Přístroje pro ochranu, odpojování, spínání, řízení a monitorování

Typografie
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Jakýkoliv přístroj pro odpojování a spínání odpovídající oddílům 462 až 465 normy ČSN 33 2000-4-46 ed. 3 musí vyhovovat příslušným požadavkům uvedeným v normě ČSN 33 2000-5-537 ed. 2.

V určitých případech může být pro kombinované funkce požadováno splnění doplňujících požadavků.

Funkce zajišťované přístroji pro odpojování a spínání spolu s označením příslušných norem výrobků jsou shrnuty v tabulce 1.
Pro některá uplatnění, jako je řízení motoru, se od spínacího přístroje vyžaduje, aby vydržel nárazové zapínací proudy.
Pokud instalace nebo prvek zařízení nebo krytu obsahuje živé části připojené k více než k jednomu zdroji, musí být výstražný nápis umístěn takovým způsobem, aby jakákoliv osoba předtím, než dosáhne přístupu k živým částem, byla upozorněna na potřebu tyto části od různých zdrojů odpojit, pokud blokující opatření nezajistí, aby všechny příslušné obvody byly odpojeny.
Vidlice a zásuvky, konektory a zařízení pro připojení svítidel mohou být použity pro funkci odpojení a spínání v souladu s tabulkou 1.
Funkce odpojení a spínání jsou zajišťovány vytažením vidlice ze zásuvky nebo konektoru z přívodu.

spinani monitorovani 7 1

Přístroje pro odpojování

Přístroje pro odpojování musí být přístroje, pro něž je funkce odpojení uvedená přímo v příslušné normě výrobku.
Přístroje, které zajišťují funkci odpojení, musí být zvoleny v souladu s tabulkou 1.
Jako přístroje pro odpojování nesmí být použity polovodičové přístroje.
Přístroje vhodné pro odpojování musí být zvoleny na základě požadavků založených na kategoriích přepětí platných v místě jeho instalace.
Přístroje pro odpojování musí být navrženy pro kategorii přepětí III nebo IV s výjimkou vidlice pro kombinaci zásuvkového spojení určeného v tabulce 1 jako vhodného pro odpojování.
Přístroje pro odpojování musí být zvoleny a/nebo instalovány tak, aby se zabránilo nežádoucímu nebo neúmyslnému sepnutí (viz ČSN 33 2000-4-46 ed. 3).
Toho je možno dosáhnout umístěním přístroje v uzamykatelném prostoru nebo uzamčením na visací zámek nebo jinými vhodnými prostředky.
U přístrojů pro odpojování bez zátěže (odpojovačů) musí být provedeno opatření, aby se zabránilo nežádoucímu nebo neúmyslnému vypnutí.
Toho je možno dosáhnout například tím, že se přístroj umístí v uzamykatelném prostoru nebo krytu nebo uzamčením na visací zámek. Popřípadě může být přístroj pro odpojování bez zátěže (odpojovač) blokován s přístrojem pro vypínání zátěže.
Odpojování musí být přednostně zajišťováno mnohapólovým spínacím přístrojem, který odpojuje všechny póly příslušného napájení, nevylučuje se však použití jednopólových přístrojů umístěných vedle sebe, podle opatření uvedených v normě  ČSN 33 2000-4-46 ed. 3.
U každého přístroje použitého pro odpojování musí být jeho pozicí nebo trvanlivým označením zřetelně indikováno, kterou instalaci nebo obvod odpojuje.
Pokud je do nulového vodiče pro účely odpojení zařazen spoj, musí tento spoj splňovat následující požadavky:

  • nesmí být odstranitelný bez použití nástroje a
    může být přístupný pouze osobám znalým.

Přístroje pro spínání

Přístroje pro funkční spínání a řídicí přístroje
Přístroje pro funkční spínání a řízení musí být vybrány podle tabulky 1.
Přístroje pro funkční spínání musí být vhodné pro nejhorší pracovní zatížení, pro které je určeno, aby fungovaly. Musí být zváženy charakteristiky zátěže, která má být spínána (např. kategorie užití).
Přístroje pro funkční spínání mohou ovládat proud, aniž by bylo nutné odpojit příslušné póly.
Příkladem přístrojů schopných přerušit proud v obvodu, a přitom neodpojovat příslušné póly jsou polovodičové spínací přístroje a některá pomocná spínací zařízení.

Přístroje pro vypínání z důvodů mechanické údržby
Volba přístrojů pro vypínání z důvodů mechanické údržby musí odpovídat následujícím článkům a musí vyhovovat požadavkům uvedených pro přístroje pro odpojování.
Přístroje pro vypínání z důvodů mechanické údržby musí být vloženy do napájecího obvodu.
Pokud tento účel zajišťují spínače, musí být schopny přerušit proud plného zatížení příslušných částí instalace. Není bezpodmínečně nutné, aby přerušovaly nulový vodič.
Vypínání obvodu pro řízení mechanického pohybu je dovoleno pouze, jestliže

  • doplňující ochranná zařízení, jako jsou mechanické omezovače, nebo
  • požadavky příslušné výrobkové normy na použité řídicí přístroje zajištují podmínky ekvivalentní přímému přerušení hlavního napájení.

Přístroje pro vypínání z důvodů mechanické údržby nebo řídicí spínače pro tyto přístroje musí vyžadovat ruční ovládání.
Vypnutá poloha kontaktů přístroje musí být viditelná nebo zřetelně a spolehlivě indikovaná.
Indikace požadovaná tímto článkem může být provedena použitím označení „0“ pro stav vypnuto a „I" pro stav zapnuto.
Přístroje pro vypínání z důvodů mechanické údržby musí být zřetelně rozeznatelné polohou nebo trvanlivým označením, aby bylo zřejmé k čemu jsou určeny.

spinani monitorovani 7 2

Přístroje nouzového vypínání
Nouzové vypínání je úkon při mimořádné situaci určený k vypnutí elektrického napájení celé instalace nebo její části, jestliže vznikne riziko úrazu elektrickým proudem nebo jiné riziko elektrického původu.
Přístroje nouzového vypínání musí být vybrány podle následujících článků a musí vyhovovat požadavkům uvedených pro přístroje pro odpojování.
Přístroje nouzového vypínání musí být schopny přerušit proud plného zatížení příslušných částí instalace, přičemž se, tam kde je to vhodné, berou v úvahu proudy zabrzděných motorů.
Přístroje nouzového vypínání musí zajišťovat vypnutí hlavního obvodu. Pokud je to prakticky možné, volí se pro nouzové vypínání ručně ovládané spínací přístroje přerušující hlavní obvod.
Prostředky nouzového vypínání se mohou skládat:

  • z jednoho spínacího přístroje schopného vypnout přímo příslušný zdroj, nebo
  • z kombinace zařízení uváděných do činnosti jediným úkonem za účelem přerušení příslušného napájení. Jako prostředky nouzového vypínání nesmí být použita zásuvková spojení.

Dálkově ovládané vypínání jističů, řídicích a ochranných spínacích přístrojů nebo proudových chráničů (RCD) musí rozpínat při ztrátě napětí na cívkách, nebo musí být použito jiného ekvivalentního způsobu, při němž porucha vede k bezpečnému stavu zařízení.
Ovládací prvky (rukojeti, tlačítka atd.) přístrojů nouzového vypínání musí být zřetelně barevně označeny. Pokud je použito barevné označení, musí to být ČERVENOU barvou na kontrastním pozadí.
Ovládací prostředky musí být snadno přístupné na místech, kde může vzniknout nebezpečí a kde je to účelné, i na jakémkoliv dalším vzdálenějším místě, ze kterého může být nebezpečí odvráceno.
Přístroje nouzového vypínání musí být umístěny tak, aby byly snadno rozpoznatelné a příhodné z hlediska svého určeného použití.
Prostředky pro ovládání přístrojů nouzového vypínání musí být schopny uzamknutí ve vypnuté (off) poloze, pokud jak prostředky pro ovládání nouzového vypínání, tak pro opětovné připojení k síti nejsou pod kontrolou jedné a té samé osoby.
Uvolnění přístroje nouzového vypínání, který je dálkově ovládaný, nesmí způsobit uvedení příslušné části instalace pod napětí.
Funkce přístroje nouzového vypínání musí mít přednost před všemi ostatními funkcemi vztahujícími se k bezpečnosti a jejímu provedení nesmí bránit žádná jiná funkce v instalaci.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz cervenec 2019s

ElektroPrůmysl.cz, září 2019

Číslo je zaměřené na elektrické pohony, měniče frekvence, řízení polohy a pohybu.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
EATON TOUR 2019 - Inteligentní jištění a ovládání Konstruktéři, projektanti a elektrotechnici jste zváni zdarma na cyklus odborně-technických přednášek po celé ČR pod vedením špičkových odborníků zaměřených především na praktická řešení a ukázky.
Vyšší úroveň bezpečnosti – NKT instal CYKY Dca Inovovaný kabel s vylepšeným materiálem pláště, nešíří plamen, splňuje požární klasifikaci „Dca“.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.