ElektroPrůmysl.cz, červenec 2020

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA červenec 2020 | 39 • elektrické propojení s ostatními ocelovými částmi (např. vnějším schodištěm); • připojení ke vnějším uzemňovacím soustavám; • galvanickou korozi. Kontrola při uvedení větrné elektrárny do provozu a periodická kontrola Jako součást uvedení větrné elektrárny do provozu musí být provedena kontrola sys- tému ochrany před bleskem. Tato kontrola musí být provedena přinejmenším formou vizuální prohlídky a měřením spojitosti v místě, kde není možno LPS zkontrolovat. Měření spojitosti se musí provádět v sou- ladu s ČSN EN 62305-3 ed. 2 Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života a musí se provádět pomo- cí vhodných přístrojů, např. čtyřvodičovým mikro-ohmmetrem. Pro měření spojitosti ostatních částí LPS je v případě nutnosti možno zkratovat kar- táčové systémy, jiskřiště nebo ekvivalentní pospojování. Při vytváření kontrolního plánu je důleži- té zohlednit následující hlediska: • eroze a koroze prvků jímací soustavy (pouze periodická kontrola); • mechanické a elektrické vlastnosti vodičů, spojů, kluzných kontaktů nebo jiskřišť; • stav spojů, ekvipotenciálního pospojování, úchytů atd.; • stav SPD; • koroze zemních elektrod (pouze periodická kontrola). V konkrétně stanovených pravidelných in- tervalech (viz tabulka1) se musí provádět kompletní prohlídka včetně měření spoji- tosti důležitých částí LPS a prohlídka SPD, které nejsou monitorovány. Výrobce listů a výrobce větrné elektrár- ny mohou ve svých příručkách pro servis a údržbu definovat konkrétní kontrolní intervaly LPS jako funkci N d (počet úde- rů blesku do větrné elektrárny za rok) na základě odolnosti konstrukce systému ochrany před bleskem, která je doložena analýzou a zkouškami. Jsou-li údery blesku do větrné elektrárny sledovány, může se údržba odvíjet od četnosti jejich výskytu. Pro ověření spojitosti je možno použít vhodný čtyřvodičový ohmmetr. Způsobi- lost může záviset na konstrukci a musí být tedy definována výrobcem. Nedostatečná spojitost je jednoznačně chybou, ale sa- motné měření spojitosti neslouží k ověření platnosti konstrukce. Účelemměření je doložení spojitosti pro- pojení, nikoli získání konkrétní hodnoty. Konkrétní hodnoty lze použít jako refe- renční mezi periodickými měřeními. Měřicí body a způsobilost musí být definovány v příručkách pro servis a údržbu.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=