Svorky lze seskupovat do svorkovnice(nic) s odpovídajícími izolačními vlastnostmi a mechanickou pevností. Pro zajištění těchto požadavků je třeba při výběru materiálů pro svorkovnice věnovat pozornost odpovídajícím zkouškám těchto materiálů.

Zařízení pro bezpečnostní účely mohou být požadována kdykoliv to přichází v úvahu včetně přerušení hlavního a místního napájení a během požáru. Aby se tyto požadavky splnily, jsou zapotřebí určité zdroje, zařízení, obvody a instalace.

Z elektroinstalačních kanálů a armatur musí být odstraněny všechny ostré hrany, výronky, otřepy, drsné plochy nebo závity, s nimiž izolace vodičů může přijít do styku. Kde je to nutné, musí být zajištěna přídavná ochrana izolace vodičů sestávající ze samozhášecího izolačního materiálu odolného proti oleji.

Jistič nereagoval na přerušený kabel, zajímavé. Pojďme prozkoumat proč! V komplexním napájecím systému s velkým počtem prvku je hospodárné a funkční jištění velkou výzvou. Srdcem takovýchto systémů bývají spínané zdroje, které elektronicky kontrolují výstupní napětí a proud.

Společnost MOREK CZ s.r.o. v blízké době uzavře první rok samostatného působení na českém a slovenském trhu. MOREK CZ je oficiálním importérem předních evropských výrobců elektrotechnického a elektronického materiálu do České a Slovenské republiky.

Způsob instalace elektrických vedení (vyjma přípojnicových rozvodů a soustav přípojnic) ve vztahu k druhům použitých vodičů nebo kabelů musí být v souladu s tabulkou 1, za předpokladu, že se berou v úvahu vnější vlivy.

Elektrická vedení musí byt provedena tak, aby nevznikalo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, poškození vedení, přetížení vodičů a požáru. Elektrická vedení uložená do konstrukcí stropů a podlah na hořlavé podklady nebo do hořlavých hmot musí vyhovovat požadavkům ČSN 33 2312.

Strana 11 z 16