Provedení místa připojení ochranného vodiče

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Výchozí Helvetica Segoe Georgia Times

Připojení ochranného vodiče musí být provedeno tak, aby zaručovalo spolehlivé a trvalé vodivé spojení neživých částí chráněného elektrického předmětu a přilehlých neživých částí, které je nutné s ním spojit podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2.

Musí odolávat mechanickému namáhání při připojování a musí být odolné proti mechanickým, tepelným, korozním a klimatickým vlivům, kterým jsou vystaveny samotné elektrické předměty nebo části elektrických zařízení v provozu při dopravě a skladování.
Provedení způsobu připojení ochranného vodiče je rozebíratelné, nerozebíratelné, vnitřní a vnější.
Poloha místa připojení musí být taková, aby místo bylo snadno přístupné a musí být vyloučena záměna s ostatními svorkami elektrických obvodů, např. polohou, označením apod.
Připojovací prostředky ochranných vodičů nesmějí být použity pro upevnění jiných konstrukčních částí elektrických předmětů.
Za použití prostředku pro upevnění jiných konstrukčních částí jako prostředku pro připojení ochranného vodiče se nepovažuje případ, kdy tento prostředek je rozpojován pouze výjimečně (např. po havárii zařízení) a přitom je uplatněno opatření proti samovolnému uvolnění tohoto prostředku (např. kontramatice) a rozebrání tohoto prostředku nesnižuje parametry upevnění konstrukční části pod přípustnou mez. To znamení, že je vždy zajištěno, že po uvolnění prostředku (např. matice) sloužícího k upevnění konstrukční části, která je využita též pro upevnění vývodu (např. oka) ochranného vodiče, nedojde k uvolnění této konstrukční části.
Části určené k připojení ochranných vodičů musí být z takového materiálu, který nezpůsobí korozi připojovaného ochranného vodiče a který zaručí dokonalý styk ochranného vodiče s chráněnou částí.
Kontaktní tlak v místě připojení se nesmí přenášet izolačními materiály z termoplastu, reaktoplastu a z vrstvených lisovacích materiálů nebo jinými izolačními materiály podléhajícími deformaci. Přenos kontaktních tlaků částmi z keramických izolačních materiálů je dovolen jen tehdy, jestliže mechanická pevnost těchto částí odpovídá podmínkám provozu, přepravě a skladování.

provedeni mista pripojeni 1

Rozebíratelné připojení ochranných vodičů

Povrch styčných ploch rozebíratelných připojení ochranných vodičů musí být čistý a hladký. Styčná plocha a upevňovací části musí být elektricky dobře vodivé a musí mít antikorozní ochranu. Drsnost styčné plochy nesmí být vyšší než Rz 80 (Ra 12,5).
Připojení a odpojení ochranného vodiče musí být proveditelné běžným nástrojem. Konstrukční provedení místa připojení musí zabezpečovat, aby ochranný vodič nebyl poškozován při působení předepsaného kontaktního tlaku.
Rozebíratelné připojení ochranného vodiče se provede jako svorka šroubová a musí mít pracovní rozsah pro připojení ochranného vodiče podle tabulky 1.
U rozebíratelných připojení musí být alespoň jedna část zhotovena z materiálu odolného proti korozi do prostředí, pro které je elektrický předmět určen.
Velikost styčné plochy připojení musí odpovídat uvažovanému způsobu připojení ochranného vodiče (drát, lano, pásek, kabelové oko apod.).
Rozebíratelné připojení ochranného vodiče se provede jako svorka šroubová a musí mít pracovní rozsah pro připojení ochranného vodiče podle tabulky 1.
Pro dlouhodobé zachování kontaktního tlaku a pro zajištění šroubového spoje proti samovolnému uvolnění se použije pružícího prvku, např. podložky.
Rozebíratelná místa připojení elektroinstalačních výrobků pro jmenovité proudy nad 25 A musí mít podložku a pružící prvek.

provedeni mista pripojeni 2

Nerozebíratelná připojení ochranných vodičů

Nerozebíratelná místa připojení mohou být provedena pájením, svařením nebo lisováním a musí zabezpečit vlastnosti připojení uvedené v úvodu článku.

Vnitřní místo připojení

Vnitřní místo připojení ochranného vodiče (vnitřní ochranná svorka) musí být umístěno v blízkosti hlavních (přívodních) svorek, a to buď přímo na hlavní neživé části (na kostře, neodnímatelné části apod.), nebo na izolační části nesoucí svorky (na svorkovnici). Tato svorka musí být spolehlivě vodivě spojena s hlavní neživou částí a s ostatními neživými částmi přístupnými dotyku.
Vnitřní ochranné svorky musí umožnit připojení měděných i hliníkových vodičů, pokud příslušné předpisy nestanovují připojení pouze měděného ochranného vodiče.

Vnější místo připojení

Vnější místo připojení (vnější ochranná svorka) musí být umístěno na přístupném místě vnějšího povrchu elektrického předmětu, pokud možno na nejspodnější části tak, aby se k ní ochranný vodič dal snadno připojit. Musí být umístěno vždy na hlavní neživé části (např. na kostře) a nikoliv na odnímatelných částech.
Od požadavku umístění vnějšího místa připojení na hlavní neživé části je možno se odchýlit u speciálních zařízení (např. u podpěr lanové dráhy), kdy vnější ochranná svorka slouží pro ochranu před úrazem elektrickým proudem i pro ochranu před bleskem a kdy se odnímatelná část odnímá pouze ve výjimečných případech a místním provozním bezpečnostním předpisem je stanoven postup odpojování a připojování i lhůty revizí a kontrol tohoto spojení.
Vnější místo připojení musí být trvale vodivě spojeno s vnitřním místem připojení, pokud ho elektrický předmět má.
Vnější místo připojení (vyjma vnější ochranné svorky drobných elektrických předmětů) musí umožnit též připojení ocelového pozinkovaného pásku; pokud nelze pásek připojit přímo, spojení této svorky s uzemňovacím páskem se provede vhodným způsobem zaručujícím spolehlivé a trvalé vodivé spojení (např. krátkou spojkou z vodiče průřezu odpovídajícího dané svorce).

provedeni mista pripojeni 3

Příklady provedení míst připojení

Příklady řešení míst připojení a provedení šroubové svorky se zřetelem na ochranu spoje před korozí v obyčejném prostředí jsou uvedeny v tabulce 2 a v prostředí vlhkém i v ostatních prostředích (s výjimkou prostředí se zvýšenou nebo extrémní agresivitou) v tabulce 3.

provedeni mista pripojeni 4

Označení

Místo připojení ochranného vodiče musí být označeno značkou ochranného uzemnění zb uzemneni. Na svorkovnicích s písmenným značením lze značku nahradit písmeny PE.
Tato označení musí být vždy na pevné neodnímatelné části v blízkosti místa připojení ochranného vodiče. Označení musí být trvanlivé a v provozu nesmazatelné. Označení vnějšího místa připojení pouze barvou, obtisky, samolepícími štítky apod. není přípustné.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz cervenec 2018 s

ElektroPrůmysl.cz, červenec 2018

Červencové číslo je tematicky zaměřené na spínací techniku, strojní zařízení a jejich bezpečnost, hromosvody a uzemnění.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

Ovládací a signalizační přístroje Harmony Objevte ovládací a signalizační přístroje pro snadné a spolehlivé řízení průmyslových aplikací - získejte nyní vzorek zdarma!
Novinka - ALMEMO 710! Univerzální přístroj pro měření všech fyzikálních, chemických a elektrických veličin. Možnost i vícekanálového měření se záznamem hodnot včetně zpracování dat v PC. Jednoduchá obsluha a automatické nastavení.
Nová norma pro požární klasifikaci kabelů Jste připraveni na nový standard? Nová norma EN 50575 se vztahuje na silové, telekomunikační a sdělovací kabely pro trvalé instalace v budovách.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.