Účel revizí elektrických zařízení

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Účelem revize je ověřit, zda elektrické zařízení je v souladu s bezpečnostními předpisy a stanovenými technickými požadavky příslušných norem; revize může zahrnovat i ověření provozního stavu zařízení.

Nová elektrická zařízení, stejně jako úpravy a rozšíření existujících zařízení musí být revidovány před jejich uvedením do provozu. Elektrická zařízení, musí být revidována ve stanovených časových intervalech. Cílem pravidelných revizí je předcházení závadám, které mohou nastat a tím přerušit provoz nebo vyvolat nebezpečný stav.

Termíny na provádění revizí vyhrazených technických zařízení jsou stanoveny v ČSN 33 1500 a technické požadavky na provádění revizí elektrických instalací jsou uvedeny v ČSN 33 2000-6 ed. 2. Zařazení vyhrazených elektrických zařízení do jednotlivých tříd stanovuje vyhláška č. 73/2010 Sb. o vyhrazených elektrických technických zařízeních.

ucel revize 2019 1
Termíny na provádění určených technických zařízení jsou dány vyhláškami a příslušnými technickými normami.
Nová elektrická zařízení je možno uvést do provozu jen tehdy, byl-li jejich stav z hlediska bezpečnosti ověřen výchozí revizí, popř. ověřen a doložen dokladem v souladu s požadavky stanovenými zvláštními právními předpisy (např. osvědčení o jakosti a kompletnosti, protokolem o kusové zkoušce).
Požadavky na provádění revizí elektrických zařízení a spotřebičů jsou uvedeny v normách ČSN 33 2000-6 ed. 2, ČSN 33 1500 a ČSN 33 1600 ed. 2.
Revize má zahrnovat: vizuální prohlídku, měření a zkoušení a musí být prováděny s odvoláním na příslušnou elektrotechnickou dokumentaci a její specifikace.
Při revizi se prohlídkou, měřením a zkoušením zjišťuje, zda zařízení vyhovuje především se zřetelem na bezpečnost osob před úrazem a věcí před zničením nebo poškozením.
Jestliže zjištěné závady představují bezprostřední nebezpečí, musí být neprodleně odstraněny nebo musí být vadné části neprodleně odpojeny a zajištěny proti opětovnému připojení.
Revize musí být prováděny osobami znalými s příslušnými zkušenostmi s revizemi elektrických zařízení. Revize musí být prováděny vhodnými prostředky a takovým způsobem, aby se zabránilo elektrickému nebezpečí od živých částí.

ucel revize 2019 2
Osoby provádějící revize elektrických zařízení musí být odborně a zdravotně způsobilé. Tuto činnost zajišťuje revizní technik na základě získaného osvědčení organizací státního odborného dozoru. Prohlídkou, kontrolním měřením a přezkoušením celkového stavu ověřuje bezpečný provoz elektrického zařízení.
Výsledek revize musí být zaznamenán. K tomu musí být použita vhodná záznamová média v souladu s národní legislativou a místními požadavky.
Ke každé revizi se vystaví zpráva o revizi, kde se zohlední veškeré provedené činnosti při revizi, zjištěné závady a závěrem takové zprávy je, že elektrické zařízení je způsobilé bezpečného provozu. S výsledkem revize musí být seznámena osoba odpovědná za elektrické zařízení nebo jí pověřená osoba.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, květen 2023

Číslo je zaměřené na kabely, vodiče, kabelové nosné systémy, svorky a konektory.

Nadcházející webináře

Zajímavé odkazy

Špičkové nástroje pro odvíjení, prothování a tažení kabelů Maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře.
Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS
Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.

Najdete nás na Facebooku