ElektroPrůmysl.cz, červenec 2020

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 40 | červenec 2020 Spojitost svodových vodičů listů vrtule větrné elektrárny by měla být nejlépe za- jištěna konstrukcí systému a kontrolována během výroby tak, aby měření spojitosti v provozu nebylo potřeba. Výrobce musí poskytnout plán kontrol pro různé části LPS, které je nutno kontro- lovat. Plán musí definovat jak často a jakým způsobemmusí být různé části kontrolová- ny vizuálně a/nebo kontrolovány měřením. Není-li plán kontrol uváděn výrobcem, musí se dodržet obecný plán kontrol uve- dený v tab. 1. Je možno použít kontrolní intervaly lišící se od hodnot uvedených v tab. 1, pokud výrobce uvádí dokumentaci pro kontrolní intervaly, které jsou relevant- ní pro konkrétní konstrukci LPS. Kontrola po odstranění nebo opravě hlavních částí Po odstranění nebo opravě hlavních částí větrné elektrárny se musí zajistit, že jsou řádně obnoveny všechny instalace souvi- sející s LPS. V případě nutnosti se musí pro- vést kontrola celého LPS. Za běžného provozu bude frekvence kontrol dána místními podmínkami okolní- ho prostředí, ale musí být specifikováno, že je větrná elektrárna kontrolována. Údržba Pravidelná kontrola LPS je zásadní pod- mínkou pro spolehlivou údržbu LPS větrné elektrárny. Pokud konstrukce LPS obsahuje části pod- léhající opotřebení (jímací body, mechanické kluzné kontakty, jiskřiště, zařízení ochrany před přepětím atd.), musí se zajistit, že je u těchto částí při periodických kontrolách (a v souladu s jejich předpokládanou život- ností) prováděna pravidelná údržba, nebo jsou monitorovány automatickým monito- rovacím systémem, který upozorní provozo- vatele větrné elektrárny na vadnou součást. Všechny opotřebené nebo vadné sou- části se musí bez prodlení vyměnit. Úroveň ochrany Vizuální kontrola (každých X roků) Kompletní kontrola včetně měření spojitostí (každých X roků) I a II 1 2 III a IV 1 4 Tab. 1 Obecné kontrolní intervaly LPS Vnější místo připojení ochranného vodiče Vnější místo připojení (vnější ochranná svorka) musí být umístěno na přístupném místě vnějšího povrchu elektrického předmětu, pokud možno na nejspodnější části tak, aby se k ní ochranný vodič dal snadno připojit. Musí být umístěno vždy na hlavní neživé části (např. na kostře) a nikoliv na odnímatelných částech. Od požadavku umístění vnějšího místa připojení na hlavní neživé části je možno se odchýlit u speciálních zařízení (např. u podpěr lanové dráhy), kdy vnější ochranná svorka slouží pro ochranu před úrazem elektrickým proudem i pro ochranu před bleskem a kdy se odnímatelná část odnímá pouze ve výjimečných případech a míst- ním provozním bezpečnostním předpisem je stanoven postup odpojování a připojování i lhůty revizí a kontrol tohoto spojení. Vnější místo připojení musí být trvale vodivě spojeno s vnitřním místem připojení, pokud ho elektrický před- mět má. Vnější místo připojení (vyjma vnější ochranné svorky drobných elektrických předmětů) musí umožnit též při- pojení ocelového pozinkovaného pásku; pokud nelze pásek připojit přímo, spojení této svorky s uzemňovacím páskem se provede vhodným způsobem zaručujícím spolehlivé a trvalé vodivé spojení.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=