Vestavění spínacích přístrojů a součástí v rozváděči nn

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Mezi jedny z konstrukčních požadavků na rozváděče nízkého napětí jsou vestavění spínacích přístrojů a součástí, mezi které patří následující.

Pevné části

U pevných částí musí být spoje hlavních obvodů připojovány nebo odpojovány pouze tehdy, když rozváděč není pod napětím. Odstraňování a instalování pevných částí obecně vyžaduje použití nástroje.
Odpojování pevné části musí vyžadovat bezpečné odpojení kompletního rozváděče nebo jeho části.
Aby se zabránilo neoprávněnému provozu, může být spínací přístroj vybaven prostředky pro jeho zajištění v jedné nebo více jeho polohách. Kde je dovolena práce na obvodech pod napětím, mohou být nutná příslušná bezpečnostní opatření.

vestavne pristroje 2018 1

Odnímatelné části

Odnímatelné části musí být konstruovány tak, aby jejich elektrická zařízení mohla být bezpečně odstraněna z hlavního obvodu nebo k němu připojena, zatímco je tento obvod pod napětím. Odnímatelné části mohou být opatřeny blokováním zasouvání.
Během přechodu z jedné polohy do druhé musí být dodrženy vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty.
Odnímatelná část musí být vybavena zařízením, které zajišťuje, že může být odstraněna a vložena pouze po odpojení jejího hlavního obvodu od zatížení.
Aby se zabránilo nepovolenému provozu, mohou být odnímatelné části nebo jejich přidružené umístění v rozváděči opatřeny blokovacími prostředky pro jejich zajištění v jedné nebo více jejich poloh.

Volba spínacích přístrojů a součástí

Spínací přístroje a součásti vestavěné do rozváděčů musí odpovídat příslušným normám ČSN.
Spínací přístroje a součásti musí být vhodné pro konkrétní aplikaci se zřetelem na vnější konstrukci rozváděče, jejich jmenovitá napětí, jmenovité proudy, jmenovitý kmitočet, životnost, zapínací a vypínací schopnost, zkratovou odolnost atd.
Jmenovité izolační napětí a jmenovité impulzní výdržné napětí zařízení instalovaných v obvodu musí být rovné příslušné hodnotě přiřazené tomuto obvodu nebo vyšší než tato hodnota. V některých případech může být nutná přepěťová ochrana, např. pro zařízení odpovídající kategorii přepětí II. Spínací přístroje a součásti, jejichž zkratová odolnost a/nebo vypínací schopnost není dostatečná, aby vydržely namáhání, která se pravděpodobně vyskytnou na místě instalace, musí být chráněny pomocí ochranných zařízení omezujících proud, například pojistek nebo jističů. Při volbě ochranných zařízení omezujících proud pro vestavěné řídicí přístroje je nutné vzít v úvahu maximální dovolené hodnoty specifikované výrobcem přístroje s patřičným zřetelem na koordinaci.
Koordinace spínacích přístrojů a součástí, například koordinace spouštěčů motorů se zařízeními jistícími před zkratem, musí odpovídat příslušným normám.

Instalace spínacích přístrojů a součástí

Spínací přístroje a součásti musí být instalovány a zapojeny v rozváděči podle pokynů poskytnutých výrobcem a tak, aby jejich správná činnost nebyla narušena vzájemným ovlivňováním takových jevů, jako je teplo, emise při spínání, vibrace, elektromagnetická pole, které se vyskytují v normálním provozu. V případě elektronických sestav to může vyžadovat oddělení nebo stínění všech elektronických obvodů pro zpracování signálů.
Pokud jsou instalovány pojistky, musí původní výrobce stanovit typ a jmenovitý proud pojistkových tavných vložek.

Přístupnost

Zařízení pro nastavování a znovunastavování, která musí být ovládána uvnitř rozváděče, musí být snadno přístupná.
Funkční jednotky namontované na stejné podložce (montážní deska, montážní rám) a jejich svorky pro vnější vodiče musí být uspořádány tak, aby byly přístupné pro montáž, zapojování, údržbu a výměnu.
Není-li mezi výrobcem rozváděče a uživatelem dohodnuto jinak, musí platit následující požadavky týkající se přístupnosti pro rozváděče namontované na podlaze:

  • Svorky, s výjimkou svorek pro ochranné vodiče, musí být umístěny nejméně 0,2 m nad základem rozváděčů, a kromě toho musí být umístěny tak, aby k nim mohly být snadno připojeny kabely.
  • Ukazovací přístroje, jejichž údaje má odečítat obsluha, musí být umístěny v oblasti mezi 0,2 m a 2,2 m nad základem rozváděče.
  • Ovládací zařízení, jako jsou rukojetě, tlačítka nebo podobná zařízení, musí být umístěna v takové výšce, aby mohla být snadno ovládána; to znamená, že jejich osa musí být umístěna v oblasti mezi 0,2 m a 2 m nad základem rozváděče. Zařízení, která nejsou často ovládána, např. méně než jednou za měsíc, mohou být instalována ve výšce do 2,2 m.
  • Ovládače pro nouzové spínací přístroje (viz ČSN 33 2000-5-53 ed. 2) musí být přístupné v oblasti mezi 0,8 m a 1,6 m nad základem rozváděče.

Přepážky

Přepážky pro ruční spínací přístroje musí být navrženy tak, aby emise při spínání nepředstavovaly nebezpečí pro obsluhu.
Kvůli omezení nebezpečí při výměně pojistkových tavných vložek na minimum musí být použity přepážky mezi fázemi, pokud to není zbytečné vzhledem k návrhu a umístění pojistek.

Směr činnosti a indikace poloh spínání

Pracovní polohy součástí a přístrojů musí být jasně identifikovány. Pokud směr činnosti není v souladu s ČSN EN 60447 ed. 2, musí být jasně identifikován.

Signální žárovky a tlačítka

Není-li v příslušné normě výrobku stanoveno jinak, barvy signálních žárovek a tlačítek musí odpovídat ČSN EN 60073 ed. 2.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, září 2023

Číslo je zaměřené na elektrické pohony, měniče frekvence, řízení polohy a pohybu.

Zajímavé odkazy

Z elektrárny rovnou do vaší firmy Rezervujte si dodávku elektřiny přímo v elektrárně. Výhodná nabídka elektřiny pro velkoodběratele přímo od výrobce.
Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS
METRA BLANSKO zakázková výroba dle požadavků zákazníka AC a DC voltmetry a ampérmetry, otáčkoměry, vysokonapěťové děliče, převodníky elektrických veličin, proudové transformátory, revizní přístroje, multimetry, bočníky, kalibrace a servis. S přístroji Metra můžete spolehlivě měřit dalších 100 let.
Panasonic - Přesná detekce laserovým měřicím senzorem HG-F Dosah až 3 metry, robustní hliníkové pouzdro a snadné nastavení. Miniaturními rozměry 20 x 44 x 25 mm a krytí IP67 včetně digitálního displeje.

Oblíbené normy

Najdete nás na Facebooku