ElektroPrůmysl.cz, říjen 2017

Elektro Průmysl .cz DISKUSNÍ FÓRUM 114 | říjen 2017 lován právě na základě technické dokumen- tace k uvedenému provedení LPS, tj. k prove- dení s aktivním jímačem.To vyžaduje jak ČSN 33 1500:1990 v čl. 4.2, tak ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012 v čl. E.7.2.2. Přestože jako jímač je v daném případě LPS použit aktivní jímač na rozdíl od klasických jímačů, jejichž uplat- nění předpokládá soubor ČSN EN 62305 pro ochranu před bleskem, měla by revizní zprá- va respektovat body, které jako obsah revizní zprávy uvádí ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012 v čl. E.7.2.5. Jinak doporučujeme, aby revizní zprá- va uvedla to, co popisuje odpověď na dotaz AC-211, a to i s využitím podkladů, které měl pro provedení pravidelných revizí poskyt- nout dodavatel aktivního hromosvodu, jak je uvedeno v odpovědi na dotaz AH-317. Závěr revizní zprávy nerespektuje to, co je z hlediska ochrany před bleskem stanove- no v čl. 6.1.2 ČSN 33 1500:1990 (článek byl upraven změnou Z4:2007), totiž že v závěru zprávy o revizi ochrany před bleskem (hro- mosvodu) musí být uvedeno, zda její prove- dení odpovídá normě platné v době jejího zřízení. (ČSN 33 1500:1990 pro ochranu před bleskem od roku 2007 již nepředepisuje, že musí být uvedeno, zda ochrana před bles- kem je z hlediska bezpečnosti schopná bez- pečného provozu, protože se uvážilo, že i při řádném provedení této ochrany určité zbyt- kové riziko ohrožení bezpečnosti zůstává.) Odpověď zpracoval: Ing. Michal Kříž Podlaha před průmyslovým rozváděčem Která norma řeší požadavky na prostor před rozváděčem v průmyslovém provo- zu? Může být před rozváděčem skříňovým, příp. nástěnnou rozvodnicí, šikmá podlaha, která vyrovnává výškový rozdíl u zdvojené podlahy (cca 30 cm v délce 4 m, je stanove- na max. šikmost)? Odpověď: Otázka obdobná té Vaší byla již řešena v rámci dotazu AE-333 Rozměry prostorů pro přístup k elektrickým zaříze- ním v roce 2012. Odpověď na tento dotaz pouze upravujeme s ohledem na revize norem a předpisů, které platily v roce 2012: Rozměry prostorů pro přístup k elek- trickým zařízením jsou stanoveny v těchto normách: ČSN 33 2000-7-729:2010, ve které jsou stanoveny šířky uliček mezi elektrickými zařízeními (rozváděči) nn podle toho: • zda se jedná o zařízení (rozváděče) s pří- stupnými živými částmi, nebo opatřené: - zábranami, - i kryty nebo přepážkami, • zda se jedná o zařízení: - kolem nichž je třeba zajistit pouze volný průchod, - i o zařízení vyžadující obsluhu a údržbu. ČSN 33 2130 ed. 3, která v čl. 5.1.9 přede- pisuje, že před elektroměrovým rozvádě- čem (rozvodnicí) musí být volný prostor o hloubce alespoň 80 cm rovné plochy nebo terénu definitivně upraveného a o šířce minimálně v půdoryse rozváděče (rozvodnice) umožňující bezpečnou mani- pulaci s přístroji v rozváděči. Tento prostor nesmí však být nad schody. ČSN EN 61936-1:2011 v čl. 7.5.4 stanoví, že chodby v rozvodných zařízeních musí být široké nejméně 800 mm (norma se týká zařízení nad 1 kV). Uvedené rozměry se podle nás vztahují i na rozvodná zařízení v průmyslovém pro- vozu. O tom, že by byla někde stanovena například maximální „šikmost“ plochy před rozváděčem, nic nevíme. V předpisech, jako je např. nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci , se v § 49 hovoří o pracovní rovině – z ustano- vení tohoto paragrafu se rozumí, že se jedná ovodorovnourovinu,nikolivošikmouplochu. Vámi uvedené stoupání 7,5% (což je stoupání 30 cm na délce 4 m) nelze podle našeho ná- zoru považovat vodorovnou rovinu ve smyslu uvedeného právního předpisu. Např. příčný sklon chodníku uvažovaný pro odtok dešťové vody smí být nejvýše jenom2%. Odpověď zpracoval: Ing. Michal Kříž

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=