Bezpečnostní ochrana při ručním zakládání, vykládání nebo u manipulačních stanic

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Musí být zajištěna opatření k zajištění, aby operátoři nebyli vystaveni dalším nebezpečím při operacích vyžadujících ruční zásah na rozhraní stanice (například nebezpečí stlačení, střihu, zachycení).

Všechny kryty musí splňovat použitelné požadavky ČSN EN ISO 12100 a ČSN EN ISO 14120. Blokovací zařízení sdružená s kryty musí být v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 14119.
Pevné kryty musí být odnímatelné pouze použitím nářadí. Jejich upevňovací systémy musí zůstat připojeny ke krytům nebo ke strojnímu zařízení, jsou-li kryty odejmuty. Požadavek není nezbytně nutné aplikovat na pevné kryty, které jsou nutné odejmout, například když strojní zařízení je kompletně v generální opravě, je předmětem větších oprav, nebo je demontováno pro přesun do jiného místa.
Bezpečnostní ochrana perimetru nesmí být instalována blíže k nebezpečí, než je mezní prostor, pokud:

 • bezpečnostní ochrana perimetru je navržena tak, aby bylo omezující zařízení v souladu s čl. 5.4.3 normy ČSN EN ISO 10218-2, nebo
 • posouzení rizika určí, že jiná bezpečnostní ochrana je dostačující.

bezpecnost zakladani 2020 1

Ruční stanice musí být navrženy pro zajištění, aby operátor nemohl přijít do styku s nebezpečím uvnitř zabezpečeného prostoru. Viz také a), b), c) níže.
Pro výšky až do 1 400 mm mohou být přijata dodatečná ochranná opatření pro:

 • a) prevenci vystavení operátora nebezpečí související s prováděnou aplikací uvnitř zabezpečeného prostoru, např. před vymrštěním částí, zásahem jisker, atd.;
 • b) zamezit operátorovi možnost dosažení nebezpečí uvnitř zabezpečeného prostoru nebo dosáhnout toho, aby nebezpečí bylo uvedeno do bezpečného stavu před tím, než by mohlo být
  v zabezpečeném prostoru dosaženo;
 • c) zajistit, aby pokud systém robotu a operátor mají přístup do stejného (sdíleného) pracovního prostoru, pak nesmí tento pracovní prostor sdílet současně; toto může být dosaženo následovně:
  1) zamezením vstupu kterékoliv části systému robotu do pracovního prostoru, pokud je obsazen operátorem, nebo uvedením systému robotu do bezpečného stavu před tím, než tam může dosáhnout operátor; a
  2) zamezením vstupu operátora do pracovního prostoru, kde současně operuje jakákoliv část systému robotu, nebo docílit bezpečného stavu systému robotu před tím, než do něj operátor může vstoupit.

Z ergonomických důvodů, výšky mezi hodnotou 1 000 mm a 1 400 mm mohou být přípustné v závislosti na ochranném efektu daným tvarem bariéry a výsledky posouzení rizika.

Dodatečné požadavky pro ruční stanice se sdíleným pracovním prostorem

Když je použita detekce přítomnosti k detekci operátora ve sdíleném pracovním prostoru, pak detekční zóna zařízení musí zahrnovat celý sdílený pracovní prostor.
Když není detekce přítomnosti proveditelná, pak musí být zajištěno blokování opětovného spuštění. Musí být zajištěny jak další opatření pro prevenci neúmyslného resetování blokování opětovného spuštění, tak prevence pohybu systému robotu před pohybem do pracovního prostoru, jestliže operátor zůstává v pracovním prostoru. Taková opatření mohou zahrnovat zřízení samostatného ručního resetování.
Když je ruční resetovací zařízení přítomno, pak celý sdílený pracovní prostor musí být viditelný od resetovacího zařízení. Pokud toto není možné, musí být použita další opatření, například časově omezené dodatečné ovládání resetování uvnitř zabezpečeného prostoru.

bezpecnost zakladani 2020 2

Dodatečné požadavky pro pohyblivé ruční stanice

Pohyblivé ruční stanice (například rotační otočné stoly, posuvná vedení) mohou být samy nebezpečné. Musí být přijata opatření pro zajištění, aby se operátor nemohl dostat do přístupu k těmto nebezpečím, nebo aby tato nebezpečí byla uvedena do bezpečného stavu před jejich dosažením.
Mezera mezi pohyblivou stanicí a jakýmikoliv pevnými elementy (například části stroje, kryty) včetně dodatečných ochranných opatření, nesmí přesáhnout 120 mm. Dodatečná opatření mohou být nezbytná k zamezení nebezpečí střihu a zachycení.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Prosím, povolte javascriptu odeslat tento formulář

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz cervenec 2021

ElektroPrůmysl.cz, červenec 2021

Číslo je zaměřené na spínací techniku, bezpečnost strojních zařízení, hromosvody a uzemnění.

Zajímavé odkazy

Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.
Rittal - váš silný partner pro výrobu rozváděčů Z našich inovativních výrobků z oboru rozváděčů, rozvodu proudu, klimatizace a IT infrastruktury jsme vytvořili ucelený systém pro váš úspěch.
Řešení pro revizní techniky a rozváděčové skříně Metra Blansko je zakladatelem výroby elektrických měřicích přístrojů. Měření elektrických i neelektrických veličin přístroji Metra jsou přesnými a spolehlivými pro zákazníky již více jako 100 let.
Bezpapírový zapisovač OMR 700 Modulový registrační přístroj do provozů, kde je potřeba na jednom místě zobrazovat a zaznamenávat větší množství elektrických či neelektrických veličin.
Měřicí a regulační technika Ucelená nabídka měřicí a regulační techniky pro výrobce a distributory elektrické energie, spotřebitele elektrické a jiných energií, výrobce elektrických a dalších zařízení, která tuto techniku využívají.

Najdete nás na Facebooku