na displeji).

bezpecny provoz stroj 2020 2

Monitorování působení povelů

Části strojního zařízení, které mohou mít za následek nebezpečný stav stroje, musí být monitorovány (např. detekce nadměrných otáček motoru, detekce mechanického přetížení nebo přístroje zabraňující srážce).

Ovládací prvky vyžadující nepřetržité působení (hold-to-run)

Ovládací prvky požadují pro dosažení činnosti nepřetržité ovládání řídicího přístroje (přístrojů).

Dvouruční ovládání viz ČSN EN ISO 13851

V normě ČSN EN ISO 13851 jsou definovány tři typy dvouručního ovládání, jejichž výběr je určen dle posouzení rizik.

Typ I
Použití dvou řídicích přístrojů a jejich souběžné ovládání oběma rukama + nepřetržité souběžné ovládání po dobu nebezpečného stavu.
Provoz stroje musí být zastaven při vybavení kteréhokoliv řídicího přístroje nebo obou řídicích přístrojů, přičemž nebezpečné stavy stále trvají.

Typ II
Ovládání typu I vyžadující vybavení obou řídicích přístrojů předtím, než může být znovu zahájen provoz stroje.

Typ III
Ovládání typu II vyžadující souběžné ovládání řídicích přístrojů + musí být nutné uvést řídicí přístroje do činnosti v časovém limitu 0,5 s.
Je-li tento časový limit překročen, musí dojít k opakovanému vybavení obou řídicích přístrojů předtím, než může být zahájen provoz stroje.

Souhlasné ovládání

Jedná se o ručně aktivované blokování řídicí funkce (bezpečnostní), které:

  • Je-li aktivováno, umožňuje zahájení provozu stroje.
  • Je-li uvolněno, vyvolá funkci zastavení a zabraňuje zahájení provozu stroje.

Kombinované ovládací prvky pro spouštění a zastavování

Tlačítka a podobné řídicí přístroje, pokud jsou v provozu, střídavě vyvolávají a zastavují pohyb, musí být používány pouze pro funkce, které nemohou způsobit nebezpečný stav.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Zajímavé odkazy

Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.

Najdete nás na Facebooku