ElektroPrůmysl.cz, srpen 2023

Průmyslové roboty a manipulátory, průmyslové počítače, řídicí systémy a operátorské panely www.elektroprumysl.cz • srpen 2023 • ročník 13 ° Zaměřeno na elektrotechniku, průmyslovou automatizaci a nové technologie Průkopník AMS 100i – nejkompaktnější polohovací systém na trhu Nový systém pro polohování s milimetrovou přesností až na vzdálenost 120 m Laserové polohovací systémy

www.ek-industry.cz I www.posouzenirizik.cz/sk/ I www.ek-industry.sk info@ek-industry.cz I info@ek-industry.sk +420 733 127 699 I +421 948 866 896 POSOUZENÍ RIZIK PRO ROBOTIZOVANÁ PRACOVIŠTĚ tvoříme správné nastavení systémů robotů realizujeme navržená opatření na klíč programujeme certifikujeme

ElektroPrůmysl.cz EDITORIAL srpen 2023 | 1 Milí čtenáři, druhé prázdninové číslo se tematicky zaměřuje na fascinující svět průmyslové robotizace, řídicích systémů a operátorských panelů. V tomto vydání se budeme zabývat klíčovými prvky, které zajišťují efektivní a bezpečný chod těchto sofistikovaných technologií a nejen to. Nedílnou součástí těchto systémů bývá systém nouzového zastavení, a proto je přehled produktů věnován tlačítkům nouzového zastavení. V dnešní době se stále více průmyslových odvětví zaměřuje na využití robotů a umělé inteligence (AI) ve svých provozech. Tento trend je dán řadou výhod, které tyto technologie přináší. Jedna z hlavních výhod robotů a AI v průmyslu je zvýšená efektivita a produktivita. Roboti a AI systémy jsou schopni pracovat nepřetržitě 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, což jim umožňuje dosáhnout mnohem vyšší úrovně výkonu než lidská pracovní síla. Navíc jsou schopni zvládat složitější úkoly a pracovat s větší přesností, což vede k lepším výsledkům a vyšší kvalitě produktů. Roboti a AI také snižují náklady na lidské zdroje. Automatizací určitých pracovních pozic mohou podniky snížit náklady na mzdy a další výdaje spojené se zaměstnanci. V posledních letech se technologie rozšířené (AR), virtuální (VR) a smíšené reality (MR) staly důležitým trendem, který má potenciál zásadně ovlivnit průmysl. Tyto inovativní postupy nabízejí nové možnosti v řadě odvětví, od výroby přes vzdělávání až po zdravotnictví. Jedním z nejvýraznějších příkladů, jak AR, VR a MR mohou přinést revoluci do průmyslu, je výrobní sektor. Tyto technologie umožňují výrobcům snadno vizualizovat a testovat nové návrhy a konstrukce bez nutnosti fyzických prototypů. Tímto způsobem mohou společnosti rychleji inovovat a snižovat náklady na vývoj. Navíc mohou díky rozšířené realitě pracovníci získat přístup k detailním informacím o strojích a zařízeních přímo na místě, což může zlepšit údržbu a opravy. Na průmyslovou robotizaci se bude zaměřovat i náš odborný seminář Robotické aplikace a bezpečnost strojů v praxi, který budeme pořádat 12. 10. na brněnském výstavišti v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu. Na odborném semináři detailně probereme konkrétní kroky při konstrukci strojních zařízení s roboty v návaznosti na platnou a připravovanou legislativu. Zároveň se budeme zabývat praktickými aspekty začleňování robotů do existujících a nových výrobních linek a způsoby, jak provádět změny v robotických pracovištích bez ohrožení bezpečnosti a efektivity výroby. Dále praktickými aspekty začleňování robotů do existujících a nových výrobních linek a způsoby, jak provádět změny v robotických pracovištích bez ohrožení bezpečnosti a efektivity výroby. Zároveň si řekneme základní informace k novému nařízení 2023/1230 o strojních zařízeních a mnoho dalšího. Více informací s kompletním programem a odkazem na přihlášku naleznete na straně 116. Příjemné čtení. Bc. Jaroslav Bubeníček, šéfredaktor Zřídit bezplatný odběr časopisu můžete na www.elektroprumysl.cz VYDAVATEL Bc. Jaroslav Bubeníček ElektroPrůmysl.cz Hajany 223, 664 43 Hajany IČ: 87713349 DIČ: CZ8108173579 ISSN 2571-076 ŠÉFREDAKTOR CHIEF EDITOR Bc. Jaroslav Bubeníček šéfredaktor Editor in chief GSM: +420 608 883 480 E-mail: jb@elektroprumysl.cz OBCHODNÍ MANAŽER SALES MANAGER Mgr. Michaela Formanová obchodní plánování Business Planner Marketing Communication & PR GSM: +420 777 722 803 E-mail: mf@elektroprumysl.cz DISTRIBUCE A ODBĚR ČASOPISU Vychází jako měsíčník a to zdarma. Šíření časopisu jako celku je povoleno. ADRESA REDAKCE ElektroPrůmysl.cz Hajany 223, 664 43 Hajany E-mail: info@elektroprumysl.cz www.elektroprumysl.cz FACEBOOK www.facebook.com/ Elektroprumysl.cz INSTAGRAM www.instagram.com/ Elektroprumysl.cz LINKEDIN www.linkedin.com/company/ elektroprumyslcz Vydavatel neodpovídá za věcný obsah uveřejněných inzerátů. Přetisk v jiných médiích je povolen pouze se souhlasem vydavatele.

ElektroPrůmysl.cz OBSAH 2 | srpen 2023 58 20 14 34 AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE » Signalizační prvky pro průmyslové aplikace – tlačítka, přepínače, signálky a ovládací zařízení .................. 6 » Průmyslová automatizace z pohledu řídicích systémů a vizualizace ............................................. 10 » Dopad a výzvy použití umělé inteligence v průmyslových robotech ................................................... 14 » Inteligentní brány od Siemens vhodné do nové digitální éry výroby ......................................................... 20 » Klíčové součásti strojních zařízení: Kryty, dveře a otvory ............................ 24 » Japonská kvalita: elektrické pohony a SCARA roboty IAI ............... 26 » V Česku a na Slovensku se do automatizace pouštějí už i menší firmy. Zapomínají však na povinná bezpečnostní opatření .................................................... 28 » Základní deska Pico-ITX HYPER-EHL .............................. 32 » Nové směry v oblasti operátorských a HMI panelů .............. 34 » Řešení výzev budoucnosti - virtuální spolupráce ............................ 38 » PLC Delta s nemeckou logikou ......... 42 » Funkce zastavení systému robota nebo robotické buňky ........... 44 » Laserové polohovací systémy ........... 46 » Nová éra interakce mezi lidmi a stroji pomocí HMI ............................... 52 » Průmyslové kolaborativní roboty DOBOT NOVA, CR, MG400 ................... 54 » Porovnání programovacích jazyků pro PLC ....................................................... 58 » Spínač nouzového zastavení ............. 64 » Kompaktní průmyslové PC BM100 .................................................. 66 » SINEMA Remote Connect – platforma pro vzdálený přístup k PLC a jiným průmyslovým technologiím ........................................... 68 » Vliv a výhody průmyslových robotů ve výrobním sektoru České republiky ...................................... 72 » Multimediálne HMI s podporou IIoT .............................................................. 74 » Millenium Slim miniaturní logický kontrolér .................................... 78

ElektroPrůmysl.cz OBSAH srpen 2023 | 3 114 98 90 64 AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE » Správný switch pro každou aplikaci ....................................................... 82 » Interakce člověka s robotem a bezpečnost ............................................ 84 SOFTWARE » SW řešení TECHSYS pro oblast SCADA, sekundární techniky a dispečerského řízení v energetice ................................. 86 » Víte, s jakými realitami se v průmyslu můžete setkat? ................ 90 » EPLAN vstupuje do technologického partnerství s firmou Dassault Systèmes ................ 94 TECHNOLOGICKÉ NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI » Schneider Electric otevře v Evropě další inteligentní závod .......................................................... 96 ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA » Vysoce výkonné vačkové vypínače GEWISS 70 RT HP .................................... 98 » Požadavky na elektrické rozvody v budovách ............................................ 100 » Multifunkční trn RUNPOTEC pro odvíjení kabelových smotků ..................................................... 102 » Představujeme nový dálkový indikátor alarmu a ovládací panel CP305 do zdravotnictví ..................... 104 » Modulární rozvaděčový systém Telegärtner HD³-ES .............................. 106 MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA » CENTRAX CU3000 / CU5000: Řešení vše v jednom pro správu energie a automatizaci ..................... 108 » Zjistěte si, co budete dýchat, než vlezete do kanálu infrastruktury nebo studny .......................................... 110 » Přístroje pro měření plynů při pracích ve studnách, v kanalizacích, kabelových kanálech a technologických prohlubních .... 112 LEGISLATIVA A NORMALIZACE » Analýza rizik kolaborativních robotů podle ČSN EN ISO 12100 je nutností .............................................. 114

ElektroPrůmysl.cz OBSAH 4 | srpen 2023 VELETRHY, SEMINÁŘE, MÉDIA » Robotické aplikace a bezpečnost strojů v praxi ......................................... 116 » Metody a postupy měření pro ověření funkčnosti a účinnosti na FVE ............................... 118 » Obliba solárních elektráren roste ......................................................... 120 DISKUSNÍ FÓRUM » Zapojení tlačítka central stop a total stop ............................................ 122 » Místní provozní bezpečnostní předpis .................................................... 122 » Revize fotovoltaiky .............................. 123 » Požadavky na uzemnění hromosvodu ......................................... 124 PŘEHLEDY PRODUKTŮ NA TRHU » Tlačítka nouzového zastavení ................................................ 126 KURIOZITY » Fotografie z praxe ................................ 134 118 116 Umisťování vedení do blízkosti neelektrických rozvodů Elektrické rozvody nesmějí být umísťovány v blízkosti rozvodů, které produkují teplo, kouř nebo výpary a mohou mít na elektrické rozvody škodlivé účinky, nejsou-li proti těmto účinkům chráněny krytem, který neovlivňuje rozptyl tepla z vedení. V místech, která nejsou navržena výslovně pro instalaci kabelů, např. v servisních šachtách a prostorech, musí být kabely uloženy tak, aby nebyly vystaveny žádnému škodlivému vlivu během normálního provozu sousedních instalací (např. plynových, vodovodních nebo parních potrubí). Je-li elektrický rozvod uložen pod rozvody, které mohou způsobit kondenzaci, musí být provedena opatření pro ochranu elektrických rozvodů před škodlivými účinky těchto rozvodů. Musí-li být elektrické rozvody instalovány v blízkosti neelektrických rozvodů, musí být instalace provedena tak, aby jakákoli předpokládaná činnost prováděná na neelektrických rozvodech nezpůsobila poškození elektrických rozvodů a naopak. Toho může být dosaženo: • vhodnou vzdáleností těchto rozvodů mezi sebou, nebo • použitím mechanických nebo tepelných krytů. Je-li elektrický rozvod umístěn v těsné blízkosti neelektrických rozvodů, musí být splněny obě následující podmínky: • vedení musí být vhodně chráněna před nebezpečím, které může vzniknout z přítomnosti jiných rozvodů a • musí být zajištěna ochrana před dotykem neživých částí podle článku 413 normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 a neelektrické kovové rozvody musí být brány v úvahu jako cizí vodivé části. V šachtách výtahů (nebo zdviží) nesmí být vedeny žádné systémy vedení, které nejsou součástí instalace výtahu.

Výhody Univerzální a padnoucí l 3 typy řízení motorů, normální i velké zatížení. l Integrovány funkce vhodné pro řízení všeobecných strojů a aplikací. Robustní l Provozní teplota až 55 °C, a to bez omezení výstupního proudu. l Lakované desky plošných spojů. l Inovativní systém chlazení umožňující montáž „bok po boku“. Snadné a rychlé uvedení do provozu l 7segmentový displej na čele měniče. l Kartička s návodem na uvedení do provozu a seznamem všech parametrů součástí balení. l Multi-Loader pro konfiguraci bez připojeného napájení. Dostupný l Rozsáhlá distribuční síť partnerských velkoobchodů. l Profesionální aplikační, technická a servisní podpora Schneider Electric. Easy Altivar 310 Kompaktní, spolehlivé, snadné a cenově výhodné řešení Nové univerzální frekvenční měniče Easy Altivar 310 cílí na základní funkce. Představují okamžitě dostupné řešení za přijatelnou cenu, a to bez kompromisu v kvalitě provedení. Jsou určeny pro asynchronní motory od 0,37 do 22 kW (velké zatížení), resp. do 30 kW (normální zatížení). Od 15 kW mají integrován EMC filtr kategorie C3 (pro menší velikosti lze pak použít externí filtr). Ke komunikaci využívají protokol Modbus RTU. www.se.com/cz l Čerpadla l Manipulace s materiálem l Obráběcí stroje l Ventilátory l Všeobecné řízení strojů Easy Altivar 310: univerzální frekvenční měniče pro asynchronní motory od 0,37 do 22 kW Výhody Univerzální a padnoucí l 3 typy řízení motorů, normální i velké zatížení. l Integrovány funkce vhodné pro řízení všeobecných strojů a aplikací. Robustní l Provozní teplota až 55 °C, a to bez omezení výstupního proudu. l Lakované desky plošných spojů. l Inovativní systém chlazení umožňující montáž „bok po boku“. Snadné a rychlé uvedení do provozu l 7segmentový displej na čele měniče. l Kartička s návodem na uvedení do provozu a seznamem všech parametrů součástí balení. l Multi-Loader pro konfiguraci bez připojeného napájení. Dostupný l Rozsáhlá distribuční síť partnerských velkoobchodů. l Profesionální aplikační, technická a servisní podpora Schneider Electric. Easy Altivar 310 Kompaktní, spolehlivé, snadné a cenově výhodné řešení Nové univerzální frekvenční měniče Easy Altivar 310 cílí na základní funkce. Představují okamžitě dostupné řešení za přijatelnou cenu, a to bez kompromisu v kvalitě provedení. Jsou určeny pro asynchronní motory od 0,37 do 22 kW (velké zatížení), resp. do 30 kW (normální zatížení). Od 15 kW mají integrován EMC filtr kategorie C3 (pro menší velikosti lze pak použít externí filtr). Ke komunikaci využívají protokol Modbus RTU. www.se.com/cz l Čerpadla l Manipulace s materiálem l Obráběcí stroje l Ventilátory l Všeobecné řízení strojů Easy Altivar 310: univerzální frekvenční měniče pro asynchronní motory od 0,37 do 22 kW STÁHNOUT NOVÝ LETÁK V ČEŠTINĚ

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 6 | srpen 2023 Signalizační prvky pro průmyslové aplikace – tlačítka, přepínače, signálky a ovládací zařízení Portfolio ABB je velmi široké, od robotů, přes sofistikovaná řešení pro energetický monitoring a řízení až k vypínačům nebo zásuvkám. V portfoliu ABB mají své místo také ovládací a signalizační prvky pro průmyslové aplikace a zařízení pro nouzové zastavení. K dispozici je tedy komplexní technické řešení, od nejmenších vnitřních prvků až po vnější obal. Kompaktní vs. Modulární Ovládací a signalizační prvky lze rozdělit do dvou řad – kompaktní a modulární. Snadno tak splníte jakoukoliv poptávku zákazníka po tomto sortimentu. Kompaktní řada představuje vysoce kvalitní a mimořádně spolehlivé řešení s jedním objednacím kódem. Modulární řada vám umožní vytvářet kombinace komponent, které se přizpůsobí vašim potřebám. Stírací funkce pro obě řady Pro kompaktní i modulární řady jsou k dispozici kontaktní bloky, které mají vestavěnou samočistící stírací funkci. Při spínání se pohyblivý kontakt posouvá po pevném kontaktu, tím odstraní případné nečistoty či vrstvy oxidu z kontaktní plochy. Tato vlastnost zaručuje čistý fungující kontakt ve všech aplikacích, ať jsou kontakty spínány často anebo zřídka. Tlačítka ABB Jokab Safety V sérii Jokab Safety najdete zařízení pro nouzové zastavení a kontrolní a ovládací zařízení. Nejvyužívanější jsou tlačítka nouzového zastavení Smile a Inca. Všeobecné informace k ABB Jokab Safety najdete v našem přehledovém katalogu. Řada Smile představuje kompaktní tlačítka nouzového zastavení. Díky malým rozměrům a středovým montážním otvorům se dá snadno nastavit do potřebné polohy a instalovat všude, kde to situace vyžaduje. Konektory M12 urychlují připojení a snižují riziko chyb v zapojení. Kompaktní a modulární ovládací prvky

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE srpen 2023 | 7 LED s výrazným jasem ve středu tlačítka signalizuje, zda bylo tlačítko stlačeno. Smile splňuje bezpečnostní požadavky PL e/SIL3. Tlačítko nouzového zastavení Inca je určené pro montáž do panelu. Demontovatelná svorka usnadňuje zapojení. LED s výrazným jasem ve středu tlačítka signalizuje, zda bylo tlačítko stlačeno. Inca splňuje bezpečnostní požadavky PL e/SIL3. Zkrácení doby instalace Zařízení jsou zapojena do série se standardním kabelem a konektory M12-5. Sériovým zapojením ušetříte čas potřebný k připojení a také délku samotného kabelu. Konektory M12 nejen zkracují dobu připojení, ale eliminují i riziko chyb v připojení. Snížení prostojů a zvýšení produktivity Operátor dostává informace o stavu každého zařízení a nemusí hledat např. stisknuté tlačítko nouzového zastavení, zkrátí se tak doba řešení problémů. LED dioda na zařízení poskytuje nejen informace o stavu zařízení, ale také o stavu příchozího bezpečnostního signálu, což umožňuje detekovat případné problémy se spojením mezi dvěma zařízeními. Komunikace se senzory Robustní komunikace v náročném prostředí je nezbytná, zvláště když má být zachována bezpečnost a nemá dojít ke ztrátě dat. ABB nabízí dvě komunikační rozhraní OSSD a DYNlink, ta spolehlivě propojují bezpečnostní senzory s bezpečnostními řídicími jednotkami. Komunikační protokol OSSD se používá v různých typech bezpečnostních senzorů. Protokol OSSD umožňuje sériové zapojení více snímačů při zachování vysoké úrovně bezpečnosti. Většina bezpečnostních řídicích jednotek na trhu, včetně bezpečnostních relé Sentry a bezpečnostních řídicích jednotek Pluto, může být připojena k senzorům s protokolem OSSD a monitorovat je. DYNlink řešení – jedná se o unikátní komunikační a kabelážní propojovací systém senzorů, který dosahuje nejvyšší úrovně bezpečnosti s využitím minimálního počtu kabelů a vstupů řídicí jednotky. DYNlink je kompatibilní s řídicími jednotkami ABB Vital a Pluto a s řídicí jednotkou B&R X20. V porovnání s OSSD vyžaduje DYNlink pouze poloviční počet vstupů, a přitom si stále zachovává nejvyšší úroveň bezpečnosti v sériových propojovacích obvodech. Kromě toho DYNlink umožňuje realizovat také přídavné funkce, jako je StatusBus, která získává stavové informace o každém senzoru bez nutnosti přidání dalších vodičů. S řešením DYNlink lze dosáhnout pomocí jednoho bezpečnostního kanálu až PL e a dvoukanálová porucha, která je obtížně identifikovatelná, tak nemůže ani nastat. Například pomocí jednoho ze stávajících vodičů v kabelu M12-5 může StatusBus sledovat stav všech zařízení připojených do série. Tato funkce umožňuje sledovat stav dveří, tlačítka nouzového zastavení atd. Řízení bezpečnostních systémů Pro nejjednodušší bezpečnostní systém s několika vstupy/výstupy a omezenými požadavky dobře poslouží standardní bezpečnostní relé. V těchto případech se hojně používá řada bezpečnostních relé Sentry od ABB. Sentry má úspornou a jednoduchou konstrukci a dá se okamžitě uvést do provozu, nastavení je snadné a není třeba jej programovat. DYNlink s funkcí StatusBus

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 8 | srpen 2023 Pokud je zapotřebí větší počet bezpečnostních senzorů a vstupů/výstupů, nebo systém vyžaduje pokročilejší funkce a komunikaci s PLC, jsou ideální programovatelné bezpečnostní řídicí jednotky Pluto PLC. Pluto je cenově výhodný, výkonný a zároveň kompaktní programovatelný bezpečnostní automat PLC. Používá se v řadě aplikací, v rozsáhlých i malých systémech, kde zajišťuje procesní i funkční bezpečnost. Pluto splňuje bezpečnostní požadavky PL e/SIL3 a lze jej použít u všech běžných typů bezpečnostních zařízení. K dispozici jsou různé modely, z nichž je možno vybrat právě ten model, který optimálně vyhovuje bezpečnostní aplikaci daného stroje nebo rovnou celé linky. Navzájem je k sobě možné připojit až 32 jednotek Pluto a vyměňovat mezi nimi data (vzájemná komunikace zahrnuta v programu). Flexibilita kontroléru Pluto je dále rozšířena o nabídku možností komunikace s dalšími jednotkami Pluto nebo také s dalšími řídicími systémy a rozhraním HMI. Jednou z vlastností, kterou uživatelé obzvláště oceňují, je schopnost online monitorování z kteréhokoli kontroléru Pluto umístěného v systému. Tato funkce urychluje vývoj systému, hledání závad a výrazně zkracuje dobu výpadku řízeného systému. ABB s.r.o. Elektrotechnika Kontaktní centrum: 800 312 222 E-mail: kontakt@cz.abb.com www.abb.cz/nizke-napeti Řada bezpečnostních relé Sentry Bezpečnostní řídicí jednotka Pluto PLC Osvětlení obytných místností V budovách pro bydlení se v obytných místnostech obvykle nepředepisují svítidla a počítá se s tím, že svítidla budou osazena uživatelem bytu. Zpravidla se zřizuje uprostřed místnosti světelný vývod ovládaný spínačem od vchodu do místnosti, aby bylo možno spínačem od dveří ovládat orientační osvětlení. Tam, kde konstrukce stavby neumožňuje provedení stropního vývodu (kde by stropní vedení muselo být vedeno na povrchu), nebo u malých místností nevyžadujících všeobecné osvětlení svítidly upevněnými na stropě, je nutno navrhnout rozvod tak, aby bylo možno spínačem od dveří ovládat orientační osvětlení (např. svítidla umístěná nad spínačem u vchodových dveří). Zásuvky pro osvětlení, ovládané spínačem u vchodu do místnosti, musí být odlišeny od ostatních zásuvek (např. označením nebo tím, že jsou odlišného vzoru, nebo barvy). V bytech se doporučuje umísťovat spínače osvětlení místnosti ve výši kliky dveří, cca 105 až 110 cm nad podlahou.

ABB Elektrotechnika je technologickým lídrem v řešeních, díky nimž se stávají běžné provozy chytré, bezpečné a schopné komunikovat. Získaná data vám pak pomohou optimalizovat energetickou účinnost, spolehlivost a správu elektrických zařízení. Naše přístroje a řešení jsou flexibilní a mohou být instalovány v jakémkoli prostředí. Spínací prvky, časová i monitorovací relé, odpínače, napájecí zdroje a další přístroje se používají v široké škále ve všech aplikacích v potravinářském průmyslu. abb.cz —Inteligentní produkty přinášejí chytrá řešení. Pro spokojenost i těch nejnáročnějších zákazníků.

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 10 | srpen 2023 Průmyslová automatizace z pohledu řídicích systémů a vizualizace Při řízení technologií všeho druhu se v dnešní době až na výjimky neobejdeme bez automatizace. Do průmyslové automatizace dnes neodmyslitelně patří programovatelné řídicí automaty PLC a různá průmyslová PC. Další výzvou automatizace je rozhraní mezi člověkem a strojem HMI. V minulosti jsme se při ovládání strojních zařízení a systémů často spoléhali na jednoduchá tlačítka a signálky umístěné na dveřích rozváděče. V dnešní době však máme mnohem více možností. Ruku v ruce s těmito možnostmi se zároveň značně změnily nároky zákazníků a díky tomu dnes již i u jednoduchých aplikací nacházíme různé typy uživatelských rozhraní. Od nejjednodušších displejů, které mohou být součástí řídící jednotky, přes dotykové panely různých velikostí, až po rozsáhlé vizualizace na průmyslových PC nebo obrazovkách ve velínech výrobních závodů. Díky dnešním moderním technologiím je možností opravdu hodně. Společnost Eaton se na poli automatizace a možnostech vizualizace procesů také aktivně angažuje. Pojďme se tedy společně podívat na portfolio přístrojů, které v nabídce najdeme. První zastávku si uděláme právě v nabídce PLC. Doposud jsme v nabídce mohli najít nejpokročilejší přístroje modulární řady XControl XC303, která je nyní nově doplněna řadou XC104 a XC204. Tato nová generace přístrojů nahrazuje předchozí starší přístroje XC100, resp. XC200. Jednotlivé řady se od sebe odlišují svými funkcionalitami díky čemuž si můžeme vybrat vhodnou variantu pro námi realizovanou aplikaci. Prvním příkladem je možnost rozšíření základní jednotky o další moduly vstupů a výstupů, popř. různých technologických modulů z řady XN300. U nejjednodušší varianty XC104 se jedná o 6 modulů u XC204 je to 16 modulů a konečně u řady XC303 pak až 32 modulů. S tím také souvisí velikost paměti jednotlivých přístrojů, kde je to od 4 kB přes 32 kB až po 128 kB. Jednotlivé řady pak nabízejí i různé možnosti komunikačních protokolů od standardního ethernetu přes sběrnici CAN až po RS485. Pro programování PLC řady XC (XControl) používáme software CODESYS V3. Pro začínající uživatele najdeme i startovací balíčky od každé řady, ve které najdeme samotnou řídicí jednotku, jeden rozšiřující modul vstupů a výstupů, patch kabel pro připojení, a právě zmíněnou licenci. Další zastávku si uděláme u programovatelných relé řady easyE4. Tyto přístroje můžeme označit jako microPLC. Řada programovatelných relé easyE4 nabízí za rozumnou cenu obrovské možnosti využití ve všech oborech automatizace. Jedná se o přístroje, které lze využít jak pro jednoduché aplikace s několika málo vstupy

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE srpen 2023 | 11 a výstupy, tak i pro rozsáhlé aplikační úlohy se stovkami vstupů a výstupů. V nabídce najdeme možnosti napájení ve všech běžných variantách. Jmenovitě pak napájení UC pro 12/24 V DC nebo 24 V AC, dále pak AC varianta pro napájení 100-240 V AC, a poslední třetí, je pak DC varianta pro napájení 24 V DC. Poslední jmenovaná varianta má tranzistorové výstupy a první dvě pak samozřejmě reléové. Tyto základní přístroje je možné rozšířit o další moduly vstupů a výstupů, a to jak digitálních či analogových včetně možnosti připojení teplotních vstupů se snímači Pt100, Pt1000 nebo Ni1000. Všechny přístroje si pak můžeme zvolit ve variantě se šroubovými svorkami nebo s beznástrojovými svorkami Push-in, které usnadňují zapojení a jsou velmi výhodné pro sériovou výrobu. Kromě rozšiřujících modulů, kterých můžeme za řídicí jednotku přidat až 11, je také možné mezi sebou propojit samotné řídicí jednotky, těch může být propojeno celkem 8. Propojení více dalších jednotek je pak ještě možné dále přes nadřazený systém. Díky komunikaci přes ethernet je veškeré spojení se zařízením velmi snadné. K samotným řídicím jednotkám lze také připojit speciální komunikační jednotky. První z nich je určená pro komunikační systém SmartWire-DT. Díky této technologii pak můžeme připojit dalších 99 přístrojů počínaje ovládacími tlačítky a LED prvky přes stykače až po frekvenční měniče. Druhou komunikační jednotkou je pak karta pro Modbus RTU, na kterou je možné připojit až 32 zařízení, která tímto komunikačním protokolem disponují. Pro tvorbu programu je určen software easySoft 8, který je možné v rámci různých startovacích balíčků opět získat i zdarma. Přístroje easyE4 mohou být vybaveny integrovaným displejem, na kterém je možné zobrazovat základní informace o stavech aplikace, ale také nám umožňuje zadávání požadovaných hodnot. Další možnost zobrazení pak nabízí integrovaný webserver. V případě potřeby je ale také možné připojit další zobrazovací přístroje. Nejjednodušší variantu je 4,3“ displej RTD, který zrcadlí již zmíněný integrovaný displej, navíc dokáže zobrazit až 64 k barev. Pro sofistikovanější vizualizaci je pak možné použít jakýkoli dotykový panel s řady XV, pro který je určen intuitivní programovací software Galileo. Pro programovatelná relé easyE4 jsou pak vyhrazeny dva panely řady XV-102 s 3,5“ resp. 5,7“ displejem, pro které je software bezplatný. Zmínkou o předchozích možnostech vizualizace se dostáváme k samotným dotyDotykový panel řady XV300 disponuje displejem s kapacitní technologií Vysoce výkonný procesor řídicí jednotky XC300 umožňuje zpracování provozních cyklů stroje v rychlosti pod 1 ms

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 12 | srpen 2023 kovým panelům. Jedním z prvních kritérií pro výběr dotykového panelu je použitá technologie samotného displeje. Panely řady XV100 a XV150 používají rezistivní displeje. Jedná se o 4vodičovou odporovou technologii, která je v tuto chvíli asi úplně nejpoužívanější technologií a jejími výhodami jsou vysoká odolnost proti pachu i vodě nebo světlu. Ceněnou funkcí je možnost ovládání displeje v rukavicích. Řada XV300 pak disponuje displejem s kapacitní technologií. Tento typ displeje nabízí vysokou mechanickou odolnost a není náchylný na poškození prachem či mastnotou. Navíc nabízí dnes čím dále častěji vyhledávanou multidotykovou funkci. Nevýhodou je nutnost dotyku něčím elektricky vodivým, takže v obyčejných pracovních rukavicích jej ovládat nemůžeme a v provozech se stříkající vodou bychom také neuspěli. V nabídce pak ještě najdeme i řady XV363 a XV400 s nyní již méně používanou technologií infračerveného záření. Ta přináší vysokou přesnost, odolnost a průhlednost s vysokým rozlišením. Dalším kritériem výběru bývá samotná funkce dotykového panelu. U stěžejních řad panelů XV100 a XV300 lze zvolit variantu s integrovaným PLC. Pokud však zvolíme variantu bez PLC, tak je k dispozici široké množství komunikačních rozhraní pro komunikaci s nadřazeným systémem. V případě řady XV100 se pak vždy jedná o ethernetové připojení s volbou rozhraní: Profibus, CAN, RS232, RS485 nebo také rozhraní inteligentního komunikačního systému SmartWire-DT. V případě řady XV300 je možné přidat ještě navíc druhý ethernet konektor a také použít kombinaci všech rozhraní na jednom zařízení. Jako nadřazený systém je možné využít PLC Eaton z řad XC104, XC204 nebo z nejvyšší řady XC303. Další možností je připojení programovatelných relé easyE4. Díky široké nabídce zmíněných komunikačních protokolů je však samozřejmě možné připojit i zařízení jiných výrobců. Dalším kritériem výběru může být samotná aplikace a realizace jejího zobrazení na dostatečně velké ploše. I v tomto případě máme z čeho vybírat. Od nejmenších 3,5“ displejů se můžeme dostat až k displejům s úhlopříčkou 15,6“. Pokud se budeme bavit o schopnostech a rozlišení jednotlivých dotykových panelů, tak v nabídce společnosti Eaton najdeme opět širokou škálu možností. Od monochromatického QVGA displeje s 32 odstíny šedé, přes VGA displej Zhlédněte záznam odborného školení Přehled programovatelných automatů a dotykových panelů Řízení jednoúčelových strojů nebo celé výroby? Pojďme se společně podívat na vhodná řešení s přístroji z naší nabídky. Dotykový panel XV102 s programovatelným relé easyE4

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE srpen 2023 | 13 se schopností zobrazení 64tisíc barev, až po TFT WSVGA displej s 16miliony barev. Ve všech panelech najdeme již integrovanou licenci runtime vizualizačního software. Pro programování samotných panelů je pak zapotřebí software Galileo s instalační licencí. Výjimku tvoří dva panely XV102 speciálně určené pro propojení s programovatelnými relé easyE4. V jejich případě licenci nepotřebujeme a stačí nám pouze základní instalace software. Jestliže jsme se zmínili o výjimce, tak musíme ještě zmínit jednu další, a tou jsou přístroje řady XH300. Jedná se o web panely, pro které nepotřebujeme zmíněný vizualizační software. Web panel jednoduše připojíme k jakémukoli zařízení disponujícím webservem. V nabídce najdeme 3 různé velikosti od 7“ přes 10,1“ až po 15,6“. Přístroje jsou vybaveny QUAD-Core procesorem ARM-Cortex-53 1,8 GHz a 2 GB RAM. V případě potřeby průmyslového PC najdeme v nabídce výrobkovou řadu XP500 s operačním systémem Windows 10 Enterprise s procesorem QuadCore 2 GHz a 8 GB RAM. Jsou nabízeny s úhlopříčkami displeje od 10,1“ až po 21,5“, ty jsou vybaveny kapacitní multidotykovou technologií. V případě nové řady XP504 je možné objednat samostatné průmyslové PC, ale tato řada také umožňuje modulární řešení s více displeji a samostatnou řídicí jednotkou. Bližší informace najdete na našem blogu. Všechna průmyslová PC jsou již vybavena licencí Galileo Runtime. Tuto licenci je možné zakoupit i samostatně a následně ji pak použít pro vizualizaci na jakémkoliv samostatném PC s využitím vizualizačního software Galileo. V nabídce společnosti Eaton najdeme ucelenou nabídku pro použití v průmyslové automatizaci a můžeme si tak vybrat nejvhodnější přístroje pro realizaci projektů dle našich potřeb. EATON Elektrotechnika, s.r.o. Technická podpora CZ Tel.: +420 267 990 440 E-mail: podporaCZ@eaton.com www.eaton.cz Dotykový panel XV150 využívá rezistivní displej Základový zemnič Zemnič tvořící uzavřený okruh uložený v betonu podél vnějších hran budovy. Je elektricky spojen s armováním základů / základové desky přinejmenším každé dva metry, a to prostřednictvím šroubů, svorek nebo svárů. U větších budov je třeba položit i další příčné spoje, je třeba dodržet velikost ok mříže maximálně 20 m x 20 m. Těmito propojeními je dosaženo toho, že všechny armovací rohože a pruty působí jako plošný zemnič, a tím je dosaženo nejlepšího možného zemního odporu. K tomu ještě těmito spoji splníme i požadavky na nízkoimpedanční ochranné a funkční ekvipotenciální pospojení. Jestliže je třeba očekávat zvýšený zemní odpor základového zemniče, např. při použití hydroizolačníhobetonu pro vytvoření „bílé vany“, při instalaci houževnatých plastových pásů (nopové fólie) nebo pěnosklové drti jako separační vrstvy, pak je instalován obvodový zemnič vně základů. Ten pak přebírá funkci základového zemniče.

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 14 | srpen 2023 Dopad a výzvy použití umělé inteligence v průmyslových robotech Výrobní sektor zaznamenal v posledních letech významný pokrok díky začlenění umělé inteligence do průmyslových robotů. To vedlo k vyšší úrovni automatizace a efektivity v různých výrobních procesech. Vliv umělé inteligence (AI) na průmyslové roboty nelze podceňovat, protože přináší řadu výhod výrobnímu sektoru. Spolu s těmito výhodami však existují také problémy, které je třeba řešit. Jednou z klíčových výhod používání AI v průmyslových robotech je zlepšení jejich celkového výkonu. Díky začlenění technologií AI mohou průmyslové roboty analyzovat a interpretovat obrovské množství dat v reálném čase, což umožňuje lepší rozhodování a optimalizaci výrobních procesů. Umělá inteligence navíc umožňuje průmyslovým robotům přizpůsobit se a učit se z jejich prostředí, což vede ke zvýšení flexibility a efektivity. Integrace AI do průmyslových robotů však také představuje potenciální rizika. Vyvstávají obavy o bezpečnost, protože roboti s umělou inteligencí nemusí být schopni rozlišovat mezi lidskými pracovníky a jinými předměty, což může vést k nehodám nebo zraněním. Kromě toho existují etické a právní důsledky spojené s používáním umělé inteligence v průmyslových robotech, jako jsou obavy z vytěsnění pracovních míst a otázky soukromí. Technické problémy při implementaci AI v průmyslových robotech zde také existují. Složitost algoritmů AI a potřeba vysokého výpočetního výkonu představují značné technické překážky. Kromě toho existuje potřeba robustních školicích a ověřovacích procesů, které zajistí spolehlivost a přesnost modelů umělé inteligence používaných v průmyslových robotech. K překonání těchto výzev je nezbytné vyvinout komplexní rámce, které se zabývají technickými, etickými a právními aspekty používání umělé inteligence v průmyslových robotech. Spolupráce mezi zúčastněnými stranami v oboru, po-

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE srpen 2023 | 15 litiků a vývojových pracovníky je nezbytná k vytvoření předpisů, které zajistí bezpečné a odpovědné používání umělé inteligence ve výrobě. Vliv umělé inteligence na průmyslové roboty Jaké jsou výhody použití umělé inteligence v průmyslových robotech pro výrobní sektor? Umělé inteligence má potenciál způsobit revoluci ve výrobním sektoru. Zavedením umělé inteligence do průmyslových robotů může výrobní průmysl těžit z rychlejších a efektivnějších operací. Roboti s umělou inteligencí mohou například uvolnit lidský personál, aby se mohl soustředit na složitější úkoly, které vyžadují větší kognitivní úsilí. Roboti AI mohou také řešit nové a neobvyklé situace, které vznikají v kontextu výroby. Kromě toho mohou roboti s umělou inteligencí překlenout propast mezi lidmi a technologií a zajistit bezpečnost zaměstnanců na průmyslových pracovištích. AI může také zlepšit viditelnost v různých výrobních operacích a také zvýšit produktivitu a efektivitu. AI v průmyslových robotech může také zlepšit bezpečnost pracovníků tím, že předchází nehodám způsobeným chybami a také snižuje možnost manuálních chyb ve výrobním sektoru. Roboti pohánění umělou inteligencí navíc mohou eliminovat opakované a manuální úkoly pro lidský personál, což jim umožňuje přeškolit se na složitější úkoly. Průmyslové roboty řízené umělou inteligencí mohou poskytovat služby za nižší náklady, aby uspokojily potřeby zákazníků, a zároveň nabízejí přehled o operacích. Umělá inteligence a robotika navíc může pomoci najít řešení problémů. Hluboké učení a forma strojového učení má potenciál dále zlepšit fungování průmyslových robotů poháněných umělou inteligencí. Stručně řečeno, roboti s umělou inteligencí mohou pomoci vytvořit efektivnější a bezpečnější pracovní prostředí ve výrobním sektoru. Jak lze průmyslové roboty vylepšit začleněním umělé inteligence? Průmyslové roboty lze vylepšit začleněním umělé inteligence, což jim umožní získat schopnost rozpoznat nebezpečné situace a přijmout preventivní opatření k zabránění zranění. Přístup založený na pravidlech používaný v autonomních robotických systémech omezuje jejich schopnost reagovat na změny nebo neočekávané akce, což lze vyřešit pomocí AI. AI lze také použít k vytvoření strojů, které se učí a přizpůsobují prostředí, takže mohou upravovat své akce bez potřeby specifického programování pro každý úkol. To může vést ke zlepšení provozní bezpečnosti a výkonu průmyslových robotů, přičemž integrace AI do průmyslových robotů má významné důsledky pro bezpečnost pracovníků. Je však důležité poznamenat, že řešení AI neplánují ovládnout svět nebo dodavatelský řetězec a ve skutečnosti mají pozitivní dopad na mnoho aspektů operací dodavatelského řetězce. Roboti s umělou inteligencí dokážou zvýšit efektivitu, snížit náklady a zlepšit zákaznickou zkušenost, což z nich činí cenný doplněk každého podnikání. Prvky pro průmyslovou automatizaci www.amtek.cz SERVOSYSTÉMY KONEČNĚ JEDNODUŠE

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 16 | srpen 2023 Jaká jsou potenciální rizika používání umělé inteligence v průmyslových robotech? Průmyslové roboty byly integrovány do v různých průmyslových odvětvích po dlouhou dobu. Rostoucí využívání umělé inteligence v průmyslových robotech však vytvořilo potenciální rizika. Aby se předešlo potenciálním nebezpečím, musí být tyto roboty navrženy s ohledem na bezpečnost. Například kolaborativní roboti jsou navrhováni s funkcemi, jako jsou senzory, kamery, AI a strojové vidění, aby si lépe uvědomovali své prostředí. Tyto technologie umožňují robotům vnímat předměty a pozice v jejich prostředí, což jim umožňuje podnikat proaktivní kroky, aby se vyhnuli kolizím a dalším rizikům. Například v plně automatizovaných balicích a nakládacích systémech musí být coboti schopni identifikovat předměty, určit jejich polohu a navrhnout trajektorie vyzdvihnutí a umístění, aby se zabránilo kolizím. Nicméně i malé koncové efektory a užitečné zatížení těchto robotů mohou být nebezpečné, pokud nejsou správně používány. Je nezbytné mít zavedeny všechny bezpečnostní podmínky, které zajistí, že roboti nezpůsobí žádné škody lidem ani životnímu prostředí. Roboti s umělou inteligencí jsou v průmyslovém prostředí stále běžnější a je důležité porozumět potenciálním rizikům, která s nimi souvisí. Výzvy umělé inteligence u průmyslových robotů Jaké jsou technické problémy používání umělé inteligence v průmyslových robotech? Technické Výzvy spojené s používáním umělé inteligence v průmyslových robotech zahrnují „propast v realitě“, kdy modely založené na umělé inteligenci nemusí fungovat tak, jak se očekává, když jsou nasazeny ve scénářích reálného světa. To může vést k nespolehlivému nebo nepřesnému provozu, což může ohrozit produktivitu a vést k poruchám. Robotické systémy založené na umělé inteligenci také čelí výzvám při udržování svého výkonu při jednání s novými prostředími a také při nepřetržitém provozu ve výrobním prostředí s krátkými časy údržby. K vyřešení těchto problémů je nezbytný spolehlivější přenos ze simulovaného prostředí do reálného. Kromě toho průmysl potřebuje roboty založené na umělé inteligenci, kteří dokážou uvažovat efektivněji a mají „zdravý rozum“. S nedávným pokrokem v AI se objevují nové perspektivy ve strategiích řízení průmyslových robotů, přičemž hlavní oblastí zájmu se stávají robotické systémy založené na AI. Tyto systémy se používají k automatizaci dříve nemožných průmyslových procesů, přičemž k dosažení tohoto cíle pomáhá kombinace AI, strojového učení, hlubokého učení a robotiky. Problémem je však nedostatek znalostí o potenciálu inteligentních průmyslových robotů a dlouhý a obtížný proces ověřování hotového řešení v laboratoři. Prokazování jeho účinnosti v provozním prostředí může být náročný. Existují také mezery, omezení, výzvy a otevřené problémy, které je třeba vyřešit, abychom mohli konkurovat obratnosti a rozumovým schopnostem lidských pracovníků. Kromě toho výrobci obvykle neposkytují inteligentní metody řízení pro průmyslové roboty, což inženýrům a operátorům ztěžuje použití inteligentních metod řízení a udržení bezchybného provozu.

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE srpen 2023 | 17 Jaké jsou etické a právní důsledky používání umělé inteligence v průmyslových robotech? Používání umělé inteligence v průmyslových robotech má nicméně také určité etické a právní důsledky. Etické a právní důsledky AI v průmyslových robotech byly předmětem mnoha debat. Tyto důsledky přicházejí v různých formách, od potenciálu robotů nahradit lidské pracovníky až po spornější představu, že se roboti stávají stále více autonomními. Navíc, s přítomností pokročilejších systémů, úkoly, které byly dříve považovány za příliš citlivé na to, aby je roboti dělali, jsou nyní snadno delegovány na ně. Tento posun v odpovědnosti může způsobit, že se lidští zaměstnanci stanou méně odpovědnými za své chyby. Průmyslové roboty byly tradičně navrženy tak, aby plnily specifické úkoly, ale moderní roboty jsou schopné učit se novým úkolům a rozhodovat v reálném čase. Aplikace AI v průmyslových robotech vedla k nové řadě výzev, protože tito roboti jsou často trénováni v simulovaných prostředích. Přestože výcvik založený na simulaci může být rychlejší a levnější než výcvik v reálných scénářích, je také méně spolehlivý než výcvik v reálném světě. Je to proto, že simulovaná prostředí nemusí přesně reprezentovat reálná nastavení a podmínky, což může vést k méně přesnému výkonu AI v průmyslových robotech. Simulovaná prostředí navíc nemohou zohledňovat určité vnější faktory a fyzikální jevy, jako je tření a náraz, které mohou dále ovlivnit výkon AI v průmyslových robotech. A konečně, roboti, kteří jsou vyškoleni ve scénářích reálného světa, mohou být potenciálně nebezpeční, protože jejich počáteční iterace učení mohou zahrnovat nebezpečné akce, které by mohly poškodit životní prostředí a samotného robota. Jak problémy spojené s používáním AI v průmyslových robotech překonat? Navzdory potenciálu robotů vykonávat různé úkoly stále existuje řada překážek bránících jejich plnému uplatnění v průmyslovém prostředí. Za prvé, náklady a složitost spojené s používáním umělé inteligence v průmyslových robotech ztěžují jejich přístup a použití. Kromě toho může být nastavení potřebné infrastruktury pro robotické systémy významnou výzvou kvůli potřebě specializovaného hardwaru, softwaru a vyškoleného personálu. Navíc přístup založený na pravidlech používaný v autonomních robotických systémech omezuje jejich schopnost reagovat na změny nebo neočekávané akce. K překonání těchto překážek bude nezbytná demokratizace robotické technologie s umělou inteligencí prostřednictvím snadno použitelných softwarových řešení. To pomůže učinit robotiku dostupnější a potenciálně eliminovat některé problémy spojené s používáním umělé inteligence v průmyslových robotech. Tím, že jsou roboty s umělou inteligencí snadněji dostupné, mohou je společnosti snadněji a efektivněji integrovat do svých výrobních operací. To zase pomůže zajistit bezpečné a efektivní používání robotů v průmyslovém prostředí. automatizační prvky www.amtek.cz PLC, HMI a servořízení z jedné ruky

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 18 | srpen 2023 Závěr Zavedení umělé inteligence do průmyslových robotů má potenciál způsobit revoluci ve výrobním průmyslu tím, že umožní rychlejší a efektivnější operace. Roboti s umělou inteligencí mohou uvolnit lidský personál, aby se mohl soustředit na složitější úkoly, a zvýšit tak produktivitu a efektivitu. Navíc překlenují propast mezi lidmi a technologií a zajišťují bezpečnost zaměstnanců na průmyslových pracovištích. Roboti s umělou inteligencí jsou také schopni řešit nové a neobvyklé situace, které nastanou ve výrobním kontextu, což dále zvyšuje jejich užitečnost v průmyslu. Přístup založený na pravidlech používaný v autonomních robotických systémech však omezuje jejich schopnost reagovat na změny nebo neočekávané akce, což lze překonat využitím technik hlubokého učení. Demokratizací robotické technologie s podporou AI prostřednictvím snadno použitelných softwarových řešení mohou společnosti snadněji integrovat roboty AI do svých operací. To by nejen odstranilo opakované a manuální úkoly pro lidský personál, ale také by umožnilo jeho přeškolení na složitější úkoly. Umělá inteligence a robotika navíc mohou pomoci najít řešení problémů, kterým čelí výrobní sektor. Rostoucí používání umělé inteligence v průmyslových robotech však také představuje potenciální rizika, zejména z hlediska bezpečnosti pracovníků. Průmysl potřebuje roboty založené na umělé inteligenci, kteří dokážou efektivně uvažovat a mají zdravý rozum, aby zajistili provozní bezpečnost. Nastavení potřebné infrastruktury pro robotické systémy navíc představuje značnou výzvu kvůli potřebě specializovaného hardwaru, softwaru a vyškoleného personálu. Navzdory těmto výzvám mají průmyslové roboty řízené umělou inteligencí potenciál poskytovat nákladově efektivní služby, které splňují potřeby zákazníků. Ochrana před zbytkovými napětími u strojního zařízení Živé části strojního zařízení, které mají po odpojení elektrického napájení zbytkové napětí větší než 60 V, musí být vybity na hodnotu 60 V nebo nižší během 5 s za předpokladu, že tato rychlost vybíjení nenarušuje správnou funkci zařízení. Tento požadavek se nevztahuje na součástky s akumulovaným nábojem 60 µC nebo menším. Pokud by tato stanovená rychlost vybíjení narušovala správnou funkci zařízení, musí být na dobře viditelném místě na krytu nebo bezprostředně vedle krytu umístěna trvalá výstraha upozorňující na nebezpečí s uvedením doby, která musí uplynout, než může být kryt obsahující živé části otevřen. V případě vidlic nebo podobných zařízení, jejichž vysunutí má za následek obnažení vodičů (například kolíků), nesmí být vybíjecí doba na 60 V delší než 1 s, jinak musí být takové vodiče chráněny stupněm ochrany nejméně IP2X nebo IPXXB. Pokud nelze dosáhnout ani vybíjecí doby 1 s, ani stupně ochrany nejméně IP2X nebo IPXXB, musí být použity přídavné spínací přístroje nebo vhodná výstraha, například výstražná značka upozorňující na nebezpečí a určující požadovanou dobu. Pokud je zařízení umístěno v místech přístupných všem osobám, včetně dětí, nejsou výstrahy postačující, a proto se vyžaduje minimální stupeň ochrany před dotykem živých částí odpovídající IP4X nebo IPXXD.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=