Požadavky na stavební řešení kabelových kanálů, podlaží a šachet

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Stavební řešení kabelových prostorů musí vycházet z požárně bezpečnostního řešení celé stavby. Vstupy do kabelového prostoru musí navazovat na únikové cesty vně kabelového prostoru a na komunikace kabelového prostoru.

Únikové cesty musí být zabezpečeny a označeny tak, aby unikající osoby nemohly vstoupit do přilehlých montážních prostorů, zejména u vstupů do kabelových prostorů. Počet vstupů do kabelových prostorů musí odpovídat délce jejich vnitřních únikových cest. Z jednoho požárního úseku kabelového prostoru musí vycházet nejméně dvě únikové cesty se dvěma vstupy na opačných koncích.

Komunikace uvnitř kabelových kanálů a kabelových podlaží mohou tvořit chodby, rampy a schodiště. Jejich nejmenší průchodná výška je 1 900 mm. Podchodná výška se vypočte podle ČSN 73 4130, doporučená podchodná výška je 2 000 mm. Nejmenší průchodnou výšku lze výjimečně snížit až na nejmenší průleznou výšku 1 400 mm v délce nejvíce 10 m v těchto případech:

  • a) světlá výška stavební konstrukce je limitujícím parametrem,
  • b) zvětšení světlé výšky stavební konstrukce pro potřeby křižovatek kabelových konstrukcí v kabelových kanálech a kabelových podlažích je limitujícím parametrem.

Alespoň na jedné straně snížené průchodné výšky na průleznou výšku se doporučuje umístit vždy vstup.
Komunikace v kabelových šachtách může tvořit provozní svislý žebřík podle ČSN 74 3282 nebo žebříkové schodiště specifikované v ČSN 73 4130. Větve provozního žebříku jsou doporučeny v délce do 3 m. Žebříky se navrhují pro výstupy čelem ke stěně šachty, ke které jsou upevněny. Mezi žebříkem a stěnou nesmí být kladeny žádné kabely. Kabely se v šachtě kladou bokem žebříku a za výstupním prostorem žebříku. Výstupní prostor žebříku má obvykle půdorys 900 mm x 1 200 mm, přičemž rozměr 900 mm se předpokládá kolmo na stěnu, k níž je upevněn žebřík.

stavebni reseni sachty 1
Výšku výstupního prostoru udává vzdálenost stropů požárního úseku kabelové šachty. Na každé odpočívadlo větve žebříku musí navazovat pochozí lávka kolem šachty. Šířka pochozí lávky se doporučuje 600 mm. Mezi stěnou šachty a pochozí lávkou se ponechává prostor pro ukládání kabelů v šířce zpravidla 400 mm. Podlahu pochozí lávky tvoří obvykle ocelové rošty. Ochranné zábradlí se navrhuje pro pochozí plochu s omezeným přístupem osob a musí odpovídat ČSN 74 3305. Zábradlí se navrhuje na obou stranách lávky, tedy i na straně přiléhající ke svisle uloženým kabelům. Vstupy do požárního úseku kabelové šachty musí být nejméně dva, a to v jeho dolní a horní části.
Délky komunikací kabelového prostoru mají odpovídat délkám nechráněných únikových cest podle Tab. E.1 normy ČSN 73 0804 pro skupinu provozů 5.30 a následně tab. 16.
Mezní doba evakuace na únikových cestách v kabelových kanálech a podlažích má podle tabulky 16 normy ČSN 73 0804 hodnotu 2,5 minuty. Uvažováno je nejvýše 10 evakuovaných osob a jeden únikový pruh. Délka nechráněné únikové cesty se odvodí z diagramu 3 (obrázek 17), 4 (obrázek 18) a 5 (obrázek 19) v závislosti na tom, vede-li úniková cesta po rovině nebo schodech.
Za každé snížení výšky chodby pod minimální podchodnou výšku 1800 mm se mezní doba evakuace taktéž snižuje o 0,5 minuty.
Délka únikové cesty vedoucí po rovině získaná touto metodikou výpočtu bývá zpravidla 50 až 90 m.
Na základě poznámky 1 v tabulce 16 normy ČSN 73 0804 se mezní doba evakuace na únikových cestách v kabelových šachtách snižuje o 0,5 minuty na každých započatých 8 m překonávaného výškového rozdílu. Délka nechráněné únikové cesty se odvodí z diagramu 5 (obrázek 19) téže normy.
Délka nechráněných únikových cest z kabelového podlaží se posuzuje podle čl. 10.12.4 normy ČSN 73 0804. Začátek únikové cesty z požárního úseku kabelového kanálu se předpokládá v jeho nejvzdálenějším přístupném místě. Protože jsou předepsány minimálně dvě únikové cesty, bude začátek únikové cesty uprostřed požárního úseku kabelového kanálu (nedojde-li někde ke snížení výšky chodby).
Prostor, ve kterém prostupují kabely mezi koncem kabelového kanálu a vstupem osob, není třeba do únikové cesty započítávat.
Únikové cesty z prostorů kabelového rozvodu musí být označeny bezpečnostními značkami v souladu s nařízením vlády č. 11/2002 Sb. V kabelovém kanálu, který není vybaven nouzovým osvětlením, musí být instalovány fotoluminiscenční bezpečnostní značky, s intenzitou osvětlení nejméně 400 mcd/m. Na těchto značkách musí být uvedena vzdálenost k východu z požárního úseku. Značky by měly být umístěny nejvýše 1 m nad podlahou a jejich vzájemná vzdálenost by měla být cca 15 m.
Označení únikových cest se provádí podle ČSN EN 80416-2 Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech – Část 2: Tvar a použití šipek, ČSN ISO 3864-1 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení a podle ČSN 01 8013 Požární tabulky.
Po návrhu komunikací kabelového prostoru se volí jeho velikost a provedení. Podle počtu ukládaných kabelů se navrhují kabelové nosné konstrukce, a to včetně mezery mezi kabelovou nosnou a stavební konstrukcí. Na kabelové nosné konstrukci se při jejím návrhu doporučuje ponechat minimálně 15 % volné úložné plochy.
Velikost kabelového prostoru je dána součtem velikosti prostoru pro komunikace a prostoru pro kabelové konstrukce. Výsledný prostor se případně přizpůsobí velikostem stavebních modulů.
Zkosení rohů stavebních konstrukcí. Horizontální i vertikální rohy stavebních konstrukcí, kolem kterých prochází kabelová nosná konstrukce, je nutno zkosit (rohy uvnitř poloměru ohybu kabelové konstrukce). Rohy, do kterých kabelová konstrukce vstupuje, se musí ponechat nezkosené (rohy vně poloměru ohybu kabelové konstrukce). Pro kabely o napětí 110 kV a vyšším nestačí zkosení rohů stavební konstrukce a stavební konstrukci je proto zpravidla nutno navrhnout v oblouku.
Spád dna kabelového prostoru, který končí ve sběrné jímce nebo přes zpětnou klapku ústí do kanalizace, musí být minimálně 0,2°. Sběrné jímky musí být umístěny tak, aby byly přístupné, a musí být zakryty odnímatelnou mříží.
Stavební konstrukce kabelových prostorů musí být přizpůsobena požadavkům kabelových rozvodů. Zpracovatel návrhu stavební konstrukce postupuje podle požadavků zpracovatele návrhu kabelové nosné konstrukce na způsob připevňování kabelové konstrukce ke stavební konstrukci.
Výztuž monolitické stavební konstrukce musí být svařena a každých 20 m na obvodu stavební konstrukce vyvedena vně i dovnitř kabelových prostorů. Bod vyvedení se provede zemnící průchodkou označenou jako uzemňovací přívod podle normy ČSN 33 0165 ed. 2. Na vně vyvedenou zemnící průchodku se připojí zemnič o přechodovém zemním odporu nejvýše 15 Ohmů.
Dveře na únikových cestách se navrhují podle čl. 10.16 normy ČSN 73 0804 s mezními stavy požární odolnosti podle čl. 5.5 ČSN 73 0810. Nejmenší jmenovitá šířka (světlost) je 600 mm, nejmenší jmenovitá výška dveří se vypočte odečtením rozměru zárubně dveří od podchodné výšky chodby. Vstupy vyúsťující do volného prostranství nemusí mít požární odolnost, pokud nejsou umístěny v požárně nebezpečném prostoru jiného požárního úseku.

stavebni reseni sachty 3
Poklopy na únikových cestách se navrhují s požární odolností podle čl. 5.5 ČSN 73 0810. Poklopy vyúsťující do volného prostranství nemusí mít požární odolnost, pokud nejsou umístěny v požárně nebezpečném prostoru jiného požárního úseku. Nejmenší jmenovité rozměry poklopů jsou 900 mm x 600 mm. Poklopy se navrhují na nahodilé zatížení, zejména osobami nebo vozidly. Musí se dát otevřít silou jedné osoby (max. 250 N). Nelze-li tohoto požadavku dosáhnout běžným způsobem, musí být poklopy opatřeny např. hydraulickým zařízením.
Poklopy musí být zvnějšku zřetelně označeny bezpečnostním značením a musí být stále přístupné. Zvnějšku musí být otevíratelné a uzavíratelné s použitím nástroje nebo klíče, zevnitř musí být otevíratelné bez použití jakýchkoliv nástrojů, klíčů nebo jiných pomůcek. Nástroj nebo klíč musí být alespoň v rámci objektu jednotný.
Poklopy umístěné ve stropě musí být z pohledu vstupující osoby otevírány ven a poklopy umístěné v podlaze musí být otevírány dovnitř kabelových prostorů. Otevřený poklop musí být zabezpečen zábradlím proti pádu osob.
Poklopy se mohou dělit na několik částí a jejich otevřená poloha musí být zajistitelná proti nechtěnému uzavření (západkou, položením na podlahu apod.)
Vstupní šachta musí mít minimální rozměr 900 mm x 600 mm a musí být vybavena ocelovým žebříkem podle normy ČSN 74 3282 umístěným na užší straně otvoru pro poklop. V prostoru průchozí chodby pod šachtou může být pevný žebřík nahrazen žebříkem otočným kolem jednoho štěřínu nebo odnímatelným žebříkem, zajištěným proti neoprávněné manipulaci.
Vstupy do kabelových šachet musí být vždy na jejich koncích (na začátku a na konci žebříku uvnitř šachty) a v trase nejméně na každých 15 m výšky šachty. Odpočívadla se navrhují u vstupu do šachet a na každých 5 m výšky šachty. Na odpočívadla musí navazovat montážní plošiny vedené kolem kabelových lávek.
Prostupy kabelů z kabelových prostorů do okolních požárních úseků se požárně utěsňují podle čl. 6.2 ČSN 73 0810.
Prostupy kabelů z kabelových prostorů do země se provádí přes kabelovou průchodku těsnící proti pronikání vlhkosti, plynu a popřípadě i živočichů.
Na prostupy kabelů navazují shora přístupné kabelové kanály nebo kabelové konstrukce sousedících.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.

Najdete nás na Facebooku