Klešťové ampérmetry pro unikající proudy a hledání poruch instalace pod napětím

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Odhalení poruchy elektrické instalace v budovách, k jejichž ochraně jsou dnes používány proudové chrániče, nemusí být vždy jednoduchý úkol, ne vždy vedoucí k zdárnému výsledku a za provozu to bývá většinou nemožné.

Odhalení poškozené izolace rozvodů zvláště u rozsáhlé instalace vyžaduje časově a finančně náročnou prohlídku. Proto se podívejme na to, jak lze tento nevděčný úkol splnit s použitím výkonné techniky, v podobě klešťových ampérmetrů (přesněji mikroampérmetrů) Kyoritsu.

unikajici proudy kleste 1

Jestliže chránič vybaví

Běžně se setkáváme s poruchami, které vedou k vybavení 30mA proudového chrániče, a při kterých dojde k odpojení celé instalace nebo její části od napájení. Pokud je chránič znovu nahozen, opět se vybaví, protože v instalaci je porušena izolace a dochází k úniku proudu.
Jakmile chránič detekuje nerovnováhu mezi proudem tekoucím fázovým vodičem a vodičem společným, jsme postaveni před problém najít a identifikovat místo poruchy rozvodu, které vyvolalo vybavení chrániče.
Jedna z možností poruchy, je snížení izolačního stavu mezi fázovým a ochranným vodičem. Začneme tedy měřením izolačního odporu.
Vytrasovat místo poruchy měřením izolace, však znamená postupně rozpojovat jednotlivé části instalace a měřit izolační odpor každé části samostatně. Dále bude nutné odpojit všechny spotřebiče, a při chybě je velké nebezpečí zničení některého z nich vysokým napětím. To samozřejmě zabere mnoho času a uživatel instalace samozřejmě bude trvat na tom, aby instalace byla mimo provoz co nejkratší dobu.

Jak řešit tento problém?

Pomohou klešťové přístroje pro měření unikajících proudů KYORITSU
Díky jedinečné technologii klešťových přístrojů vyvinutých a dodávaných firmou Kyoritsu, můžete změřit přesně velikost unikajícího proudu v obvodu, a toto měření provést ihned a bez nutnosti vypnout instalaci.
V nabídce jsou čtyři modely přístrojů pro tento účel. KEW 2431, 2432, 2433, 2434. Liší se velikostí kleštin a citlivostí měření.

unikajici proudy kleste 2

Jak tyto přístroje pracují?

Na první pohled se přístroje KEW pro měření unikajících proudů jeví jako „běžný“ klešťový ampérmetr. Velice speciální konstrukce kleští jim však dovoluje měřit velmi malé rozdílové pole, které je vytvářeno mezi dvěma vodiči, které jsou obepnuty kleštěmi. Tyto přístroje jsou tak schopné měřit proudy řádově již od jednotek mikroampérů!!!

unikajici proudy kleste 3

unikajici proudy kleste 4

Jak je používat

Vraťme se zpět k problému s vybaveným chráničem. Dojde-li k vybavení chrániče vlivem poruchy na chráněném vedení, musíme jej dočasně přemostit, aby bylo možné na instalaci měřit. Nyní jednoduše nasadíme kleště přístroje společně na fázový a nulový vodič na straně přívodu do chrániče (u třífázového rozvodu obejmeme všechny tři fáze a nulový vodič společně). Přístroj nyní zobrazí velikost unikajícího proudu.  Předpokládejme, že tento proud je 43,5mA. Nyní postupujeme po instalaci od chrániče směrem ke každému spotřebiči a „stopujeme“ výskyt tohoto unikajícího proudu.
Tento postup je naznačen zjednodušeně na obrázku 1. Vždy, když naměříme nulový proud, znamená to, že tato větev instalace je bez poruchy. Takto dospějeme vylučovací metodou až k větvi, kde unikající proud naměříme. To je ta část instalace s poruchou a tu odpojíme od instalace. Celý zbytek instalace můžeme opět bez problému provozovat (odstraníme samozřejmě dočasné přemostění chrániče) a v klidu a bez stresu můžeme opravit vadnou větev.
Ve většině případů tento postup vede k nalezení poruchy se sníženou izolací. V některých případech však nenaměříme sníženou izolaci, proudový chránič však vybavuje a klešťovým přístrojem naměříme unikající proud. Co v takovém případě?

Únik proudu kapacitami

V praxi protéká nějaký proud kapacitami vedení instalace, většinou je značný v rozsáhlých rozvodech nebo tam, kde je na instalaci připojeno velké množství zařízení měničů nebo zařízení pro zpracování dat, které využívají elektronické spínače pracující na vysokých frekvencích řádu kilohertzů.
Při frekvenci 50Hz nemusí mít tento fakt významný vliv na velikost unikajícího proudu, avšak na vysokých frekvencích, které jsou používány v těchto zařízeních, vysoko frekvenční proudy bez problémů již mohou vybavit proudový chránič.

unikajici proudy kleste 5

Jak měřit unikající proudy na vysokých frekvencích

Přístroje Kyoritsu jsou jedinečné v tom, že u nich lze určit, zda měří unikající proud včetně vysokofrekvenčních složek nebo ne. Uživatel jednoduše stiskne tlačítko pro volbu frekvenční odezvy a získá dvě hodnoty přímo na zobrazovači, jednu pro 50Hz a druhou zahrnující vysokofrekvenční složky. Zjistíme-li, že takto naměřené hodnoty unikajícího proudu se liší, znamená to, že vliv na vybavení proudového chrániče nemá jen čistě změna izolačního stavu instalace, ale že na vybavení se podílí vysokofrekvenční proudy, procházející pravděpodobně z připojených měničů v pohonech v průmyslu nebo zařízení pro zpracování dat.

unikajici proudy kleste 6

Co získáme použitím přístrojů pro měření unikajících proudů Kyoritsu

Klešťový přístroj pro měření unikajících proudů uživateli umožní:

  • Měřit proud unikající do země a koster zařízení v jedno nebo třífázové soustavě
  • Identifikovat případy úniku proudu do země
  • Měřit a hledat poruchu instalace za provozu
  • Měřením unikajících proudů ověřit stav izolačního odporu bez nutnosti vypínat instalaci nebo její část.
  • Hledat místo poruchy bez nutnosti vypínat instalaci a riskovat možnost zničení připojených zařízení
  • Měřit střídavý proud stejně jako běžným klešťovým přístrojem až do 100 A (KEW 2432) nebo 400 A (KEW 2434).

BP logo 2018

Blue Panther s.r.o.
Mezi Vodami 29, 143 00 Praha 4
Tel.: +420 241 762 724-5
www.blue-panther.cz

Blue Panther Slovakia, s.r.o.
Koceľova 17, 821 08 Bratislava
Tel.: +421 243 334 005
www.blue-panther.sk