Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí u elektrických zařízení strojů

Typografie
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Pro každý obvod nebo část elektrického zařízení musí být použita opatření ochrany kryty nebo ochranou pomocí izolace živých částí, a kde to přichází v úvahu, ochrana před zbytkovými napětími.

Kde nejsou tato opatření vhodná, mohou být použita jiná opatření pro ochranu před nebezpečným dotykem živých částí (například použitím přepážek, umístěním mimo dosah, použitím zábran, použitím technik konstrukce nebo instalace zabraňujících přístupu), jak jsou definována v normě ČSN 33 2000-4-41 ed. 2.
Pokud je zařízení umístěno v místech přístupných všem osobám, včetně dětí, musí být použita opatření ochrany krytem s minimálním stupněm ochrany před nebezpečným dotykem živých částí odpovídajícím IP4X nebo IPXXD, nebo podle ochrany pomocí izolace živých částí.

bezpecnost zarizeni 6 1

Ochrana kryty

Živé části musí být umístěny uvnitř krytů, které odpovídají příslušným požadavkům normy ČSN EN 60204-1 ed. 2, a které zajišťují ochranu před nebezpečným dotykem živých částí nejméně IP2X nebo IPXXB.
Pokud jsou horní plochy krytu snadno přístupné, musí být minimální stupeň ochrany před nebezpečným dotykem živých částí poskytovaný horními plochami IP4X nebo IPXXD.
Kryt musí být možné otevřít (tj. otevření dveří, vík, poklopů a podobných částí) pouze pod jednou z následujících podmínek:

a)  Pro přístup je nutné použití klíče nebo nástroje.

Všechny živé části, u nichž je pravděpodobnost dotyku při seřizování nebo nastavování přístrojů určených pro takové operace, zatímco je zařízení stále připojeno, musí být chráněny před nebezpečným dotykem živých částí stupněm ochrany nejméně IP2X nebo IPXXB. Jiné živé části na vnitřní straně dveří musí být chráněny před nebezpečným dotykem živých částí stupněm ochrany nejméně IP1X nebo IPXXA.

b)  Odpojení živých částí uvnitř krytu dříve, než je možné kryt otevřít.

To může být provedeno zablokováním dveří odpojovacím přístrojem (například hlavním vypínačem) tak, aby dveře mohly být otevřeny pouze tehdy, když je odpojovací přístroj vypnutý, a aby odpojovací přístroj mohl být sepnut pouze tehdy, když jsou dveře zavřené.

Výjimka: pro zrušení blokování je možné použít speciální zařízení nebo nástroj, jak je předepsáno dodavatelem, za předpokladu, že

 • je možné kdykoliv během zrušení blokování vypnout odpojovači přístroj a zajistit jej v poloze VYPNUTO (odpojené) nebo jinak zabránit neoprávněnému zapnutí odpojovacího přístroje;
 • po zavření dveří je blokování automaticky obnoveno;
 • všechny živé části, u nichž je pravděpodobnost dotyku při seřizování nebo nastavování přístrojů určených pro takové operace, zatímco je zařízení stále připojeno, jsou chráněny před nebezpečným dotykem živých částí stupněm ochrany nejméně IP2X nebo IPXXB a jiné živé části na vnitřní straně dveří jsou chráněny před nebezpečným dotykem živých částí stupněm ochrany nejméně IP1X nebo IPXXA;
 • k elektrickému zařízení jsou dodány příslušné informace.
  Musí být zajištěny prostředky zajišťující, že k živým částem za dveřmi, které nejsou přímo blokovány odpojovacími prostředky, budou mít přístup pouze znalé nebo poučené osoby.
  Všechny části, které jsou stále živé po vypnutí odpojovacího přístroje (odpojovacích přístrojů), musí být chráněny před nebezpečným dotykem živých částí stupněm ochrany nejméně IP2X nebo IPXXB. Takové části musí být označeny výstražnou značkou: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Z tohoto požadavku na označování jsou vyňaty:

 • části, které mohou být živé pouze v důsledku připojení k blokovacím obvodům a které jsou rozlišeny barvou jako potenciálně živé;
 • napájecí svorky hlavního vypínače, pokud je tento vypínač namontován samostatně ve zvláštním krytu.

c) Otevření bez použití klíče nebo nástroje a bez odpojení živých částí musí být možné pouze tehdy, když jsou všechny živé části chráněny před nebezpečným dotykem živých částí stupněm ochrany nejméně IP2X nebo IPXXB. Tam, kde tuto ochranu zajišťují přepážky, musí být buď nutný nástroj pro jejich odstranění, nebo musí být všechny živé části, které jsou jimi chráněny, automaticky odpojeny, když je přepážka odstraněna.

Ochrana pomocí izolace živých částí

Živé části musí být úplně zakryty izolací, která může být odstraněna pouze poškozením. Taková izolace musí být schopná vydržet mechanická, chemická, elektrická a tepelná namáhání, jimž může být vystavena při obvyklých provozních podmínkách.
Barvy, lakové nátěry, laky a podobné výrobky jsou samy o sobě obecně považovány za nedostačující pro ochranu před úrazem elektrickým proudem při obvyklých provozních podmínkách.

Ochrana před zbytkovými napětími

Živé části, které mají po odpojení elektrické napájení zbytkové napětí větší než 60 V, musí být vybity na hodnotu 60 V nebo nižší během 5 s po odpojení napájecího napětí, za předpokladu, že tato rychlost vybíjení nenarušuje správnou funkci zařízení. Tento požadavek se nevztahuje na součástky s akumulovaným nábojem 60 μC nebo menším. Pokud by tato stanovená rychlost vybíjení narušovala správnou funkci zařízení, musí být na dobře viditelném místě na krytu nebo bezprostředně vedle krytu s kapacitními odpory, umístěna trvalá výstraha upozorňující na nebezpečí s uvedením doby, která musí uplynout, než může být kryt obsahující kapacity otevřen.
V případě vidlic nebo podobných zařízení, jejichž vysunutí má za následek obnažení vodičů (například kolíků), nesmí být vybíjecí doba delší než 1 s, jinak musí být takové vodiče chráněny před nebezpečným dotykem živých částí stupněm ochrany nejméně IP2X nebo IPXXB. Pokud nelze dosáhnout ani vybíjecí doby 1 s, ani stupně ochrany nejméně IP2X nebo IPXXB, musí být použity přídavné spínací přístroje nebo vhodné výstražné zařízení.

bezpecnost zarizeni 6 2

Ochrana přepážkami

Pokud jde o ochranu přepážkami, musí platit čl. 412.2 normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 2.

Ochrana umístěním mimo dosah nebo ochrana zábranami

Pokud jde o ochranu umístěním mimo dosah, musí platit čl. 412.4 normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 2. Pokud jde o ochranu zábranami, musí platit čl. 412.3 normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 2.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz cervenec 2019s

ElektroPrůmysl.cz, září 2019

Číslo je zaměřené na elektrické pohony, měniče frekvence, řízení polohy a pohybu.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

EATON TOUR 2019 - Inteligentní jištění a ovládání Konstruktéři, projektanti a elektrotechnici jste zváni zdarma na cyklus odborně-technických přednášek po celé ČR pod vedením špičkových odborníků zaměřených především na praktická řešení a ukázky.
Vyšší úroveň bezpečnosti – NKT instal CYKY Dca Inovovaný kabel s vylepšeným materiálem pláště, nešíří plamen, splňuje požární klasifikaci „Dca“.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.