Instalace elektrických stanic

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Elektrickou stanicí se rozumí část elektrizační soustavy, soustředěná v daném místě, zahrnující hlavně rozvodná zařízení a příslušenství na konci přenosových nebo distribučních vedení a která také může obsahovat transformátory.

Všeobecně zahrnuje i prostředky nutné pro řídicí a bezpečnostní systémy (například ochrany). Tento článek uvádí požadavky pro její instalace vzhledem k volbě uspořádání obvodu, dokumentaci obvodu, přenosovým trasám, osvětlení, provozní bezpečnosti a značení štítky.

Uvedené vzdušné vzdálenosti jsou nejmenšími dovolenými hodnotami pro bezpečný provoz. Uživatel může stanovit hodnoty větší.
V případě rozšíření stávajících instalací je možné použít jako alternativní ty požadavky, které byly platné v době návrhu a výstavby instalace.
Způsob provozu musí být odsouhlasen mezi výrobcem a uživatelem.

Uspořádání obvodu

Uspořádání obvodu musí být zvoleno tak, aby vyhovělo provozním požadavkům a aby usnadnilo realizaci požadavků bezpečnosti. Musí být rovněž zvážena plynulost provozu za podmínek poruchy a údržby při současném respektování konfigurace sítě. Uspořádání obvodu musí být pokud možno jednoduché a snadno srozumitelné tak, aby spínací operace se mohly provádět bezpečně a rychle.
Každá elektricky oddělená síť s izolovaným středem nebo kompenzovaná síť musí mít indikační zařízení zemního spojení, které umožní jeho detekci nebo vypnutí.
Musí být zajištěno, aby odpojené části zařízení nemohly být nechtěně (nahodile) uvedeny pod napětí prostřednictvím sekundárních obvodů (například prostřednictvím přístrojových transformátorů).
Zařízení musí být schopné odolat tepelným a dynamickým namáháním vyplývajícím ze zkratového proudu.
Uspořádání obvodu však může být navrženo tak, aby části normálně provozované odděleně byly propojeny po krátkou dobu v průběhu spínací operace, i když jako výsledek takového spojení je překročení jmenovité hodnoty zkratového proudu dané instalace. To může být nevyhnutelné v průběhu spínání‚ jestliže jsou například napáječe převáděny z jedné sekce do druhé sekce. V tomto případě musí být učiněna vhodná ochranná opatření, aby se zabránilo nebezpečí pro obsluhu. Pro tento účel mají být vypracovány provozní směrnice.
Přívody napáječů s přístroji omezujícími proud mohou být dimenzovány na snížené zkratové namáhání odpovídající omezenému proudu z prvku omezujícího proud.

el stanice instalace 2020 2

Dokumentace

Pro každou instalaci musí být k dispozici dokumentace, aby byla možná její montáž, uvedení do provozu, provoz, údržba a ochrana okolního prostředí.

Dopravní cesty

Dopravní cesty, jejich nosnost, výška a šířka musí být přiměřená pro pohyby předpokládaných přepravovaných jednotek a musí být odsouhlaseny mezi dodavatelem a uživatelem.
Uvnitř uzavřených elektrických provozoven je průjezd vozidel nebo jiných mobilních zařízení pod živými částmi nebo v jejich blízkosti (bez ochranných zařízení) povolen, jsou-li splněny následující podmínky (viz obr. 1 a 2):

 • vozidlo s otevřenými dveřmi a jeho náklad nepřesahují prostor ohrožení: Minimální ochranná vzdušná vzdálenost pro vozidla T = N + 100 (minimálně 500 mm);
 • je udržována minimální výška H živých částí nad přístupnými plochami.

Za těchto okolností může obsluha zůstat ve vozidlech, nebo mobilních zařízení pouze tehdy, jsou-li na vozidle nebo na mobilním zařízení přiměřená ochranná opatření, například střecha kabiny, k zajištění toho, aby výše uvedený prostor ohrožení nemohl být překročen.
Pro boční vzdálenosti mezi dopravovanými jednotkami a živými částmi platí stejné zásady jako výše uvedené.

Chodby a přístupové prostory

Šířky chodeb a přístupových prostor včetně jejich dimenzování musí být přiměřené k provedení práce, provozu, přístupu v případě nouzových stavů, nouzové evakuaci
a pro přepravu zařízení.
Přístupové komunikace musí být provedeny v souladu s ČSN 73 0804.
Chodby v elektrické stanici musí splňovat současně následující podmínky:

 • a) Minimální šířka chodby je 800 mm, výška chodby nesmí být snížena pod 2 100 mm.
 • b) Rozměry chodby musí odpovídat přepravě největších zařízení.
 • c) Chodba musí být dimenzována k provedení všech prací, k přepravě a provozování příslušného zařízení.
 • d) Prostor pro evakuaci musí být široký nejméně 550 mm (to znamená např., že při otevřených dveřích kobky nebo rozvaděče musí zůstat volný průchod mezi otevřenými dveřmi a stěnou nebo jiným zařízením nejméně 550 mm.) Doporučuje se dveře kobek a rozvaděčů zavírat ve směru úniku.

Minimální šířka chodby nesmí být snížena vyčnívajícími zařízeními (např. pohony).
Za krytými instalacemi (např. za rozvaděči), kde je nutný přístupový prostor, je minimální šířka tohoto prostoru 550 mm.
Chodby (uličky) pro rozvodny nn – v místnostech, kde se nevyskytuje napětí vyšší než 1 kV - se provádějí dle normy ČSN 33 2000-7-729.
Délky únikových cest:

 • Pro zařízení vn (Um < 52 kV) musí být východy uspořádány tak, aby délka únikové cesty uvnitř místnosti nepřesahovala 20 m.
 • Pro zařízení s Um > 52 kV musí být východy uspořádány tak, aby délka únikové cesty uvnitř místnosti nepřesahovala 40 m.

Trvale namontované žebříky nebo obdobné konstrukce jsou povoleny jako nouzové východy v únikových cestách.
Minimální rozměry komunikací pro elektrické stanice venkovního provedení s Um > 52 kV:

 • Pro rozvodny s Um = 123 kV je minimální šířka komunikace 3000 mm a výška 3500 mm
 • Pro rozvodny s Um = 245 kV je minimální šířka komunikace 3 500 mm a výška 4000 mm
 • Pro rozvodny s Um = 420 kV je minimální šířka komunikace 3 500 mm a výška 4000 mm

el stanice instalace 2020 3

Osvětlení

Přístupné vnitřní a venkovní instalace musí být opatřeny vhodným osvětlením pro běžný provoz, viz soubor ČSN EN 12464.
Je-li to nutné‚ musí být provedeno nouzové/pomocné osvětlení, to může být jako stálá instalace nebo přenosné zařízení.
V některých případech, ve velmi malých elektrických stanicích nemusí být světelná instalace vyžadována.
V takových případech musí být přítomnost a rozsah osvětlení dohodnut mezi dodavatelem a uživatelem.
Kterákoliv část světelné instalace, která vyžaduje údržbu nebo výměnu za provozu zařízení, například svítidla, musí být instalována tak, že je-li práce provedena správně, musí být dodržena pracovní vzdálenost od živých částí vn, vvn a zvn. Doporučuje se zvolit počet svítidel tak, aby výpadek jednoho ze svítidel nevyžadoval okamžitou výměnu světelného zdroje.

Provozní bezpečnost

Provozní bezpečnost instalací musí být navržena tak, aby byla zajištěna ochrana únikových cest a nouzových východů v případě požáru a ochrana a kompatibilita s okolním prostředím.
Kde je to nutné, musí být zařízení chráněna proti požáru, zaplavení a znečištění. Je-li to požadováno, musí být důležité instalace rovněž chráněny proti účinkům silničního provozu (solná sprcha, havárie vozidla) dalšími opatřeními.

Značení, štítky, výstražné a bezpečnostní značky

Identifikace výrobními štítky a značením se vyžaduje, aby se zabránilo provozním chybám a úrazům.
Všechny důležité části instalace, například soustavy přípojnic, spínací zařízení, odbočky, vodiče, musí být označeny jasně, čitelně a trvale.
Bezpečnostní výstrahy, například výstražné tabulky, tabulky zákazu, informační tabulky musí být umístěny na vhodných bodech instalace.
V objektech a provozech se musí zřetelně označit směr úniku všude, kde východ na volné prostranství není přímo viditelný. Bezpečnostní tabulky a značky s vyznačením směru úniků se umísťují v místech, kde se mění směr úniku, na křižovatkách, u schodišť, atd. ve vzdálenosti cca 15 m od sebe. Umístění a vzhled bezpečnostních značek stanovuje zejména Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., technická norma ČSN ISO 3864-3 a v souvisejících předpisech.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.

Najdete nás na Facebooku