Přístroje pro ochranu před nadproudem

Typografie
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Přístroje pro ochranu před přetížením a/nebo zkratem musí vyhovovat požadavkům jedné nebo několika z následujících norem: ČSN EN 60269-1 ed. 3, ČSN EN 60269-4 ed. 3, ČSN EN 60898-1, ČSN EN 60898-2 ed. 2, ČSN EN 60947-2 ed. 3, ČSN EN 60947-3 ed. 3, ČSN EN 60947-6-2 ed. 2, ČSN EN 61009-1 ed. 3, ČSN EN 61009-2-1 a ČSN EN 62423 ed. 2.

Následující ochranné přístroje mohou být použity pouze pro ochranu před zkratovým proudem:

  • jističe se spouští bez prodlevy (ICB)
  • pojistky typů aM a aR

Obecné požadavky na pojistky

Pojistky s pojistkovými vložkami vhodnými pro vyjmutí nebo vložení osobami jinými než poučenými (BA4) nebo znalými (BA5), musí být typu, který vyhovuje bezpečnostním požadavkům ČSN EN 60269-1 ed. 3.
Pojistkové spodky musí být používány pouze spolu s vymezovacími kroužky bránícími použití pojistkových vložek nepřípustně vysokého jmenovitého proudu.
To platí také pro pojistkové spodky v kombinaci s jističi.
Vymezovací kroužek je zbytečný, jestliže jmenovitý proud pojistkové vložky odpovídá jmenovitému proudu pojistkového spodku.
Pojistky nebo pojistkové kombinace s pojistkovými vložkami, které jsou vhodné k tomu, aby je vyjímaly a nahrazovaly pouze osoby poučené (BA4) nebo znalé (BA5), musí být instalovány takovým způsobem, aby bylo zajištěno, že pojistkové vložky mohou být vyjmuty nebo vloženy, aniž by došlo k neúmyslnému dotyku s živými částmi. Tyto přístroje musí být instalovány takovým způsobem, aby nebyly přístupné laikům.
Pojistkové spodky musí být uspořádány tak, aby vyloučily možnost, že by pojistkový držák mohl vytvořit kontakt mezi vodivými částmi patřícími ke dvěma sousedním pojistkovým spodkům nebo k vodivé části sestavy.

ochrana nad proud 20117 1

Obecné požadavky na jističe

Jestliže jističe mohou být ovládány osobami jinými než poučenými (BA4) nebo znalými (BA5), musí být konstruovány nebo instalovány tak, aby nebylo možno změnit nastavení kalibrace jejich nadproudových spouští, aniž by byl proveden záměrný úkon zahrnující použití klíče nebo nástroje, jehož následkem je viditelná indikace jejich nastavení nebo kalibrace.
Pokud existuje nastavení nadproudových charakteristik jističů, je k němu dovolen přístup osobám poučeným (BA4) a znalým (BA5).
Požadavky tohoto článku platí také na řídicí a ochranné spínací přístroje (CPS) odpovídající ČSN EN 60947-6-2 ed. 2.
Podle požadavků přílohy H normy ČSN EN 60947-2 ed. 3, přístroje označené hodnotou napětí, za níž je uvedena značka ochrana nad proud 20117 2, nesmí být pro uvedené napětí používány v sítích IT.

Volba přístrojů pro ochranu před přetížením elektrických instalačních systémů

Jmenovitý proud In ochranného přístroje musí být zvolen v souladu se 433.1 části normy ČSN 33 2000-4-43 ed. 2.
V určitých případech, aby se zabránilo nežádoucímu vypínání, se musí při výběru vypínací charakteristiky brát v úvahu přechodné změny zatěžovacích proudů.
V případě cyklického zatížení musí být hodnoty In a I2 vybrány na základě hodnot IB a Iz pro tepelně ekvivalentní konstantní zatížení. Kde je:

Ib    návrhový proud pro uvažovaný obvod
Iz    trvalé dovolené proudové zatížení kabelu
l   jmenovitý proud jistícího prvku
I2    proud zajišťující účinné zapůsobení ochranného přístroje ve smluvené době

Proud zajišťující účinné zapůsobení ochranného přístroje ve smluvené době se může podle výrobkových norem také označovat It (pro jističe) nebo If (pro pojistky). Jak It, tak If jsou násobky In a je nutné dávat pozor na správné přiřazení hodnot a indexů.

Doplňující požadavky na ochranu před přetížením při přítomnosti harmonických proudů
Nadproudový ochranný přístroj musí být schopný správně fungovat při přítomnosti harmonických proudů a musí vyhovovat požadavkům 431.2.3 části normy ČSN 33 2000-4-43 ed. 2.
Jestliže obsah harmonických v nulovém vodiči v třífázovém obvodu může překročit hodnotu uvažovanou při návrhu obvodu, musí být u tohoto vodiče zajištěna detekce nadproudu. Tato detekce musí způsobit odpojení vodičů vedení, ale nikoliv nutně odpojení nulového vodiče. Jestliže se odpojuje nulový vodič, platí požadavky 431.3 části ČSN 33 2000-4-43 ed. 2.
Jako alternativa pro vícežilové kabely, kterými protékají harmonické proudy, se může uplatnit přepočítací součinitel uvedený v příloze E části ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 a jmenovitý proud nadproudového ochranného přístroje pak musí být zvolen podle redukované hodnoty Iz.
Pro zmírnění účinků harmonických proudů mohou být použity další prostředky, jako jsou filtry.
Nulové vodiče by měly být odpovídajícím způsobem dimenzovány s uvážením účinků harmonických proudů v souladu s 524.2 části ČSN 33 2000-5-52 ed. 2.

ochrana nad proud 20117 3

Volba přístrojů pro ochranu elektrických instalačních systémů před zkratem

Aby přístroje na ochranu elektrických instalačních systémů před zkratem byly správně zvoleny podle pravidel ve 434.5 části normy ČSN 33 2000-4-43 ed. 2, musí se zvážit následující požadavky:

Zkratová vypínací schopnost (Icu nebo Icn) ochranného přístroje musí být větší nebo rovna zkratovému proudu, který je předpokládán v místě, ve kterém je přístroj instalován.
Podle příslušné výrobkové normy jsou vypínací schopnosti definovány takto:

  • V ČSN EN 60947-2 ed. 3: Icu mezní zkratová vypínací schopnost: vypínací schopnost, pro níž předepsané podmínky podle určeného zkušebního sledu nezahrnují schopnost jističe vést nepřetržitě jmenovitý proud.
  • V ČSN EN 60898-1: Icu jmenovitá zkratová schopnost: jmenovitá zkratová schopnost jističe je hodnota mezní zkratové vypínací schopnosti stanovená tomuto jističi výrobcem.

Za určitých okolností, např. je-li ochranný přístroj umístěn na začátku instalace, může být vhodné zvolit ochranný přístroj podle provozní zkratové vypínací schopnosti. Jmenovitou hodnotu Ics jističe je možno uplatnit tam, kde se po zkratové poruše požaduje zajištění kontinuity provozu.
Podle příslušných výrobkových norem jsou provozní vypínací schopnosti definovány takto:

  • V ČSN EN 60947-2 ed. 3: Ics je vypínací schopnost, pro níž předepsané podmínky podle určeného zkušebního sledu zahrnují schopnost jističe vést nepřetržitě jmenovitý proud.
    V ČSN EN 60898-1: Ics je vypínací schopnost, pro níž předepsané podmínky podle určeného zkušebního sledu zahrnují schopnost jističe vést po dohodnutou dobu 0,85násobek svého nevypínacího proudu.

Jestliže je zkratová vypínací schopnost ochranného přístroje nižší než předpokládaný zkratový proud v místě jeho instalace, požaduje se splnění požadavků pro kombinovanou zkratovou ochranu.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz cervenec 2019s

ElektroPrůmysl.cz, srpen 2019

Číslo je zaměřené na PLC, řídicí systémy, operátorské panely, průmyslové a kolaborativní roboty.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
Magnetizujeme svět. Vše okolo magnetů. Přesné součásti pro přední světové inovátory v oblasti osobních automobilů, užitkových vozidel a průmyslových aplikací.
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Vyšší úroveň bezpečnosti – NKT instal CYKY Dca Inovovaný kabel s vylepšeným materiálem pláště, nešíří plamen, splňuje požární klasifikaci „Dca“.
EATON TOUR 2019 - Inteligentní jištění a ovládání Konstruktéři, projektanti a elektrotechnici jste zváni zdarma na cyklus odborně-technických přednášek po celé ČR pod vedením špičkových odborníků zaměřených především na praktická řešení a ukázky.
Turck Cloud - vzhůru do oblak! Se speciálním cloudovým systémem pro sběr, ukládání a zpracování produkčních dat pro potřeby monitorování různých úloh ve sféře průmyslového internetu věcí (IIoT) a Industry 4.0.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.