Přístroje pro ochranu před nadproudem

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Přístroje pro ochranu před přetížením a/nebo zkratem musí vyhovovat požadavkům jedné nebo několika z následujících norem: ČSN EN 60269-1 ed. 3, ČSN EN 60269-4 ed. 3, ČSN EN 60898-1, ČSN EN 60898-2 ed. 2, ČSN EN 60947-2 ed. 3, ČSN EN 60947-3 ed. 3, ČSN EN 60947-6-2 ed. 2, ČSN EN 61009-1 ed. 3, ČSN EN 61009-2-1 a ČSN EN 62423 ed. 2.

Následující ochranné přístroje mohou být použity pouze pro ochranu před zkratovým proudem:

  • jističe se spouští bez prodlevy (ICB)
  • pojistky typů aM a aR

Obecné požadavky na pojistky

Pojistky s pojistkovými vložkami vhodnými pro vyjmutí nebo vložení osobami jinými než poučenými (BA4) nebo znalými (BA5), musí být typu, který vyhovuje bezpečnostním požadavkům ČSN EN 60269-1 ed. 3.
Pojistkové spodky musí být používány pouze spolu s vymezovacími kroužky bránícími použití pojistkových vložek nepřípustně vysokého jmenovitého proudu.
To platí také pro pojistkové spodky v kombinaci s jističi.
Vymezovací kroužek je zbytečný, jestliže jmenovitý proud pojistkové vložky odpovídá jmenovitému proudu pojistkového spodku.
Pojistky nebo pojistkové kombinace s pojistkovými vložkami, které jsou vhodné k tomu, aby je vyjímaly a nahrazovaly pouze osoby poučené (BA4) nebo znalé (BA5), musí být instalovány takovým způsobem, aby bylo zajištěno, že pojistkové vložky mohou být vyjmuty nebo vloženy, aniž by došlo k neúmyslnému dotyku s živými částmi. Tyto přístroje musí být instalovány takovým způsobem, aby nebyly přístupné laikům.
Pojistkové spodky musí být uspořádány tak, aby vyloučily možnost, že by pojistkový držák mohl vytvořit kontakt mezi vodivými částmi patřícími ke dvěma sousedním pojistkovým spodkům nebo k vodivé části sestavy.

ochrana nad proud 20117 1

Obecné požadavky na jističe

Jestliže jističe mohou být ovládány osobami jinými než poučenými (BA4) nebo znalými (BA5), musí být konstruovány nebo instalovány tak, aby nebylo možno změnit nastavení kalibrace jejich nadproudových spouští, aniž by byl proveden záměrný úkon zahrnující použití klíče nebo nástroje, jehož následkem je viditelná indikace jejich nastavení nebo kalibrace.
Pokud existuje nastavení nadproudových charakteristik jističů, je k němu dovolen přístup osobám poučeným (BA4) a znalým (BA5).
Požadavky tohoto článku platí také na řídicí a ochranné spínací přístroje (CPS) odpovídající ČSN EN 60947-6-2 ed. 2.
Podle požadavků přílohy H normy ČSN EN 60947-2 ed. 3, přístroje označené hodnotou napětí, za níž je uvedena značka ochrana nad proud 20117 2, nesmí být pro uvedené napětí používány v sítích IT.

Volba přístrojů pro ochranu před přetížením elektrických instalačních systémů

Jmenovitý proud In ochranného přístroje musí být zvolen v souladu se 433.1 části normy ČSN 33 2000-4-43 ed. 2.
V určitých případech, aby se zabránilo nežádoucímu vypínání, se musí při výběru vypínací charakteristiky brát v úvahu přechodné změny zatěžovacích proudů.
V případě cyklického zatížení musí být hodnoty In a I2 vybrány na základě hodnot IB a Iz pro tepelně ekvivalentní konstantní zatížení. Kde je:

Ib    návrhový proud pro uvažovaný obvod
Iz    trvalé dovolené proudové zatížení kabelu
l   jmenovitý proud jistícího prvku
I2    proud zajišťující účinné zapůsobení ochranného přístroje ve smluvené době

Proud zajišťující účinné zapůsobení ochranného přístroje ve smluvené době se může podle výrobkových norem také označovat It (pro jističe) nebo If (pro pojistky). Jak It, tak If jsou násobky In a je nutné dávat pozor na správné přiřazení hodnot a indexů.

Doplňující požadavky na ochranu před přetížením při přítomnosti harmonických proudů
Nadproudový ochranný přístroj musí být schopný správně fungovat při přítomnosti harmonických proudů a musí vyhovovat požadavkům 431.2.3 části normy ČSN 33 2000-4-43 ed. 2.
Jestliže obsah harmonických v nulovém vodiči v třífázovém obvodu může překročit hodnotu uvažovanou při návrhu obvodu, musí být u tohoto vodiče zajištěna detekce nadproudu. Tato detekce musí způsobit odpojení vodičů vedení, ale nikoliv nutně odpojení nulového vodiče. Jestliže se odpojuje nulový vodič, platí požadavky 431.3 části ČSN 33 2000-4-43 ed. 2.
Jako alternativa pro vícežilové kabely, kterými protékají harmonické proudy, se může uplatnit přepočítací součinitel uvedený v příloze E části ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 a jmenovitý proud nadproudového ochranného přístroje pak musí být zvolen podle redukované hodnoty Iz.
Pro zmírnění účinků harmonických proudů mohou být použity další prostředky, jako jsou filtry.
Nulové vodiče by měly být odpovídajícím způsobem dimenzovány s uvážením účinků harmonických proudů v souladu s 524.2 části ČSN 33 2000-5-52 ed. 2.

ochrana nad proud 20117 3

Volba přístrojů pro ochranu elektrických instalačních systémů před zkratem

Aby přístroje na ochranu elektrických instalačních systémů před zkratem byly správně zvoleny podle pravidel ve 434.5 části normy ČSN 33 2000-4-43 ed. 2, musí se zvážit následující požadavky:

Zkratová vypínací schopnost (Icu nebo Icn) ochranného přístroje musí být větší nebo rovna zkratovému proudu, který je předpokládán v místě, ve kterém je přístroj instalován.
Podle příslušné výrobkové normy jsou vypínací schopnosti definovány takto:

  • V ČSN EN 60947-2 ed. 3: Icu mezní zkratová vypínací schopnost: vypínací schopnost, pro níž předepsané podmínky podle určeného zkušebního sledu nezahrnují schopnost jističe vést nepřetržitě jmenovitý proud.
  • V ČSN EN 60898-1: Icu jmenovitá zkratová schopnost: jmenovitá zkratová schopnost jističe je hodnota mezní zkratové vypínací schopnosti stanovená tomuto jističi výrobcem.

Za určitých okolností, např. je-li ochranný přístroj umístěn na začátku instalace, může být vhodné zvolit ochranný přístroj podle provozní zkratové vypínací schopnosti. Jmenovitou hodnotu Ics jističe je možno uplatnit tam, kde se po zkratové poruše požaduje zajištění kontinuity provozu.
Podle příslušných výrobkových norem jsou provozní vypínací schopnosti definovány takto:

  • V ČSN EN 60947-2 ed. 3: Ics je vypínací schopnost, pro níž předepsané podmínky podle určeného zkušebního sledu zahrnují schopnost jističe vést nepřetržitě jmenovitý proud.
    V ČSN EN 60898-1: Ics je vypínací schopnost, pro níž předepsané podmínky podle určeného zkušebního sledu zahrnují schopnost jističe vést po dohodnutou dobu 0,85násobek svého nevypínacího proudu.

Jestliže je zkratová vypínací schopnost ochranného přístroje nižší než předpokládaný zkratový proud v místě jeho instalace, požaduje se splnění požadavků pro kombinovanou zkratovou ochranu.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.

Najdete nás na Facebooku