ElektroPrůmysl.cz, červenec 2020

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 24 | červenec 2020 čerpadlo s proměnlivým výkonem (inverto- rové), kde se výkon čerpadla přizpůsobí po- třebám systému rozvodu chladicí kapaliny. Řízení a regulace Další nedílnou a důležitou součástí chla- dicího systému je návrh řízení a regulace chladiče kapalin (chilleru) a jeho návaznost na nadřazený systém celého obráběcího centra. Nejjednodušším a nejčastějším způsobem řízení chladiče kapalin je řízení dle výstupní teploty kapaliny z chladiče kapalin (chilleru). Požadovaná teplota je buď pevně nastavena na konstantní hod- notu, nebo se mění s teplotou okolí (tzv. diferenciální řízení). Řízení na konstantní teplotu je používáno všude tam, kde po- třebujeme pouze odvádět teplo a nechce- me, aby teplota v chlazené části přesáhla určitou teplotu. Jedná se například o chla- zení motorů nebo převodovek. Při použití diferenciálního řízení je teplota chladicí ka- paliny regulována dle teploty okolí. Tento typ regulace se používá pro chlazení všech částí obráběcího stroje, které mají vliv na přesnost obrobku respektive teplotní dila- tace chlazené části, ovlivňuje přesnost ob- rábění. Cílem je odvádět teplo z kritických částí stroje tak, aby nebyla teplota chladicí kapaliny výrazně nižší než teplota okolí. V těchto případech je kapalina chlazena nejčastěji na teplotu o 2 °C nižší, než je ak- tuální teplota okolí. Tím je dosaženo odvo- du tepla, a zároveň nedochází k výrazným teplotním rozdílům v materiálu jednotli- vých částí vůči okolí, tím se snižují teplot- ní dilatace obráběcího stroje a v důsledku toho se zvyšuje přesnost obrábění. Diferenciální řízení teploty kapaliny je v dnešní době standardem u většiny do- dávaných chladičů. Regulační systém chla- diče na základě měřené teploty kapaliny zapíná a vypíná kompresor (regulace on/ off) a tím zpětně ovlivňuje teplotu kapa- liny. Tento typ regulace vnáší do systému určité nepřesnosti – nepřesnost z důvo- du dopravního zpoždění měřené teploty kapaliny a nepřesnost systému regulace chladiče on/off. Dopravní zpoždění je způ- sobeno umístěním teplotního čidla přímo v chladiči kapalin a nikoliv v místě (v mís- tech), které chceme ochlazovat. Regulace chladiče on/off nemusí vždy dostatečně pružně reagovat na proměnlivou potřebu obráběcího stroje, a tím dochází k odchyl- kám od požadované teploty kapaliny. Ukazuje se, že další zvyšování přesnosti regulace chladicí kapaliny má zásadní vliv na přesnost obrábění. Jestliže dokážeme s předstihem určit požadovanou teplotu kapaliny a na základě této teploty plynule regulovat výkon chladiče kapaliny, dosáh- neme vyšší přesnosti obrábění. Tento sys- tém regulace vyžaduje „spolupráci“ obrá- běcího stroje a chladiče kapalin (chilleru). Řídicí systém obráběcího stroje určí na zá- kladě technologického postupu obrábění a vlastního měření požadovanou teplotu chladicí kapaliny a předá tuto informaci chladiči kapalin. Chladič pracuje s touto požadovanou teplotou a reguluje teplotu kapaliny, tak aby se skutečná hodnota co nejvíce blížila této požadované teplotě. Aby byla regulace co nejpřesnější, je nutné použít chladič (chiller) s plynulou regulací chladicího výkonu, který umožňuje řízení teploty kapaliny s přesností v řádech de- setin °C. Závěr Celé obráběcí centrum je složeno z celé- ho souboru konstrukčních prvků a dalších podpůrných technologií, které mají vliv na výslednou přesnost obrobku. Realizované aplikace nám potvrzují, že v návrhu chla- zení je stále vysoký potenciál ke zvyšování přesnosti obrábění, zvyšování spolehlivos- ti a úspor provozních nákladů obráběcího centra. Rittal Czech, s.r.o. Ke Zdibsku 182, 250 66 Zdiby Tel.: +420 234 099 064 E-mail: info@rittal.cz www.rittal.cz

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=