ElektroPrůmysl.cz, říjen 2017

Elektro Průmysl .cz DISKUSNÍ FÓRUM 112 | říjen 2017 Dotazy a odpovědi z diskusního fóra serveru www.in-el.cz Ochrana u rozvodnic a instalačních krabic Pro tlakovou kanalizaci je požadavek při- vést kabel CYKY 5 x 2,5 k místu, kde bude instalována rozvodnice pro ovládání čer- padla kanalizace. Kabel je ukončen ve šroubové svorkovnici umístěné v nástěnné plastové rozvodné krabici s krytím IP65. Jištění je jističem 16 A, charakteristika B. Dodavatel rozvodnice a čerpadla pravdě- podobně odmontuje krabici a kabel zapojí přímo do rozvodnice. Jaká je v tomto případu ochrana při po- ruše? Přídavnou izolací? Na rozvodné kra- bici není označení, že se jedná o dvojitou izolaci. Podle čl. 5.3.2 ČSN EN 61140 ed. 2 je přídavná izolace prostředek, u něhož je ochrana při poruše zajištěna izolací při- danou k základní izolaci. Přídavná izolace musí být dimenzována tak, aby odolávala stejnému namáhání, jaké je stanoveno pro základní izolaci. Dále dvojitou izolaci nebo zesílenou izolaci popisuje čl. 412 normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 2. Normy řady ČSN EN 60670-24 (krabi- ce...), předepisuje minimální krytí IPXXB. Ochrana kryty a přepážkami jsou prostřed- ky základní ochrany, nikoliv ochrany při poruše. Norma dále uvádí zkoušky izolačního odporu a elektrické pevnosti v čl. 14.3 ČSN EN 60670-1. U krabic třídy II je to 1,5náso- bek zkušebního napětí uvedeného v tab. 6 uvedené normy. Dá se z toho dovodit, že krabice, pokud nemají třídu ochrany II, musí mít vodiče ukončeny ve svorkách s min. krytím IP20 a potom krabice vytváří přídavnou izolaci, která zajišťuje ochranu při poruše? Budou- li svorky bez ochrany, musí se použít krabi- ce třídy ochrany II? Odpověď: Na Vámi uvedený příklad by- chom se dívali trochu jinak, než uvádíte v poslední odstavci Vašeho dotazu. Pokud je rozvodnice nebo krabice označena jako zařízení třídy ochrany II, nesmí se v ní žádné neživé části (lišty apod.) spojovat s ochran- ným vodičem. Jestliže se toto spojení pro- vede, už se nejedná o zařízení třídy ochrany II. Takže, pokud je rozvodnice bez označení třídy ochrany, připojí se neživé části v ní a na ní (pokud jsou) s ochranným vodičem a rozvodnici je možno považovat za zaříze- ní třídy ochrany I. Jestliže však neživé části v rozvodnici nebo v krabici jsou nepřístupné nebo malé, k ochrannému vodiči se nepři- pojují (viz čl. 7.3.4 ČSN EN 61140 ed. 3) . Tak- že v podstatě není co řešit. Vámi uvedenou otázku se před řadou let snažila řešit také technická komise v IEC (TC 70) – navrhova- lo se pro takové případy zavést novou třídu ochrany IV, ale nakonec z toho nápadu se- šlo. V podstatě se tedy ve většině takových případů předpokládá, že ochrana je zajiště- na izolací, i když pro to není třída ochrany určena a není třeba provádět další opatře- ní, protože neživé části nepřijdou do styku s vodivými povrchy ani s částmi lidského těla. Odpověď zpracoval: Ing. Michal Kříž Revize starého stroje, který používá vodič PEN Chtěl bych se zeptat, jak provést revizi stro- je, který je připojen vidlicí 3 x 400 V/32 A, ale pouze "čtyřkolík". Přívod je PEN + 3x fáze. Stroj (soustruh) používá PEN zároveň jako pracovní vodič, a tudíž je měření izolačního odporu a proudu ochranným vodičem ne- smyslné. Jak tedy správně toto řešit? Odpověď: To musí být opravdu velmi starý stroj, protože i ČSN 34 1630:1966 Elektrická

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=