Vnější vlivy dle nové ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, výběr a stavba elektrických zařízení

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 se zabývá výběrem a zařizováním elektrického zařízení. Elektrická zařízení musí být volena a zřizována v souladu s opatřeními k ochraně z hlediska bezpečnosti, s požadavky na řádnou funkci pro určené užití v instalaci a s požadavky na přiměřenou odolnost proti předpokládaným vnějším vlivům.

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, platí souběžně s ČSN 33 2000-5-51 ed. 2:2006 do 2012-04-01, kdy ji zcela nahrazuje.

Provozní podmínky

 • Napětí -Zařízení musí být vhodné pro jmenovité napětí (udané u střídavého napětí efektivní hodnotou) instalace. Jestliže je v sítích IT vyveden nulový vodič, musí být zařízení připojené mezi fázovým vodičem a nulovým vodičem izolováno jako pro napětí sdružené.
 • Proud - Zařízení se volí podle jeho proudové zatížitelnosti v normálním provozu. (U střídavého proudu se udává efektivní hodnota střídavého proudu). Zařízení musí odolávat proudům, které jím mohou procházet v abnormálních podmínkách po dobu. která je určena charakteristikami ochranných prvků.
 • Kmitočet - Jestliže má kmitočet vliv na zařízení, musí jmenovitý kmitočet zařízení odpovídat kmitočtu obvodu, na který je zařízení připojeno.
 • Výkon - Zařízení vybrané podle svých výkonových parametru musí být vhodné pro normální provozní podmínky. Přitom se bere ohled na účinnost zařízení.
 • Elektromagnetická kompatibilita - Pokud nejsou během instalace učiněna jiná vhodná bezpečnostní opatření, musí být celé zařízení zvoleno tak, aby během normálního provozu včetně spínání nepůsobilo škodlivě na ostatní zařízení ani na zdroj.
 • Odolnost proti napěťovým rázům - Elektrické zařízení musí být voleno tak, aby odpovídalo napěťovému rázu v bodě umístění sítě v závislosti na předřazenou přepěťovou ochranu, jak je definováno v HD 60364-4-443.
 • Vnější vlivy - Elektrická zařízení musí být vybrána a instalována v souladu s požadavky tabulky 1 (přehled na konci článku), která udává nutné charakteristiky zařízení, požadované pro jeho výběr a instalaci, s ohledem na vnější vlivy, jimž zařízení může být vystaveno. Charakteristiky zařízení musí být dány buď stupněm ochrany, nebo odkazem na soulad se zkouškami.

I když vlastnosti zařízení dané jeho konstrukcí neodpovídají vnějším vlivům v daném místě, může být toto zařízení použito pod podmínkou, že se během montáže provede přiměřená doplňující ochrana. Tato ochrana nesmí nepříznivě ovlivňovat provoz takto chráněného zařízení.

Ochrana před vnějšími vlivy musí být zajištěna podle toho, zda různé vnější vlivy působí současně a jeden účinek může záviset na druhém, nebo mohou být účinky těchto vlivů vzájemně nezávislé.

Zařízení je nutno podle vnějších vlivů volit nejen s ohledem na řádnou funkci, ale také s ohledem na zajištění spolehlivosti v souladu s ochrannými opatřeními pro zajištění bezpečnosti obsaženými v obecných pravidlech uvedených v HD 384/60364. Ochranná opatření zajištěná konstrukcí zařízení platí pouze pro ty podmínky působení vnějších vlivů, pro které byly na příslušném zařízení provedeny stanovené zkoušky.

vnejsi_vlivy

Přístupnost

Každé zařízení včetně vedení musí být uspořádáno tak, aby byl usnadněn jeho provoz, prohlídka (kontrola), údržba a přistup k jeho spojům. Tyto možnosti přístupu nesmí být podstatně omezeny montáží zařízení do krytu nebo do komor. Výjimky jsou uvedené v HD 384.5.52:1995, 526.3.

Označování

Pokud není vyloučena záměna, jsou pro označení účelu spínacích přístrojů a ovládačů nutné štítky nebo jiné vhodné identifikační prostředky. Tam, kde obsluha nemůže pozorovat funkci spínacích přístrojů a ovládačů a kde by to mohlo vyvolat nebezpečí, musí být na místě viditelném pro obsluhu umístěn vhodný indikátor vyhovující požadavkům EN 60073 a EN 60447.

Vedení musí být uspořádána nebo označena tak, aby je bylo možno identifikovat pro kontrolu, zkoušení, opravy nebo pro změny.

Barevné označení vodičů musí být v souladu s požadavky EN 60446. Nulové vodiče nebo střední vodiče musí být v celé délce označeny modrou barvou. Ochranné vodiče musí být označeny barevnou kombinací zelená'žlutá. Tato kombinace barev nesmí být použita pro žádný jiný účel. Izolovaný ochranný zemnicí vodič a izolovaný vodič ochranného pospojování musí být označeny jak ochranné vodiče.

Vodič PEN, pokud je instalován, musí být označen některým z následujících způsobů:

 • barevnou kombinací zelená/žlutá po celé délce vodiče a navíc modrým označením na koncích;
 • modré po celé délce vodiče a navíc označením barevnou kombinací zelená/žlutá na koncích.

Vodiče PEL a PEM. pokud jsou instalovány, musí být označeny barevnou kombinací zelená/žlutá po celé délce vodiče a navíc modrým označením na koncích, u spojů.

Označení izolovaných žil v ohebných i tuhých vodičích a šňůrách s dvěma až pěti žilami musí být v souladu s požadavky HD 308, viz přílohu ZC. Jednotlivé žíly vodičů musí být označeny v celé délce hnědou, nebo černou, nebo šedou barvou, nulový vodič modrou barvou, a ochranný vodič dvoubarevnou kombinací zelenou a žlutou.

Pro vodiče a šňůry s 2 až 5 jádry, které jsou užívány pro pomocné nebo řídící obvody platí, že každá žíla musí být označena barevně nebo popisem. Pro vodiče a šňůry mající více než 5 žil musí být každá žíla barevně nebo číselně označena v souladu s požadavky EN 60446. Vodič číselně označený a použitý jako ochranný vodic nebo nulový vodič musí být na každém místě připojení barevně označen, zelenou a žlutou, respektive modrou. Vodič číselně označený a použitý jako vodič PEN, PEL nebo PEM musí být označen barevnou kombinací zelená/žlutá a modrým označením na koncích, u spojů. Pro vodiče a šňůry s 2 až 5 jádry, které jsou užívány pro pomocné nebo řídicí obvody a u kterých není modrý vodič, je přípustné použít jeden z vodičů jako nulový.

Jednotlivé vodiče vedení musí být označeny v celé délce hnědou nebo černou nebo šedou barvou. Dovoluje se použití jedné z těchto barev pro všechny vodiče obvodu.K označení vodičů nesmí být použito zelené, nebo žluté barvy.

Oplášťované jednožilové tuhé i ohebné vodiče, na které se nevztahují odpovídající požadavky normy platné pro označení zelenou a žlutou nebo modrou barvou izolace, jako jsou například sítě s velkými průřezy vodičů - většími než 16 mm2, mohou být označeny následovně:

 • ochranný vodič kombinací barev zelená-žlutá v každém místě připojení;
 • PEN, PEL a PEM vodič kombinací barev zelená-žlutá a modrou barvou v každém místě připojení;
 • nulový vodic modrou barvou v každém místě připojení.

V dalších případech, kdy není možná záměna v případě, kdy není v místě nulový vodič, může být užito modře označeného vodiče jako fázového vodiče, či vodiče pro jiné účely s výjimkou použití jako ochranného vodiče.

Barevné nebo číselné označení není požadováno:

 • pro vodiče koaxiálních kabelů,
 • pro kovový plášť či pancíř vodiče, pokud je požit jako ochranný vodič,
 • pro holé vodiče v případě, že stálé označení není možné s ohledem na vnější vlivy, například agresivní atmosféru či znečištění;
 • pro kovové prvky konstrukce, nebo další kovové části užité jako ochranný vodic;
 • pro neživou část užívanou jako ochranný vodič;
 • pro venkovní vedení.

Označení barvou se nevyžaduje pro žíly plochých vodičů bez pláště nebo vodiče mající izolaci, kterou nelze barevně označit, jedná se například o vodiče s minerální izolací. Pro tyto vodiče platí, že žíly užité jako ochranný vodič nebo vodič PEN, PEL a PEM, nebo nulový vodič musí být označeny odpovídající barvou v jejich místě připojení.

Jističi přístroje musí být uspořádány a označeny tak, aby jištěné obvody bylo možno snadno rozeznat. Pro tento účel je vhodné přehledné uspořádání přístrojů do rozváděčů nebo rozvodnic.

Dle vhodnosti se použije schémat zapojení, diagramů nebo tabulek v souladu s EN 61346-1 a souboru EN 61082, kde se uvede zejména:

 • druh a složení obvodu (místa napájených obvodů, počet a dimenzování obvodu, druh vedení);
 • údaje nezbytné pro identifikaci prvků plnících funkci ochrany, odpojovači a spínací a jejich umístěni. Použité značky musí být ze souboru IEC 60617.

Ochrana před škodlivým vzájemným působením

Zařízení musí být zvoleno a namontováno tak, aby nedošlo ke vzájemnému škodlivému působení mezi elektrickou instalací a jakýmikoliv neelektrickými zařízeními.

Zařízení, která nemají zadní kryt, nesmí být montována přímo na stěnu, nejsou-li splněny tyto požadavky:

 • je zabráněno přenosu napětí na povrch stěny;
 • je zabezpečena požární ochrana mezi zařízením a hořlavým podkladem (stěnou).

Je-li podklad (stěna) nekovový a nehořlavý, nepožaduji se žádná doplňující opatření. Není-li tomu tak, mohou být tyto požadavky splněny jedním z těchto opatření:

 • je-li podklad (stěna) kovový, musí být připojen k ochrannému vodiči (PE), nebo k vodiči doplňujícího pospojování v souladu s HD 60364-4-41 a HD 60364-5-54,
 • je-li podklad (stěna) hořlavý, musí být elektrické zařízení od něho odděleno vhodnou vloženou vrstvou izolačního materiálu s odolností FH1 dle EN 60695.

Jestliže jsou zařízení pro rozvod nižných druhů proudů při různém napětí seskupena do společného celku (jako je rozvodnice, rozváděč nebo ovládací deska či skříňka), musí být všechna zařízení různých druhů proudů nebo napětí, u nichž je třeba se vyhnout vzájemnému škodlivému působení, mezi sebou účinně oddělena.

Volba úrovně odolnosti a emisi elektromagnetického rušení se volí s ohledem na elektromagnetické vlivy, které mohou vzniknout při instalaci a zapojení pro normální provoz; rovněž je nutno brát v úvahu kontinuitu obsluhy, nezbytné pro provoz.

Z hlediska emisi elektromagnetického rušení se musí volit elektrické zařízení s dostatečně nízkou úrovní emisí, aby nemohlo způsobit elektromagnetickou vazbu po vedení či šířením vzduchem s jiným elektrickým zařízením umístěným uvnitř či vně budovy. Je-li to nezbytné, instaluje se ochranné opatření pro minimalizaci emisí.

Opatření související s proudy ochrannými vodiči

Proudy protékající ochrannými vodiči, vyvolané elektrickým zařízením, za normálních provozních podmínek elektrického zařízení nesmí rušit normální provoz zařízení a způsobit ohrožení bezpečnosti osob za normálního provozu.

Přípustné vybavovací proudy ochrannými vodiči elektrického zařízení jsou specifikovány v EN 61140:2002 a pokud nejsou tyto proudy určeny výrobcem, uvažují se hodnoty dle tohoto článku.

Velikost proudů ochranným vodičem v elektroinstalaci mohou být omezeny použitím oddělovacího transformátoru s oddělenými vinutími.

Stručný seznam vějších vlivů naleznete v prosincovém čísle časopisu ElektroTrh,
který se vám otevře po kliknutí zde.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.

Najdete nás na Facebooku