Účel revizí elektrických zařízení

Typografie
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Účelem revize je ověřit, zda elektrické zařízení je v souladu s bezpečnostními předpisy a stanovenými technickými požadavky příslušných norem; revize může zahrnovat i ověření provozního stavu zařízení.

Nová elektrická zařízení, stejně jako úpravy a rozšíření existujících zařízení musí být revidovány před jejich uvedením do provozu. Elektrická zařízení, musí být revidována ve stanovených časových intervalech. Cílem pravidelných revizí je předcházení závadám, které mohou nastat a tím přerušit provoz nebo vyvolat nebezpečný stav.

Termíny na provádění revizí vyhrazených technických zařízení jsou stanoveny v ČSN 33 1500 a technické požadavky na provádění revizí elektrických instalací jsou uvedeny v ČSN 33 2000-6 ed. 2. Zařazení vyhrazených elektrických zařízení do jednotlivých tříd stanovuje vyhláška č. 73/2010 Sb. o vyhrazených elektrických technických zařízeních.

ucel revize 2019 1
Termíny na provádění určených technických zařízení jsou dány vyhláškami a příslušnými technickými normami.
Nová elektrická zařízení je možno uvést do provozu jen tehdy, byl-li jejich stav z hlediska bezpečnosti ověřen výchozí revizí, popř. ověřen a doložen dokladem v souladu s požadavky stanovenými zvláštními právními předpisy (např. osvědčení o jakosti a kompletnosti, protokolem o kusové zkoušce).
Požadavky na provádění revizí elektrických zařízení a spotřebičů jsou uvedeny v normách ČSN 33 2000-6 ed. 2, ČSN 33 1500 a ČSN 33 1600 ed. 2.
Revize má zahrnovat: vizuální prohlídku, měření a zkoušení a musí být prováděny s odvoláním na příslušnou elektrotechnickou dokumentaci a její specifikace.
Při revizi se prohlídkou, měřením a zkoušením zjišťuje, zda zařízení vyhovuje především se zřetelem na bezpečnost osob před úrazem a věcí před zničením nebo poškozením.
Jestliže zjištěné závady představují bezprostřední nebezpečí, musí být neprodleně odstraněny nebo musí být vadné části neprodleně odpojeny a zajištěny proti opětovnému připojení.
Revize musí být prováděny osobami znalými s příslušnými zkušenostmi s revizemi elektrických zařízení. Revize musí být prováděny vhodnými prostředky a takovým způsobem, aby se zabránilo elektrickému nebezpečí od živých částí.

ucel revize 2019 2
Osoby provádějící revize elektrických zařízení musí být odborně a zdravotně způsobilé. Tuto činnost zajišťuje revizní technik na základě získaného osvědčení organizací státního odborného dozoru. Prohlídkou, kontrolním měřením a přezkoušením celkového stavu ověřuje bezpečný provoz elektrického zařízení.
Výsledek revize musí být zaznamenán. K tomu musí být použita vhodná záznamová média v souladu s národní legislativou a místními požadavky.
Ke každé revizi se vystaví zpráva o revizi, kde se zohlední veškeré provedené činnosti při revizi, zjištěné závady a závěrem takové zprávy je, že elektrické zařízení je způsobilé bezpečného provozu. S výsledkem revize musí být seznámena osoba odpovědná za elektrické zařízení nebo jí pověřená osoba.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz duben 2019 s

ElektroPrůmysl.cz, duben 2019

Číslo je zaměřené na kvalitu elektrické energie, elektromobilitu a alternativní zdroje energie.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
Turck Cloud - vzhůru do oblak! Se speciálním cloudovým systémem pro sběr, ukládání a zpracování produkčních dat pro potřeby monitorování různých úloh ve sféře průmyslového internetu věcí (IIoT) a Industry 4.0.
Manipulace s kabely nebyla nikdy snadnější Inovovaný kabel s vylepšeným materiálem pláště, nešíří plamen, splňuje požární klasifikaci „Dca“.
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Excelentní znalosti v oblasti decentralizaceZískejte cenné informace o cestě k inteligentnějšímu řešení automatizace.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.