Základní požadavky na vnitřní elektrické rozvody

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Vnitřní elektrický rozvod je elektroinstalace uvnitř budovy. K těmto rozvodům patří i elektrická zařízení umístěná vně budovy, avšak sloužící výhradně této budově.

Vnitřní elektrické rozvody musí vyhovovat ČSN 33 2130 ed. 3 a dalším souvisejícím normám, a to zejména ze souborů ČSN 33 2000, ČSN EN 50174 a ČSN 7308XX.

Elektrický rozvod musí podle druhu provozu splňovat požadavky na:

 • a) bezpečnost osob, chovaných zvířat a majetku za normálního stavu i při předpokládaných poruchových událostech v napájecí distribuční soustavě;
 • b) provozní spolehlivost (v daném prostředí při způsobu provozu a vlivu prostředí);
 • c) přehlednost rozvodu, umožňující rychlou lokalizaci a odstranění případných poruch;
 • d) snadnou přizpůsobivost rozvodu při požadovaném přemisťování elektrických zařízení a strojů;
 • e) zamezení nepříznivých vlivů a rušivých napětí při křižování a souběhu se sdělovacím vedením (elektronickými komunikacemi);
 • f) vzhled;
 • g) hospodárné použití typizovaných jednotek a celků (např. rozvodnic, rozváděčů, transformoven apod.);
 • h) hospodárnost rozvodu (v investičních
 • i provozních nákladech);
 • i) neustálé instalování elektrických řízení s takovou elektromagnetickou kompatibilitou a odolností, aby tato zařízení v elektromagnetickém prostředí uspokojivě fungovala, aniž by sama způsobovala nepříznivé elektromagnetické rušení jiného zařízení v tomto prostředí.

vnitrni rozvody 2018 1

Při projektování budov musí být pamatováno na stavební úpravy, nutné pro hospodárné provedení elektrických rozvodů a elektronických komunikací. Stavební konstrukce musí umožnit provedení elektrických rozvodů a umístění vývodů v místech, kde tyto rozvody a vývody jsou z hlediska provozu nutné.
U nových druhů stavebních konstrukcí je nutné, aby při jejich navrhování bylo současně řešeno uložení elektrických i elektronických rozvodů.
Vedení se zásadně ukládají jako skrytá. Pouze v nebytových prostorách a při dodatečné montáži je možno vedení ukládat na povrchu. Zóny pro ukládání elektrických vedení ve stěnách a pro umisťování elektrických přístrojů jsou definovány v článku 7.10 normy ČSN 33 2130 ed. 3. Pro ukládání vedení do stropů a podlah platí norma ČSN 33 2000-5-52 ed. 2.
Dodatečné uložení vedení do elektroinstalačních kanálů (lišt) určených pro použití v bytové a občanské výstavbě lze považovat za skrytě uložené vedení.
Při návrhu vnitřních rozvodů je třeba zajistit i vnitřní ochranu před bleskem v souladu s požadavky uvedenými v souboru ČSN EN 62305 ed. 2.
Této ochrany se dosahuje především zamezením vzniku zbytečných smyček tvořených rozvody silových a elektronických komunikací, neukládáním elektrického vedení v blízkosti svodů hromosvodů, atd.
Elektrická zařízení musí být vybrána a instalována s ohledem na vnější vlivy, jimž zařízení může být vystaveno v souladu s ČSN 33 2000-5-51 ed. 3. Z tohoto důvodu musí být pro každý elektrický rozvod jednoznačně určeny vnější vlivy, které na něj budou v místě instalace působit.
Při určování vnějších vlivů je nutno přihlédnout k požadavkům dalších norem ze souboru ČSN 33 2000 a dále především k požadavkům norem protipožární bezpečnosti (např. ČSN 73 0802). Do protokolu o určení vnějších vlivů je nutno zapracovat i další požadavky ostatních profesí majících vliv na návrh a provedení elektrických rozvodů z hlediska bezpečnosti a způsobu provedení. V návaznosti na to je nutné respektovat požadavky vyhlášky č. 73/2010 Sb.
U objektů pro bydlení určených pro bydlení osob se zdravotním postižením je vždy v „Protokolu o určení vnějších vlivů" určit u třídy vnějšího vlivu BA 3 (osoby se zdravotním postižením) bližší specifikaci zdravotního postižení osob, pro které jsou byty určeny.
Zde je nutno především vycházet z vyhlášky č. 398/2009, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
V případě, že se v místnosti bytu zřizují elektrická zařízení pro podporu životních funkcí, je třeba postupovat v souladu s požadavky uvedenými v ČSN 33 2000-7-710, to znamená, že je nutno provést klasifikaci zdravotnického prostoru. Tato musí být provedena ve spolupráci se zodpovědnými pracovníky zdravotnického zařízení, které bude elektroinstalaci používat. Pro klasifikaci zdravotnického prostoru je nezbytné, aby zdravotnický personál uvedl, jaké zdravotnické procedury se budou v prostoru provádět a jaké budou používány přístroje. Příslušná klasifikace zdravotnických prostorů musí být určena na základě zamýšleného používání.

vnitrni rozvody 2018 2

Podmínky pro připojení k sítím

V průběhu předprojektové přípravy je nutno projednat připojovací podmínky pro:

 • silová zařízení s příslušným provozovatelem distribuční soustavy;
 • napojení na síť nebo sítě elektronických komunikací jednoho nebo více poskytovatelů, které s dodatečnou flexibilitou pokryje současné i budoucí možné potřeby zákazníka zejména s ohledem na hlasové (telefonní), datové (připojení k internetu, přenos dat spotřeby energií, inteligenci budovy/domácnosti apod.), video (TV, HDTV, VolP) a audio (R, evakuační R) služby s možností volby mezi poskytovateli.

Pro vstupy kabelů vnějších sítí do budovy a pro uložení vnějších sítí v budově musí být provedeny stavební úpravy v souladu s projektem vnějších sítí, což znamená rovněž zajištění odpovídajících prostor pro umístění rozvaděčů elektronických komunikací (samostatná místnost, případně část technického podlaží).
Tam, kde vedení prochází konstrukčními prvky budovy, jako jsou podlahy, stěny, krovy, stropy, příčky nebo protipožární zábrany, musí být otvory, které v důsledku prostupu vedení vzniknou, utěsněny v souladu se stupněm požární odolnosti (pokud je požadována) předepsané pro příslušný konstrukční prvek budovy předtím, než byl prostup proveden.
Veškeré podzemní prostupy kabelů z terénu do budovy je třeba zajistit proti vnikání vlhkosti do budovy. V případě, že je v místě objektu rozveden plyn, je nutné rovněž tyto prostupy zajistit proti vnikání plynu do budovy.
Je-li objekt vybaven náhradním zdrojem elektřiny, který je určen k napájení vnitřních elektrických rozvodů, musí tento zdroj a jeho připojení vyhovovat požadavkům ČSN 33 2000-5-551 ed. 2. Náhradní zdroje určené pro ostrovní provoz nesmějí být k vnitřním rozvodům, určeným v normálním provozu pro napájení z distribuční sítě, připojovány.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, květen 2024

Číslo je zaměřené na kabely, vodiče, kabelové nosné systémy, svorky a konektory

Zajímavé odkazy

Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.

Najdete nás na Facebooku