Hodnocení rizik a navrhovaná opatření na strojních zařízeních - 2. díl

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Strojním zařízením se rozumí jakékoli stroje, aparatury, nástroje nebo zařízení používané v práci. Směrnice z 16. září 2009 č. 2009/104/ES o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci.

Odstranění nebo minimalizace rizik
Při aplikaci potřebných opatření si vždy klademe otázku, zda může být nebezpečí úrazu zcela odstraněno, popřípadě zda může být existující riziko sníženo na přijatelnou mez. Opatření tohoto druhu se obvykle týkají konstrukce stroje či výrobního zařízení nebo jeho součástí, což je odpovědností konstruktéra a výrobce.
Dalším krokem k zajištění bezpečné práce na strojích je v dodržení bezpečné vzdálenosti, což znamená dbát na opatrnost v blízkosti strojů. ČSN EN ISO 13857 uvádí bezpečné vzdálenosti od strojů, jež zajišťují, aby se horní a dolní končetiny nedostaly do nebezpečné zóny stroje.

odhad rizika stroj 2018 1

Technická ochranná opatření
Většina technických ochranných zařízení se týká konstrukce nebo návrhu stroje, za něž je odpovědný konstruktér a výrobce zařízení. Někdy je však potřeba zajistit další technická ochranná opatření z důvodu zvláštních pracovních podmínek na stroji či výrobním zařízení.
Obecně se bezpečnostní opatření dle normy ČSN EN ISO 12100 dělí na:

 • zábrany,
 • ochranná zařízení.

Zábrany a ochranná zařízení:

 • mají mít pevnou konstrukci,
 • nemají jít snadno odstranit nebo zvednout,
 • mají být umístěna v dostatečné vzdálenosti od nebezpečné zóny,
 • nemají vyvolávat další nebezpečí,
 • nemají bránit ve výhledu na chod výroby,
 • mají umožňovat hladký chod výroby, instalaci nebo odstranění nástroje či možnost údržby se vstupem, jež je omezen pouze na oblast, kde má být provedena údržba či instalace, aniž by se ochranné zařízení odstranilo.

Obsluha strojů s ochranným zařízením se musí vždy ujistit, že zábrana či ochranné zařízení:

 • je na svém místě,
 • je funkční a v pořádku (před spuštěním provede vizuální kontrolou),
 • je využíváno v souladu s určeným účelem,
 • je správně instalováno či upraveno,
 • nikdy se neodstraňuje či neporušuje!

Výběr správných ochranných prostředků
Když se rozhodujeme o tom, jaké zařízení použijeme, je třeba brát v úvahu následující aspekty:

 • typ operací prováděných na strojním zařízení (výměna hlavic a jiných dílů, nástrojů, údržba apod.),
 • plynulost výrobního procesu,
 • ergonomické podmínky,
 • ochranné zařízení nesmí zpomalovat výrobní proces,
 • ochranné zařízení nesmí bránit v přístupu a pohledu na výrobu,
 • ochranné zařízení nesmí způsobit další nebezpečí (např. mezery, v nichž mohou být zraněny končetiny),
 • operátoři nesmějí ochranné zařízení odstraňovat.

Ochranné zařízení musí být na stroje namontováno takovým způsobem, aby nebránilo obsluze v provádění pracovního procesu nebo aby ji nezpomalovalo.

Organizační opatření
Organizační opatření je nutno pojmout jako velmi přesná a individuálně cílená opatření vyplývající z potřeb výroby. Zaměstnavatelé mohou snížit riziko úrazu vhodnými organizačními opatřeními, jako jsou:

 • povolení práce v nebezpečné zóně jen nezbytně nutnému počtu osob,
 • zvětšení vzdálenosti pracovníků od zdroje emise, zejména pak těch pracovníků, kteří s daným strojem přímo nepracují,
 • provedení optimalizace pracovního procesu a postupu operací za účelem zlepšení bezpečnosti práce,
 • stanovení zvláštních kvalifikačních požadavků na obsluhu strojů,
 • stanovení požadavků na věk obsluhy vybraných typů strojů (např. VTZ),
 • umístění nápisů zakazujících přístup nepovolaným osobám na konkrétní pracoviště,
 • vyznačení nebezpečných zón,
 • speciální výcvik pro osoby přicházející do styku s nebezpečnými pracovními podmínkami nebo pro obsluhy zařízení se zvýšeným rizikem úrazu
 • periodické instruktáže a školení,
 • periodické kontroly strojů a výrobního zařízení (včetně požadovaných revizí).

Požadavky na instrukce/pokyny.
Instrukce mají obsahovat především:

 • způsob zapojení stroje/zařízení a popis bezpečného chodu stroje,
 • pokyny pro instalaci a případné rozebrání stroje/zařízení,
 • pokyny pro odstraňování poruch v chodu stroje/zařízení během pracovního procesu a pokyny, jak postupovat v případě přerušení výroby,
 • seznam součástí (je-li to vhodné),
 • seznam potřebných nástrojů a způsob jejich použití,
 • ochranné pracovní prostředky vhodné pro práci s daným strojem/zařízením dle druhu výroby (pracovní činnosti).

Jak mají vypadat instrukce:

 • mají být k dispozici písemně, mají být v kompletní podobě,
 • pracovníci mají obdržet nové pokyny vždy, když je do provozu uváděno nové zařízení nebo se mění části výrobní linky,
 • musí v nich být uvedena existující nebezpečí a zohledněna i případná nová rizika,
 • musí obsahovat postupy v případě poruchy nebo nestandardního chodu zařízení,
 • pracovníci by měli být s instrukcemi seznamováni v pravidelných intervalech a také v případech, kdy bylo zaznamenáno nevhodné chování pracovníků nebo se vyskytl úraz, nehoda či významnější porucha,
 • instrukce musí být srozumitelné a jasné, zaměstnavatel se musí ujistit, že obsluha vše pochopila.

Právní předpisy stanoví, že povinností zaměstnavatele je ujistit se, že pokyny jsou srozumitelné a zaměstnanci byli náležitě proškoleni pro práci se stroji. Zaměstnavatel musí zajistit, aby:

 • práce byla prováděna v souladu s pokyny a instrukcemi pro obsluhu strojů,
 • stroje obsluhovali pouze vyškolení pracovníci s potřebnou kvalifikací,
 • údržbu a další práce, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí úrazu, prováděli pouze pověření, speciálně vyškolení pracovníci,
 • pracovní proces byl pracovníky pochopen a pracovní postupy byly srozumitelné a bezpečné,
 • při práci byly pracovníkům k dispozici potřebné osobní ochranné pracovní prostředky a tyto byly řádně používány.

Požadavky na kontrolu strojů a výrobního zařízení
Strojní/výrobní zařízení vystavené podmínkám, které je mohou negativně ovlivnit a vyvolat tak vznik nebezpečné situace, podléhají pravidelným kontrolám prováděným kompetentními osobami.
Zaměstnavatel musí určit druh kontrol, způsoby jejich provedení a lhůty, přičemž musí brát v úvahu:

 • Režim a celkovou dobu používání stroje (tj. zda se stroj používá jen zřídka nebo neustále).
 • Možný vliv klimatických podmínek.
 • Výskyt nehod a pracovních úrazů.
 • Požadavky na údržbu (např. lhůty pro provádění kontrol lze upravit podle požadavků a náročnosti údržby).
 • Změny výrobního zařízení, které mohou mít vliv na jeho bezpečný provoz (např. nový software, změna rychlosti).

Výsledky provedených kontrol musejí být zaznamenány a uchovávány a musejí být k dispozici pro potřeby inspekce.

Zajištění osobní ochrany pracovníků
Není-li jiným způsobem (např. technickými nebo organizačními opatřeními) možné zajistit kolektivní ochranu zaměstnanců při práci, musí zaměstnavatel přijmout opatření pro zajištění osobní ochrany zaměstnanců. Účelem tohoto opatření je, aby byly jednotlivé osoby ochráněny před působením nebezpečných činitelů. Způsobů, jak toho dosáhnout, je několik:

 • Soustavné zlepšování znalostí o bezpečnosti práce a způsobech správné obsluhy strojů/výrobního zařízení prostřednictvím výcviku a pravidelných školení.
 • Potřebná kvalifikace pracovníků.
 • Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP).

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) jsou prostředky určené k osobnímu užití jednotlivci za účelem zajištění ochrany pracovníka před jedním nebo více nebezpečími, kterým je vystaven, a které mohou ohrožovat jeho bezpečnost a zdraví při práci.
Povinnost zaměstnavatele poskytnout OOPP a zároveň povinnost jejich používání pracovníkem při práci vychází ze směrnice 89/656/EHS ze 30. října 1989 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání osobních ochranných prostředků zaměstnanci při práci (třetí samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS).
Zajistit OOPP je v kompetenci zaměstnavatele. K jeho povinnostem patří:

 • vybrat a poskytnout pouze ty OOPP, jež splňují požadavky evropských směrnic a norem kladených na jejich účinnost a design,
 • poskytovat pouze takové OOPP, které jsou schváleny pro uvádění na trh.Na OOPP musí být připojena visačka se jménem a adresou výrobce a dalšími informacemi, jako jsou pokyny pro užití, skladování, údržbu, úroveň rizika a omezení pro používání, doba, do kdy je možno OOPP používat, orientační doba životnosti a vysvětlivky uvedených značek. Uvedené informace musejí být zpracovány vhodnou a srozumitelnou formou a v národním jazyce uživatelů (např. jako návod k použití),
 • poskytovat osobní ochranné pracovní prostředky bezplatně. Zaměstnavatel rovněž musí zajistit jejich dobrý stav a uspokojivé hygienické podmínky, a to správnou údržbou, opravami či jejich nahrazením,
 • vypracovat organizační dokument určený pro zaměstnance, v němž uvede způsob použití poskytovaných OOPP a péči o ně,
 • poučit zaměstnance o správném a bezpečném používání OOPP na základě informací výrobce i v souvislosti s bezpečností a ochranou zdraví při práci. Je-li to nutné, zorganizuje k používání OOPP další výcvik.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.

Najdete nás na Facebooku