ElektroPrůmysl.cz, říjen 2019

Elektro Průmysl .cz DISKUSNÍ FÓRUM 140 | říjen 2019 ČSN 33 2000-4-443 ed. 3, který mi řekne, že svodiče budu potřebovat, ale tato norma už neříká, jaké typy svodičů přepětí použít. Znamená to tedy, že tato norma mi pouze řekne, že musím použít svodiče přepětí, ale abych zjistil správný typ svodiče přepětí, tak musím vypracovat výpočet řízení rizik dle ČSN EN 62305-2 ed. 2, kde si v ochran- ných opatřeních zvolím určitý typ svodiče přepětí a vidím, zda mi klesne riziko pod přijatelnou úroveň (respektive jaký typ svodiče přepětí mi sníží riziko na přijatel- nou úroveň). Chápu tyto dvě normy správně? Tedy spíš správný návrh přepěťových ochran? Odpověď: To, čemu musí odpovídat volba a instalace přepěťových ochran (SPD) v pří- padě, že vypočítaná úroveň rizika CRL vy- jde podle čl. 443.5 ČSN 33 2000-4-443 ed. 3 menší než 1 000, je uvedeno hned v čl. 443.1 této normy (na str. 6 pod poznámkou 3). Tam se uvádí, že ochrana před přechod- nými přepětími je zajišťována instalováním přepěťových ochranných zařízení (SPD), a dále pak, že volba a instalace SPD musí od- povídat kapitole 534 IEC 60364-5-53:2001, IEC 60364-5-53:2001/AMD1:2002 a IEC 60364-5-53/AMD2:2015. Uvedená kapitola 534 normy IEC 60364-5-53:2001 s uvede- nými změnami je zavedena v ČSN 33 2000- 5-534 ed. 2:2016. Postačuje tedy provést instalaci přepěťových ochran podle této normy. Pokyny pro volbu a umístění pře- pěťových ochran jsou uvedeny v čl. 534.4. Pokud si vezmu příklad 1 – budova ve venkovském prostředí – z výše uvedené normy ČSN 33 2000-4-443 ed. 3, tak výpo- čet v příkladu mi pouze řekne, že SPD musí být instalována, ale už příklad „nehovoří“ o tom, jaký typ svodiče použít. Odpověď zpracoval: Ing. Michal Kříž Ochrana lištového osvětlení v průmyslu Dovoluji se na Vás obrátit s následujícím do- tazem. Projektuji výměnu lištového osvětle- ní v průmyslové hale se starými zářivkovými zdroji za nové se zdroji LED, opět v lištovém systému (vše bude nové). Výrobce tvrdí, že celá řada mnoha svítidel je jedno svítidlo. Stačí přivést napájecí kabel ke vstupním svorkám na liště a vše je „vyřešeno“. Já ná- sledně nemám problém s impedancí cel- kového vedení k nejvzdálenějšímu svítidlu, nepřekročímmaximální délky vedení vzhle- dem k jištění a průřezu. Ovšem nastane-li porucha někde v lištách, jak na samotném svítidle, tak mezi vodiči, jistič mi nevybaví v předepsaném čase, protože se neuvažuje s rozvody v lištách. Můj dotaz je prostý. Ja- kým způsobem přistupovat k samotným svítidlům? Jedná se o jeden spotřebič, koncový prvek, jak tvrdí výrobce? Na jedné liště je až 38 světlených zdrojů. Tudíž ne- musím započítávat do impedanční smyčky vedení v lištách mezi zdroji LED? Můj názor je vyměnit téměř všechny přívodní kabely za větší průřezy tak, abych i po započítání vedení v lištách nepřekročil impedanci a jistič vybavil v předepsaném čase. Samo- zřejmě budu konfrontován se stávajícím stavem, kdy to nyní funguje. Ovšem nikdo asi neřešil rozvody v lištách a případné po- ruchy během provozu. Odpověď: Neznáme podrobně konstruk- ci svítidla se světelnými zdroji LED, ale předpokládáme, že jejich neživé části jsou připojeny k ochrannému vodiči elektrické instalace, která je ve většině případů pro- vedena jako síť TN a v posledních dvaceti letech už jako síť TN-S. Obáváte se zřejmě toho, že v uvedených svítidlech, která jsou provedena se světelnými zdroji řazenými v sérii, nemusí při poruše dojít vždy ke zkratu v místě připojení nebo blízko místa připojení svítidla, kde se vyskytuje plné fá- zové napětí 230 V. Je pravda, že pokud do- jde ke zkratu mezi živou částí zdroje LED, který je uprostřed řetězce a neživou částí spojenou s ochranným vodičem instalace, bude impedance poruchové smyčky větší než v případě, kdy k tomuto zkratu do-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=