ElektroPrůmysl.cz, prosinec 2014

Elektro Průmysl .cz DISKUSNÍ FÓRUM prosinec 2014 | 89 kterým se stanoví bližší požadavky na bez- pečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí , je v kompetenci provozovatele zdravotnického zařízení. Při- tom je třeba se řídit i pokyny výrobce nebo dodavatele náhradního zdroje, které uvádí ve své průvodní dokumentaci. Provozo- vatel pak uvede ve smyslu nařízení vlády č. 378/2001 Sb., § 2, odst. g) toto opatření ve svém místním provozním bezpečnost- ním předpisu. V něm může uvést, která osoba má toto opatření provádět (popř. sta- novit i odbornou způsobilost takové osoby). 3. Nemůžeme předjímat, kdo je ve smyslu např. provozního bezpečnostního předpisu provozovatele zdravotnického zařízení či ji- ného subjektu odborně způsobilou osobou. Samozřejmě to však musí být osoba, která je schopná posoudit správný chod zařízení, změřit potřebné parametry agregátu i po- soudit jeho připojení k napájené síti. 4. Jak jsme již uvedli, nevíme o legislativě (právním předpisu), která by předepisovala způsob provádění zkoušek náhradního zdroje a termíny těchto zkoušek, takže ne- můžeme ani potvrdit ani vyvrátit, zda Vámi prováděné zkoušky legislativě vyhovují. Podle tabulky 4 a čl. 15.3.5 ČSN 33 2140 by se měly střídat zkoušky se zatížením a bez zatížení po jednom týdnu, podle čl. 710.62 ČSN 33 2000-7-710:2013 se předepisuje přezkoušení funkčnosti podle pokynů vý- robce jednou měsíčně. 5. Z dotazu není patrné, jak velký by měl další náhradní zdroj být, ani to, zda se pro tento další zdroj vyžaduje stavební rozší- ření prostoru vyhrazeného pro náhradní zdroj. Především považujeme za potřeb- né domluvit se s distributorem elektrické energie o způsobu připojení dalšího zdroje a zvážit i rozšíření palivového hospodář- ství s ohledem na potřeby provozu tohoto zdroje. Za nejvhodnější považujeme vznést na místní stavení úřad dotaz, jaké je třeba pro doplnění dalšího zdroje splnit podmín- ky (zda je zapotřebí stavení povolení, po- žadavky např. z hlediska odhlučnění, popř. i vlivu na životní prostředí). Odpověď zpracoval: Ing. Michal Kříž Ochrana přívodu k LED páskům Prosím o radu jakou kombinaci ochran zvolit pro osvětlení kovové lávky pro pěší a cyklisty. Jako osvětlení budou zřejmě po- užity LED pásky napájené 24 V nebo 12 V a z hlediska úbytku napětí by napájecí zdro- je měly být umístěny co nejblíže k LED pás- kům – na lávce. Napájecí rozváděč veřejné- ho osvětlení bude umístěn mimo lávku. Druhý dotaz se týká uzemnění kovové láv- ky, zda ji uzemnit na obou březích nebo jen na jedné straně. ODPOVĚĎ: Za ochranu LED pásků i za bez- pečnost zdrojů pro LED pásky zodpovídá jejich výrobce (uživatel však musí zvolit Nový obchod s tištěnou literaturou, e-knihami a informačním systémem ZDE. Příspěvky jsou převzaty z internetového portálu www.in-el.cz. Garantem jeho odborné části je Ing. Michal Kříž. IN-EL, spol. s r. o. , Gorkého 2573, 530 02 Pardubice Tel.: (+420) 466 303 032, E-mail: info@in-el.cz, www.in-el.cz Od 1. 1. 2015 má firma IN-EL, spol. s r. o. nového majitele a nové kontakty.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=