Hlídače izolačního stavu pro sítě IT

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Hlídače izolačního stavu, dále jen IMD, musí odpovídat normě EN 61557-8. IMD je určen k trvalému sledování izolačního odporu v síti IT a zajišťuje výstražný signál, jakmile izolační odpor RF klesne pod hodnotu reakce Ra.

Ra je hodnota reakce IMD, jak je popsána v EN 61557-8. RF je izolační odpor sítě, k níž je IMD připojen buď proti zemi, nebo proti připojení uzemněného ochranného vodiče PE nebo proti jinému referenčnímu bodu ekvipotenciálního pospojování.
Příklady sítě jsou elektrické instalace, mobilní generátory, zařízení pro bezpečnostní účely.
Hlídač izolačního stavu (IMD) musí být v síti IT instalovaný podle požadavku čl. 411.6.3.1 normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 a musí být instalován co nejblíže k začátku té části instalace, která má být monitorována.
Musí být poskytnuty informace, že jakmile IMD bude detekovat poruchu izolace vůči zemi, musí být izolační porucha lokalizována a eliminována, aby se obnovily normální provozní podmínky při nejkratším možném zdržení.
Jestliže je síť IT použita pro zajištění kontinuity napájení, musí být první izolační porucha na vhodném místě indikována tak, aby to bylo slyšitelné nebo viditelné osobami poučenými (BA4) nebo znalými (BA5).
Doporučuje se použít IMD, který signalizuje přerušení spojení se sledovanou sítí a se zemí.

hlidace izolacniho stavu 2016

Instalace hlídačů izolačního stavu

Tam, kde je rozveden nulový vodič, tak může být IMD spojen s nulovým vodičem. V takovém případě nesmí být do tohoto nulového vodiče zařazen žádný přístroj na ochranu před nadproudy.
Hlídač izolace (IMD) musí být zapojen symetricky nebo jednopólově mezi živé vodiče a zemi nebo připojení ochranného vodiče PE nebo jiný referenční bod ekvipotenciálnímu pospojování.
Kde není nulový bod rozvedený, může být svorka pro připojení vodiče vedení (tj. fázového nebo krajního vodiče) připojena:

  • buď k umělému nulovému bodu vytvořenému třemi impedancemi připojenými k vodičům vedení (fázovým vodičům), nebo
  • k vodiči vedení (tj. k fázovému nebo krajnímu vodiči).

Jestliže ve vícefázové síti, je IMD zapojen mezi jeden vodič vedení (fázový vodič) a zemi, musí být schopný vydržet alespoň sdružené napětí (napětí mezi fázemi) přiložené mezi jeho svorku pro vodič vedení a svorku uzemnění.
Toto napětí se objeví mezi těmito dvěma svorkami v případě jednotlivé izolační poruchy na jiném vodiči.
U stejnosměrných instalací musí být svorka (svorky) vodiče (vodičů) vedení (krajního vodiče) spojeny buď přímo se středním bodem, pokud takový existuje, nebo s jedním nebo se všemi napájecími vodiči.
Napájecí obvod IMD musí být spojený buď s instalací v tom samém obvodu, ve kterém je připojovací bod svorky pro vodič vedení (fázový nebo krajní vodič) a co nejblíže k začátku sítě nebo k pomocnému zdroji.
Bod připojení k instalaci musí být zvolen takový způsobem, aby byl IMD schopný monitorovat izolaci instalace při veškerých pracovních podmínkách.
Kde je instalace napájena z více než jednoho zdroje a zdroje jsou zapojeny paralelně, musí být na každý zdroj použit jeden IMD za předpokladu, že tyto IMD jsou vzájemně blokovány tak, aby se sítí zůstal propojen vždy pouze jeden IMD. Všechny ostatní hlídače izolačního stavu (IMD) monitorují odpojený zdroj, aby bylo možno tento zdroj opět připojit, aniž by se na něm vyskytovala izolační porucha.
Hlídače izolačního stavu (IMD) musí být také schopny měřit izolační odpor sítě, i jestliže jsou v poruchovém proudu přítomny stejnosměrné složky, které jsou způsobované elektronickými zařízeními, např. usměrňovači nebo měniči.
Jestliže systém, který má být monitorován obsahuje stejnosměrné složky (způsobované elektronickými zařízeními, např. usměrňovači nebo měniči), musí být podle toho zvoleny hlídače izolačního stavu (IMD).

Nastavení hlídače izolačního stavu

IMD musí obsahovat výběr hodnot pro nastavení a být seřízeny tak, aby to vyhovovalo příslušné instalaci.
Jestliže pracují normálně s maximálním připojeným zatížením, musí být IMD seřízen na nejnižší hodnotu odpovídající normální izolaci sítě.
Hodnota 100 Ω/V (300 Ω/V pro předběžnou výstrahu) jmenovitého napětí sítě je příkladem obvyklého nastavení hodnot.
Jestliže jsou hlídače izolačního stavu (IMD) instalovány v místech, ve kterých mají přístup k jejich používání osoby jiné než poučené (BA4) nebo znalé (BA5), musí být hlídače instalovány takovým způsobem, aby nebylo možné upravit jejich nastavení s výjimkou použití klíče, nástroje nebo hesla.
Nastavení IMD musí být seřízeno osobami poučenými (BA4) nebo znalými (BA5). Přístup k prostředkům pro nastavení může být pomocí použití klíče, nástroje nebo hesla.

Přístroje pro lokalizování poruchy v sítích IT

Přístroje pro lokalizování poruchy musí odpovídat normě EN 61557-9. Jestliže síť IT byla zvolena proto, aby byla zajištěna kontinuita provozu sítě, doporučuje se kombinovat IMD s přístroji umožňujícími lokalizovat poruchu na straně zátěže. Jejich funkcí je indikovat obvod s poruchou v případě, kdy hlídač izolace zaznamenal izolační poruchu.

Monitorování vypnutých obvodů

Monitorování vypnutých obvodů může být prováděno v sítích TN, TT a IT vybavených hlídači izolačního stavu (IMD) za předpokladu, že se IMD automaticky deaktivuje, jakmile se aktivuje bezpečnostní zařízení. Nutným předpokladem k tomu je, že monitorované elektrické obvody budou izolovány od všech pólů sítě.
Toto je možno uplatnit například u obvodů obsahujících bezpečnostní zařízení, které je normálně odpojeno, aby se zajistilo, že bezpečnostní zařízení může fungovat, když na jeho funkci v případě nebezpečí nepůsobí zdroj.
Snížení izolační úrovně musí být indikováno místně buď vizuálním, nebo zvukovým signálem s možností dálkové indikace.
Jestliže je zařízení v průběhu procesu měření izolačního stavu bez zatížení odpojeno od instalace, jsou izolační úrovně, které mají být měřené obecně velmi vysoké. Mez výstrahy má být nad 300 kΩ.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.

Najdete nás na Facebooku