Jak provádět kontroly systému ochrany před bleskem u větrných elektráren

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Účel a program kontrol musí být definován a být součástí příruček k větrné elektrárně jako součást koncepce ochrany před bleskem. Úkolem kontrol je zajistit že LPS nadále vyhovuje původnímu určení, založenému na tomto dokumentu a že všechny součásti LPS jsou v řádném stavu a schopny zajistit funkčnost, pro kterou jsou určeny.

LPS musí být navržen tak, aby provozovateli umožnil kontrolu důležitých částí systému.
Výrobce větrné elektrárny odpovídá za vytvoření plánu kontrol/pokynů pro kontrolu a zahrnutí samokontrolních bodů do pracovních pokynů, příruček pro servis a údržbu větrné elektrárny, příruček pro údržbu základů atd.

Pořadí kontrol

Kontroly by měly být prováděny v souladu s níže uvedeným postupem a musí být provedeny i při následujících činnostech:

 • výrobě větrné elektrárny;
 • instalaci větrné elektrárny;
 • uvedení větrné elektrárny do provozu;
 • v přiměřených intervalech vzhledem k poloze větrné elektrárny (obecné maximální intervaly mezi pravidelnými kontrolami jsou uvedeny v tabulce 1);
 • poté, co byly části větrné elektrárny odmontovány nebo opraveny (tj. listy vrtule, hlavní součásti, řídicí systémy atd.).

Kontrola během výroby větrné elektrárny

Kontrolní program mohou provádět kontroloři kvality nebo samokontrolou v souladu s ustanoveními uvedenými v kontrolním plánu. Během výroby, výstavby a instalace větrné elektrárny se musí zajistit, že jsou řádně provedena veškerá opatření a instalace související s ochranou před bleskem. Všechny významné podrobnosti musí být popsány v pracovních pokynech apod.

kontroly vetrne el 2020 2

Kontrola během instalace větrné elektrárny

Během instalace větrné elektrárny musí být pozorně kontrolována uzemňovací soustava se zvláštním zřetelem na:

 • mechanické poškození během výkopových prací a opětovného zasypání;
 • mechanickou stabilitu při odlévání;
 • připojení k uzemňovacím soustavám základů;
 • elektrické propojení s ostatními ocelovými částmi (např. vnějším schodištěm);
 • připojení ke vnějším uzemňovacím soustavám;
 • galvanickou korozi.

Kontrola při uvedení větrné elektrárny do provozu a periodická kontrola

Jako součást uvedení větrné elektrárny do provozu musí být provedena kontrola systému ochrany před bleskem. Tato kontrola musí být provedena přinejmenším formou vizuální prohlídky a měřením spojitosti v místě, kde není možno LPS zkontrolovat. Měření spojitosti se musí provádět v souladu s ČSN EN 62305-3 ed. 2 Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života a musí se provádět pomocí vhodných přístrojů, např. čtyřvodičovým mikro-ohm metrem.
Pro měření spojitosti ostatních částí LPS je v případě nutnosti možno zkratovat kartáčové systémy, jiskřiště nebo ekvivalentní pospojování.
Při vytváření kontrolního plánu je důležité zohlednit následující hlediska:

 • eroze a koroze prvků jímací soustavy (pouze periodická kontrola);
 • mechanické a elektrické vlastnosti vodičů, spojů, kluzných kontaktů nebo jiskřišť;
 • stav spojů, ekvipotenciálního pospojování, úchytů atd.;
 • stav SPD;
 • koroze zemních elektrod (pouze periodická kontrola).

V konkrétně stanovených pravidelných intervalech (viz tabulka1) se musí provádět kompletní prohlídka včetně měření spojitosti důležitých částí LPS a prohlídka SPD, které nejsou monitorovány.
Výrobce listů a výrobce větrné elektrárny mohou ve svých příručkách pro servis a údržbu definovat konkrétní kontrolní intervaly LPS jako funkci Nd (počet úderů blesku do větrné elektrárny za rok) na základě odolnosti konstrukce systému ochrany před bleskem, která je doložena analýzou a zkouškami. Jsou-li údery blesku do větrné elektrárny sledovány, může se údržba odvíjet od četnosti jejich výskytu.
Pro ověření spojitosti je možno použít vhodný čtyřvodičový ohmmetr. Způsobilost může záviset na konstrukci a musí být tedy definována výrobcem. Nedostatečná spojitost je jednoznačně chybou, ale samotné měření spojitosti neslouží k ověření platnosti konstrukce.
Účelem měření je doložení spojitosti propojení, nikoli získání konkrétní hodnoty.
Konkrétní hodnoty lze použít jako referenční mezi periodickými měřeními. Měřicí body a způsobilost musí být definovány v příručkách pro servis a údržbu.
Spojitost svodových vodičů listů vrtule větrné elektrárny by měla být nejlépe zajištěna konstrukcí systému a kontrolována během výroby tak, aby měření spojitosti v provozu nebylo potřeba.
Výrobce musí poskytnout plán kontrol pro různé části LPS, které je nutno kontrolovat. Plán musí definovat jak často a jakým způsobem musí být různé části kontrolovány vizuálně a/nebo kontrolovány měřením. Není-li plán kontrol uváděn výrobcem, musí se dodržet obecný plán kontrol uvedený v tab. 1. Je možno použít kontrolní intervaly lišící se od hodnot uvedených v tab. 1, pokud výrobce uvádí dokumentaci pro kontrolní intervaly, které jsou relevantní pro konkrétní konstrukci LPS.

kontroly vetrne el 2020 3

Kontrola po odstranění nebo opravě hlavních částí

Po odstranění nebo opravě hlavních částí větrné elektrárny se musí zajistit, že jsou řádně obnoveny všechny instalace související s LPS. V případě nutnosti se musí provést kontrola celého LPS.
Za běžného provozu bude frekvence kontrol dána místními podmínkami okolního prostředí, ale musí být specifikováno, že je větrná elektrárna kontrolována.

kontroly vetrne el 2020 1

Údržba

Pravidelná kontrola LPS je zásadní podmínkou pro spolehlivou údržbu LPS větrné elektrárny.
Pokud konstrukce LPS obsahuje části podléhající opotřebení (jímací body, mechanické kluzné kontakty, jiskřiště, zařízení ochrany před přepětím atd.), musí se zajistit, že je u těchto částí při periodických kontrolách (a v souladu s jejich předpokládanou životností) prováděna pravidelná údržba, nebo jsou monitorovány automatickým monitorovacím systémem, který upozorní provozovatele větrné elektrárny na vadnou součást.
Všechny opotřebené nebo vadné součásti se musí bez prodlení vyměnit.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, březen 2024

Číslo je zaměřené na elektroinstalační techniku, elektrické rozvody a elektrozařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu.

Zajímavé odkazy

Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Vyhrajte termokamery Hikmicro nebo multimetry Fluke! Odpovězte na jednoduchou otázku a vyhrajte grafický multimetr Fluke 289 nebo špičkovou termokameru Hikmicro B20. Vstupenku na Amper 2024 obdrží každý.
Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.

Najdete nás na Facebooku