ElektroPrůmysl.cz, říjen 2017

Elektro Průmysl .cz DISKUSNÍ FÓRUM říjen 2017 | 113 Nový obchod s tištěnou literaturou, e-knihami a informačním systémem ZDE. Příspěvky jsou převzaty z internetového portálu www.in-el.cz. Garantem jeho odborné části je Ing. Michal Kříž. IN-EL, spol. s r. o. , Gorkého 2573, 530 02 Pardubice Tel.: (+420) 774 079 755, E-mail: info@in-el.cz, www.in-el.cz zařízení pracovních strojů předepisovala, že přívodní svorkovnice stroje napájené- ho z trojfázové sítě nn musí obsahovat 5 svorek (tři fázové – R, S, T, jednu nulovou N a jednu uzemňovací – dnes bychom asi řekli ochrannou – F). Přesto by však podle nás neměl být ani ve Vašem případě zásadní problém změřit na odpojeném stroji izolační odpor mezi jednotlivými vodiči silových obvodů na- vzájem a proti vodiči PEN. Pokud se zjis- tí nevyhovující (příliš malá hodnota), je možné, že ve stroji je (při odpojených po- honech apod.) trvale připojen nějaký pr- vek, který je třeba odpojit nebo je možné měření provádět na jednotlivých částech stroje. Na druhou stranu ovšem uvedená ČSN 34 1630:1966 doporučovala při namě- ření hodnoty izolačního odporu menší než 1 MΩ celou instalaci, a zejména motory, vy- sušit. Dále pak je třeba změřit izolační od- por mezi vodiči silových a řídicích obvodů, jestliže ty jsou napájeny z transformátoru. A změřit i izolační odpory mezi vodiči řídi- cích obvodů navzájem a proti vodiči PEN. Izolační odpor by neměl být nižší než 1 MΩ. Za podstatné ovšem považujeme měře- ní přechodových odporů stroje, tedy vlast- ně spojitosti ochranného obvodu, jak to předepisuje i současná ČSN EN 60204-1 ed. 2. Odpor mezi vnitřní i vnější ochrannou svorkou, tzn. mezi svorkou pro připojení vodiče PEN a jakoukoliv přístupnou čás- tí stroje, na které by se mohlo při poruše objevit následkem poruchy izolace nebez- pečné dotykové napětí, nesmí podle dříve platné normy být větší než 0,1 Ω. Kromě toho se i podle dříve platných no- rem prováděla funkční zkouška naprázdno (že zařízení správně funguje a sled operací je normální, ověří se tlačítka „centrál stop“, funkce elektrických brzd a chování stroje při přechodné ztrátě napětí v síti). Podo- týkáme, že i pro starší stroj by mělo podle § 3 odst. 1, bodu i) nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, tech- nických zařízení, přístrojů a nářadí , platit, že jeho spouštění je možné pouze záměrným úkonem obsluhy pomocí ovládače, který je k tomu účelu určen – nikoli tedy po zno- vuobnovení napětí v síti po jeho přechod- ném přerušení. Odpověď zpracoval: Ing. Michal Kříž Revize LPS, ve které je uplatněn aktivní jímač Můžete se vyjádřit a napsat pár vět k revi- zi hromosvodní soustavy – aktivní jímače, kterou jsem Vám naskenoval (ve zprávě je uvedena mimo jiné francouzská norma bez bližšího popisu a nejsou uvedeny výsledky měření – je uveden pouze popis objektu spolu s popisem jímačů a svodů)? Odpověď: K otázce revizí aktivních hro- mosvodů jsme se vyjadřovali již několikrát (viz dotazy AH-317, AC-211). Odhlédneme-li od toho, že francouzská norma NF C 17-102 není běžně k dispozici a není jakýmkoliv způ- sobem zavedena v soustavě norem ČSN, je zpráva o revizi poměrně stručná. Ve zprávě není zmínka o dokumentaci. LPS (systém ochrany před bleskem) by měl být zkontro-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=