Parametry kabelových rozvodných skříní

Typografie
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Kabelová rozvodná skříň je distribuční rozváděč nízkého napětí, určený pro jištění a rozpojování kabelových nebo venkovních rozvodů distribučních sítí.

Konstrukční provedení vychází ze základní normy ČSN EN 61439-1 ed. 2, kterou upřesňují požadavky platné specifické normy ČSN EN 61439-5 ed. 2.

Jedná se o krytý a stabilní rozváděč, konstruovaný a zkoušený pro venkovní instalaci na místech přístupných veřejnosti.
Základní funkcí charakteristik rozhraní (parametrů) je zajistit kompatibilitu kabelové rozvodné skříně se jmenovitými hodnotami distribuční sítě, ve kterých bude provozována. Charakteristiky kabelové skříně musí být stanoveny výrobcem dle dále uvedených základních kritérií a upřesnění.

Jmenovité napětí kabelové skříně Un

Jmenovité napětí kabelové skříně musí být alespoň rovné jmenovitému napětí elektrizační soustavy.
Jmenovitá napětí střídavé soustavy v rozsahu od 100 V do 1 000 V včetně a souvisících zařízení, vyplývají z normy ČSN EN 60038 čl. 4.1, tab. 1.

Jmenovité pracovní napětí kabelové skříně Ue

Jmenovité pracovní napětí kabelové skříně a vývodních jednotek skříně nesmí být nižší než jmenovité napětí elektrizační soustavy, ve které bude kabelová skříň provozována.
Z hlediska sítí nízkého napětí distribuční soustavy České republiky – Ue = 230/400 V.

Jmenovité izolační napětí kabelové skříně Ui

Jmenovité izolační napětí kabelové skříně včetně vstupních a vývodních jednotek je hodnota napětí, k níž se vztahují dielektrická zkušební napětí a povrchové cesty. Jmenovité izolační napětí musí být rovné hodnotám stanoveným pro Un a pro Ue kabelové skříně nebo musí být vyšší hodnoty.
Jmenovité izolační napětí Ui definuje úroveň dočasného přepětí, které má kabelová skříň vydržet.

parametry rozvodnych rozvadecu 2018 1

Jmenovité impulzní výdržné napětí kabelové skříně Uimp – kategorie přepětí

Jmenovité impulsní výdržné napětí stanovené výrobcem kabelové skříně, musí být rovné hodnotám určeným pro přechodné přepětí vyskytující se v elektrizační soustavě, ve které bude kabelová skříň provozována, nebo musí být větší než tyto hodnoty.
Kabelová skříň musí odpovídat impulsní výdržné kategorii přepětí IV.
Minimální Uimp = 6 kV (1,2/50 μs) - (viz ČSN 33 2000-4-443 ed. 3, čl. 443.2.2 a tabulka 1, nebo ČSN EN 61439-1 ed. 2, příloha G – tabulka G1).

Jmenovitý proud kabelové skříně InA

Jmenovitý proud kabelové skříně je maximální přípustný zatěžovací proud, který může kabelová skříň rozvádět a který nemůže být překročen změnou jiných přívodních jednotek nebo přidáním dalších vývodních jednotek pro napájení výstupních obvodů elektrickou energií.
Jmenovitý proud kabelové skříně musí být přenášen, aniž by meze oteplení jednotlivých částí kabelové skříně překročily mezní hodnoty stanovené v normě ČSN EN 61439-1 ed. 2 čl. 9.2, tab. 6.
Jmenovitý proud kabelové skříně je proud stanovený výrobcem. Určí se podle jmenovitého proudu přívodní jednotky (vstupního přístroje) nebo přípustné maximální zatížitelnosti hlavní přípojnice kabelové skříně, která musí být vyšší než jmenovitý proud přívodní jednotky.

Jmenovitý proud obvodu – jištěného vývodu kabelové skříně Inc

Jmenovitý proud jištěného vývodu (jištěných vývodů) kabelové skříně je hodnota proudu, který může tento vývod (vývody) vést, když je zatěžován (zatěžovány) za normálních provozních podmínek.
Tento proud musí být veden, aniž by oteplení různých částí kabelové skříně překročilo meze stanovené v ČSN EN 61439-1 ed. 2 čl. 9.2, tab. 6.

Jmenovitý podmíněný zkratový proud kabelové skříně Icc

Hodnota předpokládaného zkratového proudu, stanovená výrobcem kabelové skříně, kterou je možno vydržet po celkovou dobu provozu (dobu vypnutí) zařízení jistícího před zkratem (SCPD) za specifikovaných podmínek.
Zařízení jistící před zkratem převážně bývá nedílnou součástí kabelové skříně, ale může být i samostatnou jednotkou. Vypínací schopnost a charakteristika omezení proudu zařízení jistícího před zkratem musí být stanovena výrobcem kabelové skříně se zřetelem na údaje udané výrobcem zařízení jistícího před zkratem.

Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw (nejištěného vývodu kabelové skříně)

Efektivní hodnota krátkodobého proudu, stanovená výrobcem kabelové skříně, který může procházet bez poškození za specifických podmínek, definovaný pomocí hodnoty proudu a času (např. 36 kA/10 ms)

Součinitel soudobosti kabelové skříně (RDF)

Součinitel soudobosti je poměrná hodnota jmenovitého proudu stanovená výrobcem kabelové skříně, kterou mohou být výstupní obvody kabelové skříně trvale a současně zatěžovány se zřetelem na vzájemné tepelné ovlivňování. Součinitel soudobosti může být stanoven pro výstupní obvody nebo pro celou kabelovou skříň. Předpokládané zatížení výstupních obvodů musí být uvedeno v dokumentaci kabelové skříně.
Není-li hodnota předpokládaného zatížení výstupních obvodů uvedena v dokumentaci kabelové skříně, může být předpokládané zatížení výstupních obvodů založeno na hodnotách uváděných v ČSN EN 61439-5 ed. 2, čl. 5.4 – viz následující tabulka.

parametry rozvodnych rozvadecu 2018 2b

Jmenovitý kmitočet fn

Jmenovitý kmitočet je hodnota kmitočtu, k níž se vztahují provozní podmínky. Jmenovitý kmitočet pro navrhování a provoz elektrických sítí a na sítě navazujících elektrických zařízení je stanoven v ČSN EN 60196. Pro kabelovou skříň je fn = 50 Hz.

Zařízení jistící před zkratem (SCPD)

Zařízením určeným k ochraně kabelové skříně před zkratovými proudy (tak, že je přeruší) jsou standardní jistící prvky pro osazení tavných pojistkových vložek – pojistkové vložky nožové velikosti 00, 000, 1, 2 nebo válcové pojistky do pojistkových odpínačů.
Požadovaný rozsah informace týkající se zkratové odolnosti kabelové skříně uváděný výrobcem kabelové skříně v technické dokumentaci výrobku, vyplývá z ČSN EN 61439-1 ed. 2, čl. 9.3.2.

Typ uzemňovací soustavy, pro kterou je kabelová skříň určena

Kabelová skříň musí zahrnovat ochranná opatření a musí být vhodná pro požadovanou instalaci. Z hlediska této normy se podle způsobu uzemňovacího systému uvažují pro místní podmínky dále uvedené druhy sítí dle normy ČSN 33 2000-1 ed. 2: TN-C, TT.

Stupeň znečištění

Stupeň znečištění se vztahuje k podmínkám okolního prostředí, pro které je kabelová skříň určena. Pro venkovní instalaci kabelové skříně lze předpokládat minimální stupeň znečištění 3 (viz ČSN EN 61439-1 ed. 2, čl. 7.1.3).
Pro přístroje a součásti uvnitř kabelové skříně platí stupeň znečištění pro podmínky okolního prostředí ve skříni.

Zatřídění dle elektromagnetické kompability (EMC)

Technické požadavky týkající se EMC obsahuje ČSN EN 61439-1 ed. 2, Příloha J, ze které pro kabelové rozvodné skříně vyplývá:

  • v rozsahu platnosti této normy je pro kabelové skříně uvažována kategorie podmínek okolního prostředí B;
  • kabelové skříně (rozváděče nezahrnující elektronické obvody) nejsou citlivé na elektromagnetické rušení a nejsou proto požadovány žádné zkoušky odolnosti;
  • u kabelových skříní (rozváděčů nezahrnujících elektronické obvody) může být elektromagnetické rušení vytvářeno pouze během občasného spínání. Četnost, úroveň a důsledky vzniklých emisí jsou považovány za součást normálního elektromagnetického prostředí instalací nízkého napětí. Požadavky na elektromagnetické emise jsou tudíž považovány za splněné a není nutné žádné ověřování.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz cervenec 2019s

ElektroPrůmysl.cz, srpen 2019

Číslo je zaměřené na PLC, řídicí systémy, operátorské panely, průmyslové a kolaborativní roboty.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

Magnetizujeme svět. Vše okolo magnetů. Přesné součásti pro přední světové inovátory v oblasti osobních automobilů, užitkových vozidel a průmyslových aplikací.
Vyšší úroveň bezpečnosti – NKT instal CYKY Dca Inovovaný kabel s vylepšeným materiálem pláště, nešíří plamen, splňuje požární klasifikaci „Dca“.
Turck Cloud - vzhůru do oblak! Se speciálním cloudovým systémem pro sběr, ukládání a zpracování produkčních dat pro potřeby monitorování různých úloh ve sféře průmyslového internetu věcí (IIoT) a Industry 4.0.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
EATON TOUR 2019 - Inteligentní jištění a ovládání Konstruktéři, projektanti a elektrotechnici jste zváni zdarma na cyklus odborně-technických přednášek po celé ČR pod vedením špičkových odborníků zaměřených především na praktická řešení a ukázky.
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.