Elektrická a mechanická životnost časových relé

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Článek se zabývá požadavky na zkoušení časových relé pro průmyslová použití (např. ovládání, automatizaci, signální a průmyslová zařízení). Platí také pro časová relé pro automatické elektrické řízení pro použití v, na, nebo ve spojení se zařízením pro domovní a podobné použití.


Termín „relé", který je použit v tomto článku zahrnuje všechny typy relé se specifickými časovými funkcemi, jinými než měřící relé.

zivotnost rele

Elektrická životnost

Elektrická životnost určuje odolnost relé proti elektrickému opotřebení. To je charakterizováno počtem provozních cyklů v podmínkách pod zatížením, jak je udáno výrobcem, které je relé schopno správně provést bez údržby, opravy nebo výměny součástek. Není-li jinak uvedeno výrobcem, musí být zatížení aplikováno jak na zapínacích, tak i rozpínacích a přepínacích kontaktech.
Zkouška elektrické životnosti musí být prováděna podle příslušných norem (např. IEC 61810-1 pro elektromechanická relé nebo IEC 62314 pro bezkontaktní výstup). Zkouška je prováděna s použitím jedné ze jmenovitých charakteristik časových relé, jak je definováno výrobcem a uvedeno v záznamu zkoušky.
Nemá-li vnitřní relé žádnou charakteristiku nebo časové relé má přísnější charakteristiku než vnitřní relé, musí být zkouška životnosti prováděna minimálně na třech vzorcích. Bude-li mít časové relé danou stejnou charakteristiku nebo méně přísnou než vnitřní relé, bude zkouška prováděna na nejméně jednom vzorku.

Odporové zátěže, induktivní zátěže a speciální zátěže
Zkouška je prováděna pro každou zátěž kontaktu a pro každý materiál kontaktu, jak je uvedeno výrobcem.
Není-li to předem uvedeno výrobcem, je tato zkouška prováděna při pokojové teplotě a relé musí být napájeno jmenovitým vstupním napětím nebo vhodnou hodnotou v mezích rozsahu jmenovitého vstupního napětí.

Nízkoenergetické zátěže
Nízkoenergetické zátěže (např. elektronické systémy a programovatelné řídící jednotky) musejí být zkoušeny podle normy IEC 60947-5-4.
Dokumentace výrobce musí obsahovat charakteristiky výsledků zkoušek, jak je předepsáno v normě IEC 60947-5-4.

Mechanická pevnost

Součásti a spoje musejí mít potřebnou pevnost
a být spolehlivě upevněny. Seřizovací prvky nesmějí při normálním provozu vlivem vibrací měnit polohu, a pokud se to vyžaduje, musejí být zajistitelné.
Vnitřní elektrické spoje musejí být navrženy tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození ostrými hranami apod.
Relé musejí vyhovovat výše uvedeným požadavkům a to také při přiměřené dopravě. Pokud toho nelze dosáhnout konstrukčními opatřeními, musí být ochrana proti mechanickému poškození při dopravě zajištěna jinými vhodnými prostředky. Ve zvláštních případech se musí přiložit návod na balení a dopravu.

Mechanická pevnost svorek a části vedoucí proud
Části vedoucí proud včetně svorek musejí mít pevnost přiměřenou jejich předpokládanému použití podle následujících bod:

 • Mechanická pevnost šroubových a bezšroubových svorek
  Šroubové a bezšroubové svorky musí vyhovovat požadavkům a zkouškám IEC 60999-1. Zkušební proud musí být jmenovitý proud relé (nikoliv zkušební proud svorky, který může být vyšší), jak je uvedeno výrobcem.
 • Mechanická pevnost plochých násuvných spojů
  Ploché násuvné spoje musí vyhovovat požadavkům a zkouškám normy IEC 61210 jak ohledně rozměrů, nárůstu teploty tak i mechanické síly. Odlišné rozměry kolíku jsou dovoleny za předpokladu, že spojení s dutinkou zabezpečí sílu pro zastrčení i vytažení podle IEC 61210.
  Kolíky musí mít mezi sebou dostatečnou vzdálenost, aby byly zajištěny požadované vzdušné vzdálenosti i povrchové cesty, pokud jsou montovány neizolované dutinky. V případě že tyto požadavky mohou být splněny pouze pro izolované dutinky, musí být toto jasně uvedeno v dokumentaci výrobce.
 • Mechanická pevnost patic
  Patice musí vyhovovat požadavkům a zkouškám normy IEC 61984. Nicméně, zkouška koroze podle IEC 61984 je nahrazena zkouškou ustáleným suchým teplem podle IEC 60068-2-2. Zkouška Bb při 70°C po 240 h. Tato zkouška stárnutím je zamýšlena pro zajištění mechanických a elektrických vlastností relé a patice.
  Pro měření elektrického odporu přes svorky relé a patici je možné použít maketu relé (např. se zkratovanými kontakty relé). Zkoušky musí být provedeny s paticemi určenými výrobcem a uvedenými v dokumentaci relé.
 • Mechanická pevnost alternativních typů svorek

Jiné typy svorek jsou povoleny do té míry, že nejsou v konfliktu s normou ČSN EN 61812-1 ed. 2 a jsou v souladu s příslušnými normami IEC (jsou-li nějaké).

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, květen 2024

Číslo je zaměřené na kabely, vodiče, kabelové nosné systémy, svorky a konektory

Zajímavé odkazy

Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.

Najdete nás na Facebooku