Posuzování vnějších vlivů z hlediska rizika vzniku úrazu elektrickým proudem pro laiky

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Vnější vlivy jsou kombinací charakteristik okolního prostředí, které ovlivňují činnost příslušenství, zahrnujících např. přítomnost vody, oleje nebo stavebních materiálů, nízké a vysoké teploty, korozivní nebo znečišťující látky a sluneční záření.

V některých případech mohou vnější vlivy také zahrnovat mechanická namáhání.

Vnější vlivy mohou působit v jednom konkrétním místě, tedy bodově, např. působení tepla z nevhodně umístěného elektrického zařízení, které není konstruováno tak, aby mohlo stát přímo u hořlavé hmoty, nebo které může přímo působit na konkrétní část elektrické instalace (např. zásuvku, kabel apod.).
Vnější vlivy mohou působit v konkrétním prostoru, tedy prostorově, např. riziko působení hořlavých par a plynů ve směsi se vzduchem (vznik aerosolového oblaku paliva). V tomto případě může dojít také k tzv. dominovému efektu, tj. ke zvýšení pravděpodobnosti vzniku nebo následků závažné havárie v důsledku vzájemné blízkosti zařízení, objektů nebo skupiny objektů a umístění nebezpečných látek.
Vnější vlivy se z hlediska rizika úrazu elektrickým proudem pro laiky rozdělují na normální vnější vlivy a abnormální vnější vlivy.
Při posuzování vnějšího vlivu nebo okolnosti s ohledem na riziko vzniku nebezpečí úrazu elektrickým proudem pro laiky se vychází z úrovně rizika jednotlivého vnějšího vlivu nebo okolnosti nebo jejich vzájemné kombinace, pokud tato kombinace ovlivňuje riziko vzniku nebezpečí úrazu elektrickým proudem pro laiky.

vv uraz 2023 1

Vnější vlivy normální

Používání elektrické instalace a elektrických zařízení laiky je v prostředí s působením normálních vnějších vlivů považováno za bezpečné, je-li elektrická instalace nebo elektrické zařízení používáno předpokládaným způsobem, např. v souladu s průvodní dokumentací viz ČSN 33 1310 ed. 2. Působením těchto vnějších vlivů nedochází ke zvýšení míry rizika vzniku úrazu elektrickým proudem nad akceptovatelnou úroveň.
V prostorech působení těchto vnějších vlivů se provádějí revize elektrické instalace a elektrických zařízení v souladu s průvodní dokumentací nebo ve lhůtách stanovených technickými normami nebo ve lhůtách stanovených jinými právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Vnější vlivy abnormální

Používání elektrické instalace a elektrických zařízení laiky v prostředí s působením abnormálních vnějších vlivů může vytvářet zvýšené nebo vysoké riziko vzniku úrazu elektrickým proudem. Z tohoto důvodu musí být přijata veškerá únosná opatření z hlediska jejich dopadů do života laiků a která budou v maximálně možné míře omezovat působení abnormálních vnějších vlivů Vnější vlivy abnormální zahrnují dříve používané vnější vlivy nebezpečné a zvláště nebezpečné. Opatření mohou být technická nebo organizační, případně se může jednat o jejich kombinaci.

Technická opatření

Technická opatření jsou navrhována po provedení vyhodnocení vnějších vlivů a jsou zapracována přímo do projektové dokumentace elektrické instalace nebo zařízení projektantem odpovědným za projektovou dokumentaci elektrické instalace nebo zařízení. Hlavními technickými opatřeními může být např. zvolení vhodné ochrany krytem viz ČSN EN 60529 nebo použití vhodných krytů proti vnějším mechanickým nárazům viz ČSN EN 62262+A1 apod.
Další technická opatření, zejména u elektrických zařízení, mohou být stanovena v provozní dokumentaci elektrického zařízení.
Navrhovaná technická opatření k minimalizování účinků působení abnormálních vnějších vlivů na laiky (uživatele) musí být odsouhlasena objednatelem (investorem apod.) a musí být odpovídajícím způsobem zapracována do projektové dokumentace.

vv uraz 2023 2

Organizační opatření

Navazuje na technická opatření a svou povahou umožňuje do určité míry omezit ekonomickou náročnost pro realizaci opatření, které by musely být vynaloženy.
Organizační opatření se uvádějí v provozní dokumentaci elektrické instalace nebo elektrického zařízení, zejména v místním provozním řádu nebo v místním provozním bezpečnostním předpise případně v řádu preventivní údržby.
Jedním ze základních organizačních opatření je nastavení režimu vstupu osob do prostoru (prostorů), ve kterém není možné působení konkrétního abnormálního vnějšího vlivu omezit takovým způsobem, aby to bylo hospodárné.
Organizační opatření mohou být používána nejen ve vztahu k laikům, kde to bude nejčastějším řešením, ale í v případě osob, které nejsou považovány za laiky.
Navrhovaná organizační opatření musí být odsouhlasena objednatelem (investorem apod.).

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, květen 2023

Číslo je zaměřené na kabely, vodiče, kabelové nosné systémy, svorky a konektory.

Nadcházející webináře

Zajímavé odkazy

Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!
Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS
Špičkové nástroje pro odvíjení, prothování a tažení kabelů Maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře.

Najdete nás na Facebooku