Vybavení a zapojení elektroměrových rozváděčů

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Způsob umístění a zapojení měřícího zařízení musí být zákazníkem nebo jeho pověřeným zástupcem projednán s distributorem před započetím elektroinstalačních prací.

Pokud není tato zásada dodržena a umístění, popř. zapojení měřících zařízení, je v rozporu s ustanovením technických podmínek distributora a platných ČSN, není povinností distributora osadit měřící soupravu a započít s dodávkou elektřiny.

vybaveni rozvadece 1

Hlavní jistič před elektroměrem

Před elektroměr se musí osadit hlavní jistič odpovídající technickým ČSN EN 60898 anebo ČSN EN 60947 s vypínací charakteristikou B se stejným počtem pólů, jako má elektroměr fází. Přívody pro každý jistič se provádí samostatně. Jmenovitá vypínací zkratová schopnost jističe před elektroměrem musí být minimálně 10 kA s výjimkou případů, kdy je stanovena výpočtem ve smlouvě o připojení (připojení blízko trafostanice). Hlavní jistič před elektroměrem je jisticí zařízení odběratele, které svou funkcí omezuje výši rezervovaného příkonu v daném odběrném místě. Proudovou hodnotu jističe před elektroměrem je nutno dimenzovat podle soudobého příkonu odběrného místa. Jistič musí být umístěn ve svislé poloze, tedy aby pohyb ovládací páčky jističe byl nahoru a dolů a páčka byla v zapnuté poloze nahoře. Jistící prvek musí být již z výroby opatřen nezáměnným označením jmenovité hodnoty proudu (např. barva ovládací páčky odpovídající hodnotě jištění, barevný terčík na jističi apod.) a jeho vypínací charakteristikou.
V případech, kdy je v odběrném místě připojen spotřebič s velkým rozběhovým (záběrným) proudem, je možné po předchozím písemném odsouhlasení ve stanovisku k žádosti o připojení pracovníkem distributora použít hlavní jistič s vypínací charakteristikou C. V odůvodněných zcela výjimečných případech může být povolen jistič s vypínací charakteristikou D.
Distributor doporučuje používat hodnoty pro hlavní jistič z této normalizované řady:

  • 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 A – přímé měření
  • 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000 A – nepřímé měření

Použití pojistek, pojistkových odpínačů a sdružených jističů s proudovými chrániči není povoleno.
Pokud použije odběratel hlavní jistič se stavitelnou spouští, musí být nastavena vypínací charakteristika B (dle ČSN EN 60898-1 je vypínací charakteristika B stanovena 3÷5 In). Nastavená spoušť musí být konstrukčně upravena tak, aby bylo možné nastavení spouště zaplombovat a aby byla v poloze nastavení výrobcem jasně definována hodnota nastaveného proudu.

vybaveni rozvadece 2

Jistič sazbového spínače

Sazbový spínač (přijímač HDO, převodník) u dvoutarifního měření musí být jištěn proti přetížení jističem o hodnotě jmenovitého proudu 2 A s vypínací charakteristikou B. Jistič musí být možno zaplombovat v zapnuté poloze. Jistič musí být umístěn ve svislé poloze, tedy aby pohyb ovládací páčky jističe byl nahoru a dolů a páčka byla v zapnuté poloze nahoře.
Napájení sazbové cívky elektroměru se standardně připojuje na vstupní pomocnou svorku fáze L1 elektroměru. V případě, že není vyvedena na elektroměru pomocná svorka fáze L1, je napájení realizováno ze svorky hlavního jističe.

Zapojení elektroměrového rozváděče

U třífázových elektroměrů musí být dodržen správný sled fází (L1, L2, L3). Elektroměr musí být připojen na přívodní fáze ve sledu L1, L2, L3 z levé strany. V sítích TN se pro ochranu při poruše (před dotykem neživých částí) použije automatické odpojení od zdroje nadproudovým jisticím prvkem – jističem.
Při použití jističe se vodič PEN nerozděluje v elektroměrovém rozváděči v části měření. Rozdělení na ochranný (PE) a střední (N) vodič se provede až v podružném rozváděči.
Ve výjimečných případech možnost využití proudového chrániče v neměřené části ER a požadavky na provedení ER stanovuje odpovědný pracovník distributora ve stanovisku k připojení.
V sítích TT se pro ochranu při poruše (před dotykem neživých částí) použije automatické odpojení od zdroje nadproudovým jisticím prvkem (jističem) a doplňková ochrana se realizuje pomocí proudového chrániče. Pokud je u oceloplechového rozváděče použita v síti TT ochrana utomatickým odpojením od zdroje proudovým chráničem, musí být přívod do proudového chrániče proveden ve dvojité izolaci např. použitím izolačních návleků.
Technické podmínky připojení tepelných čerpadel včetně podmínek a požadavků na umístění a provedení měřících souprav stanovuje ve stanovisku k žádosti o připojení odpovědný pracovník distributora.

Sazbový spínač (přijímač HDO, převodník)

Ke každému dvoutarifnímu elektroměru musí být osazen samostatný sazbový spínač (přijímač HDO, převodník). Skupinové ovládání více odběrů není u nových a rekonstruovaných odběrných míst povoleno.
V systémech s blokováním ohřevu TUV, akumulačního nebo přímotopného vytápění jsou silové obvody těchto soustav ovládány výkonovými stykači. Sazbový spínač přessvé spínací kontakty řídí příslušnou cívku stykače. Ovládací obvod (spínací kontakty sazbového spínače a ovládací cívky daného stykače) budou jištěny jističem o jmenovité hodnotě obvykle do 2 A s vypínací charakteristikou B, a to pro každý stykač (ovládací obvod) zvlášť.
V případě, že není možno instalovat výkonový stykač (např. náročnost instalace), lze v tomto případě použít jiný způsob ovládání blokovaných spotřebičů (např. radiové relé při větších vzdálenostech), ta však musí splňovat veškeré dané podmínky uvedené v tomto dokumentu a dané legislativou.

vybaveni rozvadece 3

Měřící transformátory proudu (MTP)

Elektroměry pro přímé měření se osazují pouze do 80 A (včetně) jmenovitého proudu hlavního jističe. Pro měření nad 80 A jmenovitého proudu hlavního jističe je nutné použít nepřímé měření s úředně ověřenými měřícími transformátory proudu (MTP).
MTP musí odpovídat třídě přesnosti 0,5 S, jmenovitý sekundární proud musí být 5 A, jmenovitá zátěž měřících transformátorů min. 10 VA. Lze použít pouze MTP schválené k používání na území České republiky a úředně ověřené autorizovaným metrologickým střediskem.
Jmenovitý primární proud měřících transformátorů proudu se při návrhu vybere z následující řady:

  • 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 1000 A.

Volí se proud odpovídající jmenovitému proudu hlavního jističe nebo proud nejbližší vyšší.
Elektroměr musí být zapojen na zkušební svorkovnici schválenou pro použití distributorem. Svorkovnice musí být namontována tak, aby napěťové propojky po povolení šroubů vlastní vahou rozpojily napěťové obvody. Napěťové obvody nepřímého měření jsou jištěny pouze hlavním jističem.
Stanovení způsobu měření, primárního proudu MTP apod. se uvádí ve stanovisku k žádosti o zřízení nového odběrného místa.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.

Najdete nás na Facebooku