ElektroPrůmysl.cz, říjen 2019

Elektro Průmysl .cz DISKUSNÍ FÓRUM říjen 2019 | 139 Příspěvky jsou převzaty z internetového portálu www.in-el.cz. Garantem jeho odborné části je Ing. Michal Kříž. IN-EL, spol. s r. o. , Gorkého 2573, 530 02 Pardubice Tel.: (+420) 774 079 755, E-mail: info@in-el.cz, www.in-el.cz Obchod s tištěnou literaturou, e-knihami a informačním systémem ZDE. žhavými částicemi uniklými ze zařízení, případně působením povrchové teploty. Trvalý styk hořlavých hmot s elektrickým zařízením, které pro tento styk není urče- no, není dovolen. Tam, kde tuto podmín- ku nelze zajistit polohou, musí být zřízena ochranná přepážka z nehořlavého materi- álu. Povrchová teplota této přepážky ne- smí překročit 80 °C. Elektrické stroje musí mít stupeň ochrany krytem alespoň IP4X, v místech s hromaděním prachu IP5X. Za důležité považujeme, že elektrická zaříze- ní v tomto prostoru mají být provozována alespoň pod občasným dohledem. (Občas- ný odborný dohled je prokazatelný dohled prováděný pracovníkem odborně způsobi- lým a seznámeným, který provádí kontrolu zařízení v pravidelných intervalech, urče- ných provozním předpisem.) Požadavky týkající se rozváděčů v tomto prostoru, které byly obsaženy ve dříve plat- né ČSN 33 2310:1987, uváděly, že rozváděče vn a hlavní rozváděče nn jsou v tomto pro- středí zakázány. Dále tato norma uváděla, že podružné rozváděče nn musí být umístěny tak, aby nemohly být nikdy ani částečně za- sypány hořlavými hmotami a aby byl před nimi vždy zachován předepsanýmanipulač- ní prostor, a tyto rozváděče musí mít krytí alespoň IP4X; přednostně se mají používat rozváděče v krytí alespoň IP43 nebo vyšším, skříňové rozváděče v krytí alespoň IP4X musí být usazeny na nehořlavých základech alespoň 10 cm vysokých. To odpovídá i článku 422.3.3 Vámi uvá- děné platné ČSN 33 2000-4-42 ed. 2, který předepisuje, že spínací přístroje sloužící pro ochranu, řízení a odpojování musí být umís- těny mimo místa představující třídu vnější- ho vlivu BE2, pokud ovšem nejsou umístěny v krytu zajišťujícím stupeň ochrany vhodný pro tyto podmínky, a to alespoň IP4X, nebo v případě přítomnosti prachu IP5X, nebo v případě přítomnosti vodivého prachu IP6X. S uvedenými ustanoveními korespon- duje i požadavek ČSN EN 50110-1 ed. 3 čl. 4.5, který uvádí mimo jiné, že předměty zabraňující v přístupu a/nebo hořlavé ma- teriály, které se na pracovištích vyskytují, nesmějí být umístěny u vchodu, na přístu- pových cestách, u elektrických spínacích přístrojů a ovládacích částí, v prostoru ob- sluhy zařízení. Hořlavé materiály uložené vedle nebo v blízkosti elektrického zařízení musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k jejich vznícení. Předpokládáme, že soubor výše uvede- ných ustanovení Vám poskytne dostatečné podklady pro volbu rozváděčů v prostoru s vnějším vlivem BE2 a podle potřeby také podklad pro zpracování místního provozní- ho bezpečnostního předpisu týkajícího se dohledu, aby bylo zajištěno odstraňování hořlavých materiálů z blízkosti rozváděčů. Odpověď zpracoval: Ing. Michal Kříž Návrh svodičů přepětí Studuji norm u ČSN 33 2000-4-443 ed. 3 a zajímalo by mne následující: Mám nějakou budovu, do které vstupu- jí inženýrské sítě (kabely elektro) a musím tedy určit, zda budu potřebovat svodiče přepětí na vstupech do budovy a případ- ně jaké. Provedu tedy výpočet dle normy

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=