Identifikace svorek, konců vodičů a vodičů u rozhraní člověk-stroj

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Pokud je požadována přesnější identifikace svorek předmětů a konců určitých vybraných vodičů, musí se k tomu použít některý, nebo některé, ze způsobů, které jsou uvedeny v normě ČSN EN 60445 ed. 4.

Jedná se o:

 • skutečné umístění nebo vzájemná poloha svorek předmětu nebo konců určitých vybraných vodičů;
 • barevný kód pro svorky předmětu nebo konců určitých vybraných vodičů;
 • grafické značky podle IEC 60417, pokud jsou požadovány doplňkové značky, musí se shodovat s IEC 60617;

znaceni_vodicu_1

písmenno-číslicový zápis

Poznávací barva, grafická značka nebo písmennočíslicový zápis se musí umístit na příslušné svorce nebo v její těsné blízkosti. Pokud je použito více než jeden způsob označování a je možná záměna, musí být vztah mezi těmito způsoby vysvětlen v průvodní dokumentaci. Pokud záměna není možná, může se použít vzájemné srovnání číslicového a písmenno-číslicového zápisu.

Svorky/vodiče použité pro zemnění se dělí podle účelu uzemnění do dvou základních konceptů ochranného uzemnění a pracovního uzemnění.

 • Jestliže svorka nebo vodič splňují požadavky jak na ochranné zemnění, tak na pracovní uzemnění, musí být označeny jako ochranná uzemňovací svorka/vodič.
 • Jestliže požadavky na ochranné uzemnění pracovní uzemňovací svorkou/vodičem splněny nejsou, nesmí být označena jako ochranná uzemňovací svorka/vodič.
 • Požadavky na pracovní uzemnění má definovat výrobce nebo příslušná výrobková komise a mají být specifikovány v dokumentaci daného zařízení.

Identifikace barvami

Pro označení vodičů jsou dovolené následující barvy, které jsou odvozeny od IEC 60757: černá, hnědá, červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, fialová, šedá, bílá, růžová, tyrkysová.
Označení barvou se musí provádět u konců (zakončení) vodiče, přednostně však po jeho celé délce, a to buď barvou izolace, nebo barevnými značkami (markéry), kromě holých vodičů, kde barevné označení musí být u konce vodičů a u připojovacích bodů/míst.

Barevné označení nebo barevné značky (markéry) není požadováno pro:

 • koncentrické vodiče kabelů;
 • kovové stínění nebo armování kabelů (pláště), použité jako ochranné vodiče;
 • holé vodiče, kde trvalá identifikace není proveditelná;
 • cizí vodivé části, použité jako ochranný vodič;
 • neživé části, použité jako ochranný vodič.

Doplňkové značení, například písmenno-číslicové, se připouští za předpokladu, že barevná identifikace zůstane nejednoznačná.

Použití jednotlivých barev

Dovolené barvy
Jednotlivé barvy zelená a žlutá jsou dovolené pouze tam, kde není pravděpodobnost záměny s barvami vodičů.

Nulové vodiče nebo vodiče středního bodu
Pokud obvod obsahuje barevně označený nulový vodič nebo vodič středního bodu, musí být barva použitá pro tento účel modrá. Aby se předešlo záměně s jinými barvami, doporučuje se použít nesytou modrou barvu, často nazývanou „světle modrá“. Modrá nesmí být použita k identifikaci jakéhokoliv jiného vodiče, kde by tím mohlo dojít k záměně.
Pokud se v systému nulový vodič nebo vodič středního bodu nevyskytuje, může být vodič označený v celém systému modrou barvou použit pro jiné účely, s výjimkou použití jako ochranný vodič.
Pokud je pro identifikaci použita barva, potom holé vodiče použité jako nulové nebo vodiče středního bodu, musí být v každé jednotce nebo krytu (v každém poli nebo sekci), nebo v každé přístupové poloze obarveny modrým pruhem šířky 15 mm až 100 mm, nebo musí být zbarveny modře po celé své délce.

Vodiče vedení v síti AC
Pro vodiče vedení v síti AC jsou přednostní barvy ČERNÁ, HNÉDÁ a ŠEDÁ.

Použití dvoubarevných kombinací

Dovolené barvy
Kombinace jakýchkoliv dvou barev, které jsou odvozeny od IEC 60757 jsou dovoleny za předpokladu, že nevznikne riziko jejich záměn. K vyloučení takové záměny se barva zelená a barva žlutá nesmí použít v jiné barevné kombinaci než v kombinaci zelená a žlutá. Použití kombinace barev zelená a žlutá je omezeno na již zmíněné příklady.

Ochranné vodiče
Ochranné vodiče musí být identifikovatelné dvoubarevnou kombinací zelená a žlutá. Pro jednoznačnou identifikaci určitého vybraného vodiče může být nutné provést doplňkové značení. Doplňkové barevné značení se požaduje u vodičů PEN, PEL a PEM. Zelená a žlutá je jediná barevná kombinace uznaná pro identifikaci ochranného vodiče.
Barevná kombinace zelená a žlutá se musí provést tak, aby na každých 15 mm délky vodiče, kde se použije barevné kódování, jedna z těchto barev pokrývala alespoň 30% a ne výše než 70% povrchu vodiče a druhá barva pokryla zbytek tohoto povrchu.
Pokud jsou holé vodiče použité jako ochranné vodiče označeny barvou, musí být po celé délce každého vodiče, nebo v každé jednotce nebo krytu (v každém poli nebo sekci), nebo v každé přístupové poloze obarveny kombinací zelená a žlutá. Jestliže se použije lepicí páska, musí to být pouze dvoubarevná páska.

Vodiče PEN
Vodiče PEN, pokud jsou izolované, musí být značeny jedním z následujících způsobů:

 • zelenou a žlutou po celé jejich délce a s doplňkovým značením modrou na koncích vodiče; nebo
 • modrou po celé jejich délce a s doplňkovým značením zelená a žlutá na koncích vodiče.

Vodiče PEL
Jestliže jsou vodiče PEL izolované, musí být značeny v celé jejich délce kombinaci zelená a žlutá, s doplňkovým značením modrou na koncích vodičů.

Vodiče PEM
Jestliže jsou vodiče PEM izolované, musí být značeny v celé jejich délce kombinací zelená a žlutá, s doplňkovým značením modrou na koncích vodičů.
Pokud je možnost záměny mezi vodiči PEL, PEN nebo PEM, musí se jejich konce opatřit písmenno-číslicovým značením.

Identifikace písmenno-číslicovým zápisem

Jestliže jsou pro identifikaci použita písmena a/nebo číslice, použijí se pouze velká latinská písmena a číslice musí být arabské. Písmena „I“ a „O“ se nesmí používat, aby se zabránilo záměně s číslicemi „1“ a „0“ znaky „+“ a „-“ se smí používat. Aby se předešlo záměně, musí být samostatně používané číslice 6 a 9 podtržené. Veškeré písmenno-číslicové zápisy se musí kontrastně lišit od barvy použité izolace. Identifikace musí být zřetelně čitelná a trvanlivá (nesmazatelná).
Písmenno-číslicový systém platí pro identifikaci vodičů a vodičů ve skupině (svazku) vodičů. Vodiče se zeleno-žlutou izolací musí být identifikovány pouze jako určitý vybraný vodič.
Pokud není možná záměna, lze vynechat části kompletního písmenno-číslicového značení, uváděné v následujících zásadách značení.

Identifikace svorek předmětů - Zásady značení svorek je založeno na následujících zásadách:

Oba konce prvku se odlišují postupnými referenčními čísly, lichá číslice je nižší než číslo sudé, například 1 a 2 (viz obr. 1.).

znaceni_vodicu_2

Mezilehlé body jediného prvku se rozliší referenčními číslicemi, přednostně v numerickém pořadí, například 3, 4, 5 atd. Referenční číslice vybrané pro mezilehlé body musí být vyšší než číslice vybrané pro koncové body. Číslování jimi začíná v bodě, který leží nejblíže ke koncovému bodu s nižší referenční číslicí. Tedy například mezilehlé body prvku s koncovými body 1 a 2 budou označeny referenčními číslicemi 3 a 4 (viz obr. 2.).

znaceni_vodicu_3

Pokud je několik podobných prvků sloučeno do skupiny, potom se pro jejich značení použije jeden z následujících způsobů:

 • dva koncové body a mezilehlé body, pokud existují, se rozliší písmeny předřazenými před referenčními číslicemi; například U, V, W odpovídající fázím v trojfázové AC síti (viz obr. 3.);

znaceni_vodicu_4

 • pokud označení fází není nutné nebo možné, dva koncové body a mezilehlé body, pokud existují, se rozliší číslicemi předřazenými před referenčními číslicemi. Aby se předešlo nejasnostem, musí být tyto číslice odděleny tečkou. Například koncové body jednoho prvku mohou být 1.1. a 1.2, u druhého prvku 2.1. a 2.2 (viz obr. 4.);

znaceni_vodicu_5

 • v případě svorkovnic číselné označení v číselném pořadí.

Další podrobné požadavky pro značení svorek a jejich identifikaci mohou být stanoveny příslušnými výrobkovými komisemi.
Podobné skupiny prvků se stejnými referenčními písmeny se rozliší číslicí předřazenou před referenčními písmeny (viz obr. 5a. a 5b.).

znaceni_vodicu_6

znaceni_vodicu_7

Identifikace určitých vybraných vodičů

Svorky předmětů, které jsou určeny pro přímé nebo nepřímé připojení k určitým vybraným vodičům, a zakončení určitých vybraných vodičů, musí být označeny referenčními písmeny nebo grafickými značkami, nebo jak referenčními písmeny, tak grafickými značkami.

Nulový vodič
Písmenno-číslicové označení nulového vodiče musí být „N“.

Ochranný vodič
Písmenno-číslicové označení ochranného vodiče musí být „PE“. Tato identifikace platí také pro ochranný uzemňovací vodič.

Vodič PEN
Písmenno-číslicové označení vodiče PEN musí být „PEN“

Vodič PEL
Písmenno-číslicové označení vodiče PEL musí být „PEL“.

Vodič PEM
Písmenno-číslicové označení vodiče PEM musí být „PEM“.

Vodič ochranného pospojování
Písmenno-číslicové označení vodiče ochranného pospojování musí být „PB“.

Vodič ochranného pospojování, uzemněný
Pokud je nutné rozlišení mezi uzemněným vodičem ochranného pospojování a neuzemněným vodičem ochranného pospojování, pak písmenno-číslicové označení uzemněného vodiče ochranného pospojování musí být „PBE“.

Vodič ochranného pospojování, neuzemněný
Pokud je nutné rozlišení mezi uzemněným vodičem ochranného pospojování a neuzemněným vodičem ochranného pospojování, pak písmenno-číslicové označení neuzemněného vodiče ochranného pospojování musí být „PBU“

Vodič pracovního uzemnění
Písmenno-číslicové označení vodiče pracovního uzemnění musí být „FE“.

Vodič pracovního pospojováni
Písmenno-číslicové označení vodiče pracovního pospojování musí být „FB“.

Vodič středního bodu
Písmenno-číslicové označení vodiče středního bodu musí být „M“.

Vodič vedeni
Písmenno-číslicové označení vodiče vedení musí začínat písmenem „L“ za kterým následuje:

 • označení počínající pořadovým číslem „1“ u počtu vodičů vedení AC obvodu,
 • označení znaménkem „+“ pro kladný vodič vedení, nebo „-“ pro záporný vodič vedení u DC obvodu.

Pokud je použit pouze jeden vodič vedení, může se toto označení vynechat.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, duben 2024

Číslo je zaměřené na kvalitu elektrické energie, energetiku, elektromobilitu a alternativní zdroje energie.

Zajímavé odkazy

Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Vyhrajte termokamery Hikmicro nebo multimetry Fluke! Odpovězte na jednoduchou otázku a vyhrajte grafický multimetr Fluke 289 nebo špičkovou termokameru Hikmicro B20. Vstupenku na Amper 2024 obdrží každý.
Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.

Najdete nás na Facebooku