Vestavění spínacích přístrojů a součástí do rozváděčů nízkého napětí

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Rozváděč nízkého napětí je technicky vzato kombinace jednoho nebo více spínaných přístrojů nízkého napětí spolu s přidruženými řídicími, měřicími, signalizačními, ochrannými, regulačními zařízeními.

Dále se všemi vnitřními elektrickými a mechanickými propojeními a konstrukčními částmi, jak jsou stanovený původním výrobcem, které mohou být sestaveny v souladu s návody původního výrobce.

V článku se zaměříme na konstrukční požadavky na vestavění spínacích přístrojů a součástí.

Pevné části

U pevných částí musí být spoje hlavních obvodů připojovány nebo odpojovány pouze tehdy, když rozváděč není pod napětím. Odstraňování a instalování pevných částí vyžaduje použití nástroje.
Odpojování pevné části musí vyžadovat odpojení úplného rozváděče nebo jeho části.
Aby se zabránilo neoprávněnému provozu, smí být spínací přístroj vybaven prostředky pro jeho zajištění v jedné nebo více jeho polohách.

vestavene pristroje 2022 1

Odnímatelné části

Odnímatelné části musí být konstruovány tak, aby jejich elektrická zařízení mohla být bezpečně odstraněna z hlavního obvodu nebo k němu být bezpečně připojena, dokonce i když je tento obvod pod napětím. Odnímatelné části smí být opatřeny blokováním zasouvání.
Během přechodu z jedné polohy do druhé musí být dodrženy vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty.
Odnímatelná část musí být vybavena zařízením, které zajišťuje, že může být odstraněna a vložena pouze po vypnutí zatížení jejího hlavního obvodu.
Kde by mohlo dojít k neoprávněným zásahům, musí být odnímatelné části opatřeny blokovacími prostředky pro jejich zajištění v jedné nebo více polohách.

Volba spínacích přístrojů a součástí

Spínací přístroje a součásti vestavěné do rozváděčů musí odpovídat příslušným normám ČSN/IEC.
Spínací přístroje a součásti musí být vhodné pro konkrétní aplikaci se zřetelem na vnější konstrukci rozváděče (např. nekrytý nebo krytý), jejich jmenovitá napětí, jmenovité proudy, jmenovitý kmitočet, životnost, zapínací a vypínací schopnost, zkratovou odolnost atd.
Jmenovité izolační napětí a jmenovité impulzní výdržné napětí zařízení instalovaných v obvodu musí být rovné příslušné hodnotě přiřazené tomuto obvodu nebo vyšší, než je tato hodnota. V některých případech může být nutná přepěťová ochrana. Spínací přístroje a součásti, jejichž zkratová odolnost a/nebo vypínací schopnost není dostatečná, aby vydržely namáhání, která se pravděpodobně vyskytnou na místě instalace, musí být chráněny pomocí ochranných přístrojů s vhodnými charakteristikami pro omezení proudu, například pojistek nebo jističů omezujících proud. Při volbě ochranných zařízení omezujících proud pro vestavěné řídicí přístroje je nutné vzít v úvahu maximální dovolené hodnoty specifikované výrobcem přístroje s patřičným zřetelem na koordinaci.
Koordinace spínacích přístrojů a součástí musí být v souladu s příslušnými normami. Koordinace spouštěčů motorů se zařízeními jistícími před zkratem, musí být v souladu s ČSN EN IEC 60947-4-1 ed. 4 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-1: Stykače a spouštěče motorů - Elektromechanické stykače a spouštěče motorů.

Instalace spínacích přístrojů a součástí

Spínací přístroje a součásti musí být instalovány a zapojeny v rozváděči podle pokynů poskytnutých výrobcem a takovým způsobem, aby jejich správná činnost nebyla narušena vzájemným ovlivňováním takovými jevy, jako je teplo, emise při spínání, vibrace, elektromagnetická pole, která se vyskytují v normálním provozu.
V případě elektronických zařízení to smí vyžadovat oddělení nebo stínění všech elektronických obvodů pro zpracování signálů.
Pokud jsou instalovány pojistky, musí původní výrobce stanovit typ a jmenovitý proud pojistkových tavných vložek, které se mají použít.

Přístupnost

Zařízení pro nastavování a resetování, která musí být ovládána uvnitř rozváděče, musí být snadno přístupná.
Funkční jednotky namontované na stejné podložce (montážní desce, montážním rámu) a jejich svorky pro vnější vodiče musí být uspořádány tak, aby byly přístupné pro montáž, zapojování, údržbu a výměnu.
Za předpokladu, že základna rozváděče a normální místo pro stojící pracovníky obsluhy jsou na stejné úrovni, musí pro přístupnosti k rozváděčům namontovaným na podlaze platit tyto požadavky.

  • Svorky, s výjimkou svorek pro ochranné vodiče, musí být umístěny nejméně 0,2 m nad základnou rozváděče, a kromě toho musí být umístěny tak, aby k nim mohly být snadno připojeny kabely s ohledem na příslušný poloměr jejich ohybu.
  • Ukazovací přístroje, jejichž údaje má odečítat obsluha, musí být umístěny v oblasti mezi 0,2 m a 2,2 m nad základnou rozváděče.
  • Ovládací zařízení, jako jsou rukojetě, tlačítka nebo podobná zařízení, musí být umístěna v takové výšce, aby mohla být snadno ovládána; to znamená, že jejich osa musí být umístěna v oblasti mezi 0,2 m a 2 m nad základnou rozváděče. Zařízení, která nejsou často ovládána, např. méně než jednou za měsíc, mohou být instalována ve výšce do 2,2 m.
  • Ovládače pro nouzové spínací přístroje být přístupné v oblasti mezi 0,8 m a 1,6 m nad základnou rozváděče.

vestavene pristroje 2022 2

Bariéry

Bariéry pro ruční spínací přístroje musí být navrženy tak, aby emise při spínání nepředstavovaly nebezpečí pro obsluhu.
Aby bylo nebezpečí při výměně pojistkových tavných vložek omezeno na minimum, musí být použity bariéry mezi fázemi, pokud to není vzhledem k návrhu a umístění pojistek zbytečné.

Směr ovládání a indikace poloh spínání

Pracovní polohy součástí a přístrojů musí být jasně identifikovány. Pracovní polohy jsou „zap" („on") a „vyp" („off). Vypnutá poloha se nepovažuje za pracovní polohu a nemusí být indikována. Pokud směr ovládání není v souladu s ČSN EN 60447 ed. 2 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Zásady pro ovládání, potom musí být jasně identifikován.

Světelná návěstí a tlačítka

Jestliže není v příslušné normě výrobku stanoveno jinak, barvy světelných návěstí a tlačítek musí odpovídat ČSN EN 60073 ed. 2 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Zásady kódování sdělovačů a ovládačů.

Kondenzátorové baterie pro kompenzaci účiníku

Pro kondenzátorové baterie pro kompenzaci účiníku vestavěné v rozváděčích musí být splněny požadavky ČSN EN 61921 Silové kondenzátory - Rozváděče nízkého napětí pro kompenzaci účiníku.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, září 2023

Číslo je zaměřené na elektrické pohony, měniče frekvence, řízení polohy a pohybu.

Zajímavé odkazy

Panasonic - Přesná detekce laserovým měřicím senzorem HG-F Dosah až 3 metry, robustní hliníkové pouzdro a snadné nastavení. Miniaturními rozměry 20 x 44 x 25 mm a krytí IP67 včetně digitálního displeje.
Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS
METRA BLANSKO zakázková výroba dle požadavků zákazníka AC a DC voltmetry a ampérmetry, otáčkoměry, vysokonapěťové děliče, převodníky elektrických veličin, proudové transformátory, revizní přístroje, multimetry, bočníky, kalibrace a servis. S přístroji Metra můžete spolehlivě měřit dalších 100 let.
Z elektrárny rovnou do vaší firmy Rezervujte si dodávku elektřiny přímo v elektrárně. Výhodná nabídka elektřiny pro velkoodběratele přímo od výrobce.

Oblíbené normy

Najdete nás na Facebooku