Zkratová ochrana a zkratová odolnost rozváděčů nízkého napětí

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Rozváděče nízkého napětí musí být schopné vydržet tepelná a dynamická namáhání způsobená zkratovými proudy nepřekračujícími jmenovité hodnoty.

Zkratová namáhání mohou být snížena použitím zařízení omezujících proud, např. indukční cívkou, pojistkami omezujícími proud nebo jinými spínacími přístroji omezujícími proud.
Před zkratovými proudy musí být rozváděče chráněny například pomocí jističů, pojistek nebo jejich kombinací, které smějí být zahrnuty do rozváděče nebo smějí být zařazeny vně rozváděče.
U rozváděčů určených pro používání v sítích IT má mít zařízení jistící před zkratem dostatečnou vypínací schopnost na každém jednotlivém pólu při sdruženém napětí pro vypnutí dvoufázového zemního zkratu.
Není-li v pokynech výrobce rozváděče pro provoz a údržbu stanoveno jinak, rozváděče, které byly vystaveny zkratu, nesmí být vhodné pro další provoz bez prohlídky a/nebo údržby provedené znalými osobami.

Informace týkající se zkratové odolnosti

U rozváděčů se zařízením jistícím před zkratem (SCPD) vestavěným do přívodní jednotky musí výrobce rozváděče uvést maximální přípustnou hodnotu předpokládaného zkratového proudu na vstupních svorkách rozváděče. Tato hodnota nesmí překročit příslušnou jmenovitou hodnotu (příslušné jmenovité hodnoty).

zkratova odolnost 2022 1
Je-li jako zařízení jistící před zkratem použit jistič se spouští se zpožděním, musí výrobce rozváděče stanovit maximální zpoždění a proudové nastavení odpovídající uvedenému předpokládanému zkratovému proudu.
U rozváděčů, kde zařízení jistící před zkratem není vestavěno do přívodní jednotky, musí výrobce rozváděče uvést zkratovou odolnost jedním nebo oběma z těchto způsobů:

  • a) jmenovitý krátkodobý výdržný proud (Icw) spolu s přidruženou dobou trvání a jmenovitý dynamický výdržný proud (Ipk);
  • b) jmenovitý podmíněný zkratový proud (Icc) včetně proudových omezovacích charakteristik předřazených SCPD.

Pro doby maximálně do 3 s je vztah mezi jmenovitým krátkodobým proudem a přidruženou dobou trvání dán vzorcem I2t = konstanta, za předpokladu, že vrcholová hodnota nepřesahuje jmenovitý dynamický výdržný proud.
U rozváděče s několika přívodními jednotkami, u nichž není pravděpodobné, že budou v činnosti současně, může být zkratová odolnost uvedena pro každou přívodní jednotku v souladu s tím, co bylo uvedeno výše.
U rozváděče s několika přívodními jednotkami, u nichž je pravděpodobné, že budou v činnosti současně, a u rozváděče s jednou přívodní jednotkou a jednou nebo více vývodními jednotkami s velkým výkonem, které budou pravděpodobně přispívat ke zkratovému proudu, je nutné určit hodnoty předpokládaného zkratového proudu v každé přívodní jednotce, kdy se berou v úvahu všechny provozních režimy v každé vývod ní jednotce a v přípojnicích. Určené předpokládané zkratové proudy musí být založeny na údajích poskytnutých uživatelem.

Vztah mezi vrcholovým proudem a krátkodobým proudem

Pro určení elektrodynamických namáhání musí být hodnota vrcholového proudu získaná vynásobením efektivní hodnoty AC zkratového proudu a střední hodnoty DC zkratového proudu činitelem n. Hodnoty činitele n odpovídajícího účiníku pro AC aplikace jsou uvedeny v tabulce 1. Vrcholový činitel pro DC aplikace je předmětem dohody mezi výrobcem a uživatelem.
Pro DC aplikace, jestliže uživatel vrcholovou hodnotu proudu nestanovil, se obvykle používá hodnota n = 1,42.

zkratova odolnost 2022 2

Koordinace ochranných přístrojů

Koordinace ochranných přístrojů v rozváděči nízkého napětí s těmi, které se mají používat mimo rozváděč, musí být předmětem dohody mezi výrobcem rozváděče a uživatelem. Takovou dohodu mohou nahrazovat informace uvedené v katalogu výrobce rozváděče.
Pokud provozní podmínky vyžadují maximální kontinuitu napájení, nastavení nebo volba přístrojů jistících před zkratem v rozváděči mají být, kde je to možné, koordinovány tak, aby zkrat v kterémkoliv výstupním obvodu byl vypnut SCPD (zařízení jistící před zkratem) instalovaným v obvodu, aniž by byly ovlivněny ostatní výstupní obvody, čímž se zajistí selektivita ochranného systému.
Tam, kde jsou přístroje jistící před zkratem zapojeny do série a mají pracovat současně, aby se dosáhlo požadované zkratové spínací schopnosti (tj. záložní ochrana), musí výrobce rozváděče informovat uživatele (např. výstražným štítkem v rozváděči nebo v návodu pro obsluhu), že žádné z ochranných zařízení není dovoleno nahradit jiným zařízením, které není identického typu a nemá stejné jmenovité hodnoty, pokud přístroj není zkoušen a schválen v kombinaci se záložním přístrojem, protože jinak může být ohrožena spínací schopnost celé kombinace.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, únor 2024

Číslo je zaměřené na osvětlovací techniku, nouzové osvětlení, software v automatizační technice, elektrotechnice a energetice.

Zajímavé odkazy

Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS
Z elektrárny rovnou do vaší firmy Rezervujte si dodávku elektřiny přímo v elektrárně. Výhodná nabídka elektřiny pro velkoodběratele přímo od výrobce.
Panasonic - Přesná detekce laserovým měřicím senzorem HG-F Dosah až 3 metry, robustní hliníkové pouzdro a snadné nastavení. Miniaturními rozměry 20 x 44 x 25 mm a krytí IP67 včetně digitálního displeje.

Najdete nás na Facebooku