ElektroPrůmysl.cz, červenec 2020

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA červenec 2020 | 29 předávání informací o intenzitě osvětlení, soumraku a teplotě pro přímé připojení ke sběrnici KNX je na obr. 3. Propojení kombinovaného snímače pro měření vyššího počtu povětrnostních úda- jů s vyhodnocovací povětrnostní stanicí je zajištěno čtyřžilovou sběrnicí, kde jeden pár vodičů slouží pro přenos dat a druhý pár je určen pro napájení obvodů kombi- novaného snímače (obr. 4). Různé typy kombinovaných snímačů se vyznačují také různou přesností měření. Tak např. snímač podle obr. 2 měří rychlost větru s přesností kolem 20 %, zatímco sní- mač podle obr. 4 s přesností lepší než 10 %. Jsou-li použité venkovní žaluzie odolné pro- ti mechanickému poškození až do rychlosti větru 50 km.h -1 , při použití snímače podle obr. 2 je nutné nastavit kritickou rychlost větru, při jejímž překročení je nezbytné svinout žaluzie do zabezpečené polohy, s uvážením přesnosti měření, na nejvýše 40 km.h -1 , zatímco ve druhém případě na 45 km.h -1 . Aby se při této rychlosti větru systém nerozkmital (střídavé svinování a rozvinování žaluzií), je nutné v parametrech stanice nastavit i další hodnotu rychlosti vě- tru, při níž lze žaluzie opět uvést do pracovní polohy (např. 30 km.h -1 , resp. 35 km.h -1 ). Vý- sledkem je, že po odeslání příkazu ke svinutí do zabezpečené polohy již nelze žádným způsobem žaluzie ovládat. Setrvají v ní do té doby, než bude předána informace o po- klesu rychlosti větru nižší, než dolní mez. Aplikační program povětrnostní stanice umožňuje nastavení i několika mezních hodnot, takže pro markýzu lze nastavit niž- ší kritickou rychlost větru (např. 20 km.h -1 ). I pro různé mezní hodnoty tedy postačí údaje jediného snímače rychlosti větru. Co se však může v praxi stát? Může do- jít k poruše snímače. To znamená, že neo- desílá žádná data. Začal-li by v takovémto případě foukat silný vítr, mohlo by dojít k mechanickému poškození žaluzií. Aby se to nestalo, je potřebné plně využít mož- ností nabízených aplikačními programy povětrnostní stanice i žaluziových akčních členů. Stanice odesílá aktuální data ve sta- novených časových intervalech (např. 30 s) s podmínkou dřívějšího odeslání údaje při změně měřené hodnoty – obr. 5. Akční člen má parametricky nastaven časový úsek, během něhož musí nejméně jedenkrát obdržet informaci o rychlosti vě- tru (nebo také o dešti či teplotě vzduchu) – obvykle je nastavena trojnásobná doba (v uvedeném příkladu tedy pro vítr 90 s) – na obr. 6. jsou i monitorovací doby pro déšť (cyklické zasílání po 1 minutě) a pro mra- zový poplach (snímač odesílá informaci každých 5 minut). Neobdrží-li akční člen v monitorovací době žádnou informaci o rychlosti větru, Obr. 2 Příklad kombinovaného snímače povětrnostních údajů Obr. 3 Kombinovaný snímač pro předávání nižšího počtu povětrnostních dat Obr. 4 Propojení kombinovaného snímače s povětrnostní stanicí Obr. 5 Nastavení hustoty odesílání informace o rychlosti větru v parametrech povětrnostní stanice

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=