ElektroPrůmysl.cz, říjen 2019

Elektro Průmysl .cz DISKUSNÍ FÓRUM 138 | říjen 2019 Dotazy a odpovědi z diskusního fóra serveru www.in-el.cz ČSN 33 2000-6 ed. 2 1. Na stránce 31 příloha E (informativní) je vzorový formulář výchozí revizní zprávy, kde jsou rubriky pro podpisy projektanta amon- tážní firmy.Vzorový formulář je informativní. Jsou vyjádření projektanta a montážní firmy povinné? S vyjádřením montážní fir- my není obvykle problém, ale projekty jsou zhruba dva roky staré a pro projektanty už historie. Je téměř vyloučené, aby na stavbu přišli a k instalaci se vyjádřili. 2. Mohu dle čl. 6.4.4.4 poslat poštou revizi bez závad zákazníkovi, nebo musím revizi osobně předat (podat) zákazníkovi? Odpověď: 1. Otázka podpisu projektanta je nadále předmětem diskusí. Samozřejmě je napros- to správné, když se projektant podpisem v revizní zprávě ke své odpovědnosti za pro- vedení elektrické instalace přihlásí. Je nutno však brát v úvahu i případy, které uvádíte, že instalace je provedena podle starších projektů, ke kterým se již projektant nehlá- sí. Projekty musí být aktualizovány v soula- du s normami platnými v době provedení instalace, a to zejména v případech, kdy by mohlo dojít při realizaci k ohrožení bez- pečnosti osob, zejména k narušení ochrany před úrazem elektrickým proudem. Zvažuje se, že by v případě, kdy by technický dozor nevykonával projektant, anebo kdyby ne- byl k dispozici realizační projekt, přebíral odpovědnost investor, popř. jím pověřená osoba. Tato osoba by se podepisovala do formuláře k revizní zprávě jako projektant. Podotýkáme, že to je jenom náš názor, ale uvedené otázky by měla řešit připravo- vaná technická normalizační informace k ČSN 33 2000-6 ed. 2. 2. Nevidíme důvod, proč revizní zprávu ne- poslat poštou osobě, která práci na insta- laci nařídila. Považujeme ovšem za nutné, aby jednu podepsanou kopii revizní zprávy s datem podpisu vrátil objednatel revizní zprávy reviznímu technikovi nebo organi- zaci, která revizi provedla. Odpověď zpracoval: Ing. Michal Kříž Rozváděče v prostoru s vnějším vlivem BE2 Prosím o Váš názor ohledně umístění el. rozváděče v prostoru s vnějším vlivem BE2 – zda to možné je, či nikoliv. Dle čl. 422.3.10 normy ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 by jisticí prv- ky měly být umístěny mimo tyto prostory, zároveň však je uvedeno, že obvody začína- jící v těchto prostorech musí být chráněny před nadproudy přístroji na svém začátku. Odpověď: Za prostředí s vnějším vlivem BE2 (nebezpečím požáru) se považují ve smyslu ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 tab. ZA.1 prostory, kde se vyrábějí zpracovávají nebo skladují hořlavé materiály včetně prostorů, kde se vyskytují hořlavé prachy. Předpoklá- dá se, že takové prostředí se vyskytuje ve stodolách, provozech pro zpracování dřeva a v papírnách. K tomu je v uvedené tabulce předepsáno, že (elektrické) zařízení je vy- robeno z materiálu, který zpomaluje šíření plamene a že se provedou takové úpravy, aby podstatné oteplení nebo jiskra v elek- trickém zařízení nemohly způsobit požár. Dále v navazující tabulce ZA.1N pro vněj- ší vliv BE2N1 (kde je nebezpečím požáru hořlavých hmot) je doplněno, že elektric- ká zařízení musí být umístěna, provedena nebo zajištěna tak, aby za předepsaného provozního stavu nemohla zapálit přítom- né hořlavé hmoty obloukem, jiskrou nebo

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=