ElektroPrůmysl.cz, červenec 2020

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 28 | červenec 2020 Vazby na povětrnostní podmínky chrání vybavení v KNX instalacích Jakými funkcemi bývají vybavovány nejen rodinné domy, ale také objekty pro jiné účely? Jejich neúplný přehled je na obr. 1. Samozřejmě nemůže chybět řízení osvětlení, vytápění, ventilace a klimatizace. Obvyklé je také ovládání stínicích prostředků (žaluzií, markýz, rolet apod.) i elektrických pohonů oken, dveří, vjezdových bran, garážových vrat. Dobré je do společné instalace včlenit i zalévání zahrady, vyhřívání okapových žla- bů a chodníků při namrzajícím dešti. Nemě- ly by chybět vazby na zabezpečení objektu, na požární signalizaci ani na kontrolu a za- bránění úniku vody. Výhodné je i provázání s řízením audio a video vybavením, s měře- ním spotřeby elektrické energie, plynu, vody, tepla. Běžné jsou také vzdálené přístupy pro kontrolu a ovládání celé řady funkcí. Jednoduché, v mnoha případech plně automatizované ovládání umožňují sys- témové KNX instalace dovolující snadné vytváření vzájemných vazeb mezi jednot- livými funkčními oblastmi. Mezi vedlejší efekty různých vazeb patří nejen výrazné zjednodušení ovládání, ale navíc i význam- né úspory energií. Jedním z možných druhů vazeb je vytvá- ření závislostí na povětrnostních veličinách. Jejich důsledky se projevují nejen v energe- tických úsporách, ale také v ochraně majet- ku či ochraně zdraví a zabránění úrazům. Jaké povětrnostní údaje můžeme měřit a následně i využívat pro samočinné vazby při řízení různých funkcí? Prakticky jakákoli data, která jsme schopni změřit. Nejpouží- vanějšími z nich jsou: - venkovní teplota, - rychlost, popř. i směr větru, - úroveň venkovního osvětlení, - dešťové srážky. Abychom byli schopni získávat aktuální data o těchto veličinách, součástí systé- mové instalace musí být také povětrnostní stanice se snímači, předávajícími požado- vané informace na sběrnici ke zpracování zainteresovanými přístroji (akčními členy). Zpočátku byly používány snímače jednot- livých veličin, jako snímač deště, snímač rychlosti větru, snímač teploty atd. Ovšem v současnosti je nejrozšířenějším měření prostřednictvím kombinovaných snímačů. Jejich nasazení je výrazně lev- nější než při použití jednotlivých snímačů. Přitom mohou obsahovat celou škálu růz- ných typů snímačů. Na obr. 2 je kombino- vaný snímač, umístěný na střeše objektu. Jen co se týče měření osvětlení, je vybaven několika specializovanými snímači. Pro správné předávání měřených hodnot musí být orientován podle světových stran tak, aby odesílal naměřené hodnoty osvětle- ní měřeného z východního směru, další snímač měří osvětlení z jihu a třetí pak ze západu. Kromě toho je tam i snímač cel- kového osvětlení, určený pro využití jako soumrakový snímač či pro rozlišení den/ noc. Kombinovaný snímač obsahuje také měření teploty, rychlosti větru a deště. Dů- ležitá je také integrace GPS přijímače času. Takovýto přístroj s nižším počtem ve- stavěných snímačů může být vybaven i elektronickými obvody umožňujícími pří- mé připojení ke sběrnici KNX (sběrnicovou spojku), při vyšších počtech snímačů spo- lupracuje s dalším prvkem, který měřené údaje nejdříve zpracuje a teprve poté je odesílá na KNX sběrnici. Snímač zajišťující Obr.1 Funkce v objektu Ing. Josef Kunc

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=