ElektroPrůmysl.cz, červenec 2020

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA červenec 2020 | 23 prvků konstrukce obráběcího stroje, kde vzniká již nezanedbatelné odpadní teplo a toto přehřívání může mít zásadní vliv na funkčnost a přesnost obráběcího procesu. Na začátku návrhu si musíme říci, jaké části obráběcího centra je nutné chladit. To je ve většině případů jasné a toto definují výrobci jednotlivých komponent a výrobci celého obráběcího stroje. U největších por- tálových obráběcích center se setkáváme s potřebou použití až šesti různých chladi- cích agregátů (např. chlazení svislého vře- teníku, vodorovného vřeteníku, motorů a převodovek, hydrostatiky stroje, hydrosta- tiky vnitřního stolu, hydrostatika vnějšího stolu). Každý tento agregát musí splňovat požadavky na chladicí výkon, požadované teploty, typ řízení, typ kapaliny, požado- vaný výtlak čerpadla a třeba i konstrukční uspořádání tak, aby zapadl do celkové kon- cepce obráběcího centra. Chladicí výkon Určení chladicího výkonu respektive výpo- čet ztrátového tepla, které je nutné odvést, provádí konstruktéři obráběcích strojů teplotní analýzou. Jako kontrolní mecha- nizmus se používá empirické posouzení a porovnání s již realizovanými aplikacemi. Výkon čerpadla Chladicí kapalina musí být z chladiče (chilleru) dopravena do místa, které chce- me ochlazovat (například do hlavy obrábě- cího stroje, do motoru pohonu, převodov- ky, do nádrže s hydraulickým olejem atp.). K tomu slouží oběhové čerpadlo. Návrh oběhového čerpadla vychází z požado- vaného průtoku kapaliny, tlakové ztráty a typu použité kapaliny. Potřebný průtok se odvíjí od chladicího výkonu a teplotní- ho spádu chladicí kapaliny. Typ chladicí kapaliny je určen technologií, kterou chla- díme (nejčastěji jsou použity oleje různých viskozit nebo směsi vody a nemrznoucích přísad). Určení tlakové ztráty bývá v někte- rých případech obtížné, protože neznáme tlakovou ztrátu spotřebiče (místa, která chladíme) a velmi často, z důvodu bezpeč- nosti, dochází k předimenzování čerpadel, což zbytečně zhoršuje energetickou účin- nost celého chladicího systému. Je nutné si uvědomit, že požadavek na vyšší tlak čerpadla je spojen se zvětšením motoru čerpadla, a tím i se zvýšením elektrické- ho příkonu. Čerpadlo o dispozičním tlaku 2,5 bar má elektrický příkon 1 kW, ale čer- padlo o stejném průtoku a dispozičním tla- ku 7 bar má elektrický příkon 3 kW. Tento rozdíl ve velikosti čerpadla bude mít vliv i na celkový chladicí výkon chladiče (chille- ru), protože se nejenom zvýší elektrický příkon zařízení, ale část chladicího výkonu je využito na chlazení čerpadla. Je tedy zřejmé, že dimenzování čerpadla by mělo být přesné především u chladičů (chillerů) s malým výkonem, kde příkon čerpadla může mít zásadní vliv na celkový chladicí výkon chladiče (chilleru). Nejpřesnější ur- čení je změření tlakové ztráty spotřebiče a na základě tohoto měření navrhnout odpovídající oběhové čerpadlo nebo, jest- liže měření není uskutečnitelné, lze použít Energeticky úsporné nástěnné chladicí jednotky Blue e

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=