Charakteristiky rozhraní rozváděčů nn

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Charakteristiky rozváděče musí zajišťovat kompatibilitu se jmenovitými hodnotami obvodů, k nimž je připojen, a s podmínkami instalace, a musí být stanoveny výrobcem rozváděče za použití dále uvedených kritérií.

Jmenovité hodnoty napětí

Jmenovité napětí (Un)
Jmenovité napětí rozváděče musí být přinejmenším rovné jmenovitému napětí elektrické soustavy.

Jmenovité pracovní napětí (Ue)
Jmenovité pracovní napětí obvodu rozváděče kteréhokoliv obvodu nesmí být nižší než jmenovité napětí elektrické soustavy, k níž má být obvod připojen.
Pokud se liší od jmenovitého napětí rozváděče, musí být stanoveno příslušné jmenovité pracovní napětí obvodu.

Jmenovité izolační napětí (Ui)
Jmenovité izolační napětí obvodu rozváděče je hodnota napětí, k níž se vztahují dielektrická zkušební napětí a povrchové cesty.
Jmenovité izolační napětí obvodu musí být rovné hodnotám stanoveným pro Un a pro Ue téhož obvodu nebo musí být vyšší než tyto hodnoty.
Jmenovité izolační napětí jednofázových obvodů odvozených od soustav IT (viz ČSN 33 2000-5-52 ed. 2) má být přinejmenším rovné napětí mezi fázemi zdroje.

Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
Jmenovité impulzní výdržné napětí rozváděče musí být rovné hodnotám stanoveným pro přechodná přepětí vyskytující se v elektrické soustavě (elektrických soustavách), k níž (nimž) má být rozváděč připojen, nebo musí být větší než tyto hodnoty.

charakteristiky rozhrani 2018

Jmenovité hodnoty proudu

Jmenovitý proud rozváděče (InA)
Jmenovitý proud rozváděče je menší než:

 • součet jmenovitých proudů přívodních obvodů v rozváděči, které pracují paralelně;
 • celkový proud, který může hlavní přípojnice rozvádět v konkrétním uspořádání

Tento proud musí být veden bez oteplení jednotlivých částí přesahujícího meze stanovené v čl. 9.2 normy ČSN EN 61439-1 ed. 2.
Jmenovitý proud přívodního obvodu může být nižší než jmenovitý proud přívodního zařízení (podle příslušné normy zařízení) instalovaného v rozváděči.
Hlavní přípojnice v této souvislosti je jednotlivá přípojnice nebo kombinace jednotlivých přípojnic, které jsou obvykle v provozu zapojeny, např. pomocí příčného spínače přípojnic.
Jmenovitý proud rozváděče je maximální přípustný zatěžovací proud, který může rozváděč rozvádět a který nemůže být překročen přidáním dalších výstupních jednotek.

Jmenovitý proud obvodu (Inc)
Jmenovitý proud obvodu je hodnota proudu, který může tento obvod vést, když je zatěžován pouze obvod, za normálních provozních podmínek. Tento proud musí být veden, aniž by oteplení různých částí rozváděče překročilo meze stanovené v čl. 9.2 normy ČSN EN 61439-1 ed. 2.
Jmenovitý proud obvodu může být nižší než jmenovité proudy zařízení (podle příslušné normy zařízení) instalovaných v obvodu.
V důsledku složitých faktorů určujících jmenovité proudy nemohou být uvedeny žádné normalizované hodnoty.

Jmenovitý dynamický proud (Ipk)
Jmenovitý dynamický proud musí být rovný hodnotám stanoveným pro vrcholovou hodnotu předpokládaného zkratového proudu napájecí soustavy, k níž má být obvod připojen (mají být obvody připojeny), nebo musí být vyšší než tyto hodnoty.

Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (Icw)
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud obvodu rozváděče musí být rovný efektivní hodnotě předpokládaného zkratového proudu (Icn) v každém místě připojení k napájení nebo musí být vyšší než tato hodnota.
Rozváděči mohou být přiřazeny různé hodnoty Icw pro různé doby trvání (např. 0,2 s; 1 s; 3 s).
U střídavého proudu je hodnota proudu efektivní hodnotou střídavé složky.

Jmenovitý podmíněný zkratový proud (Icc)
Jmenovitý podmíněný zkratový proud rozváděče musí být rovný efektivní hodnotě předpokládaného zkratového proudu (Icp) po dobu trvání omezenou provozem zařízení jistícího před zkratem, které chrání rozváděče, nebo musí být vyšší než tato hodnota.
Vypínací schopnost a charakteristika omezení proudu (I2t, Ipk) specifikovaného zařízení jistícího před zkratem musí být stanoveny výrobcem rozváděče se zřetelem na údaje udané výrobcem zařízení.

Součinitel soudobosti (RDF)

Součinitel soudobosti je poměrná hodnota jmenovitého proudu, přiřazená výrobcem rozváděče, kterou mohou být vývodní obvody rozváděče trvale a současně zatěžovány se zřetelem na vzájemné tepelné ovlivňování. Součinitel soudobosti může být stanoven:

 • pro skupiny obvodů;
 • pro celý rozváděč.

Součinitel soudobosti násobený jmenovitým proudem obvodů musí být rovný předpokládanému zatížení výstupních obvodů nebo musí být vyšší než toto zatížení. Předpokládané zatížení výstupních obvodů musí být uvedeno v příslušné normě pro rozváděč.
Předpokládaným zatížením výstupních obvodů může být ustálený trvalý proud nebo tepelný ekvivalent měnícího se proudu.
Součinitel soudobosti je možné použít s rozváděčem, který pracuje při jmenovitém proudu (InA).
Součinitel soudobosti bere v úvahu, že vícenásobné funkční jednotky nejsou v praxi současně plně zatíženy nebo jsou zatíženy přerušovaně.

Jmenovitý kmitočet (fn)

Jmenovitý kmitočet obvodu je hodnota kmitočtu, k níž se vztahují provozní podmínky. Kde jsou obvody rozváděče navrženy pro různé hodnoty kmitočtu, musí být uveden jmenovitý kmitočet každého obvodu.

Jiné charakteristiky

Musí být uvedeny tyto charakteristiky:

 • doplňující požadavky závislé na specifických provozních podmínkách funkční jednotky;
 • stupeň znečištění;
 • typy uzemnění soustavy, pro kterou je rozváděč určen;
 • vnitřní a/nebo venkovní instalace;
 • stabilní nebo mobilní;
 • stupeň ochrany;
 • určen pro používání znalými osobami nebo laiky;
 • třídění elektromagnetické kompatibility (EMC);
 • zvláštní provozní podmínky, přichází-li to v úvahu;
 • vnější konstrukce;
 • ochrana proti mechanickým rázům, přichází-li to v úvahu;
 • typ konstrukce - pevné nebo odnímatelné části;
 • druh zařízení jistícího (jistících) před zkratem;
 • opatření pro ochranu před úrazem elektrickým proudem;
 • celkové rozměry (včetně výstupků, např. rukojetí, krytů, dveří), je-li to požadováno;
 • hmotnost, je-li požadována.

Všechny charakteristiky rozhraní, kde to přichází v úvahu, musí být uvedeny v technické dokumentaci výrobce rozváděče dodávané s rozváděčem.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, duben 2024

Číslo je zaměřené na kvalitu elektrické energie, energetiku, elektromobilitu a alternativní zdroje energie.

Zajímavé odkazy

Vyhrajte termokamery Hikmicro nebo multimetry Fluke! Odpovězte na jednoduchou otázku a vyhrajte grafický multimetr Fluke 289 nebo špičkovou termokameru Hikmicro B20. Vstupenku na Amper 2024 obdrží každý.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.

Najdete nás na Facebooku