ElektroPrůmysl.cz, prosinec 2014

Elektro Průmysl .cz DISKUSNÍ FÓRUM 88 | prosinec 2014 Dotazy a odpovědi z diskusního fóra serveru www.in-el.cz Kontroly náhradního zdroje ve zdravotnictví Chtěl bych se zeptat na to, jestli byste mi nedokázali poradit ohledně zkoušek, kontrol, revizí, profylaktických kontrol ná- hradního zdroje energie (dieselagregát) ve zdravotnictví? 1. Existují nějaké legislativou pevně sta- novené termíny, ve kterých se mají tyto zkoušky provádět? 2. Platí, že provoz by měl být zkontrolo- ván 1x ročně externí odborně způsobilou osobou? 3. Kdo je tou odborně způsobilou osobou? 4. Dále provádíme 1x týdně zkoušky bez připojení do sítě a 1x za kvartál„ostrý“ start - vyhovuje to legislativě? 5. Uvažujeme o umístění dalšího náhrad- ního zdroje. Co by bylo potřeba z pohledu povolení a uvedení do provozu (např. povo- lení k umístění zdroje znečišťování ovzduší atd.). ODPOVĚĎ: 1. O tom, že by termíny zkou- šek, kontrol, revizí, profylaktických kontrol náhradního zdroje energie (dieselagregá- tu) ve zdravotnictví byly přímo stanoveny legislativou nevíme, ale poměrně podrob- ný rozpis toho, kdy mají být jednotlivé pro- vozní zkoušky elektrických rozvodů a s nimi spojených zařízení ve zdravotnictví prová- děny, je uveden jednak v tabulce 4 dosud (do 8. 1. 2015) platné ČSN 33 2140:1986 a nově v čl. 710.62 ČSN 33 2000-7- 710:2013. Podle ČSN 33 2140:1986 se na hlavním nouzovém zdroji elektrické ener- gie (označovaného GE podle kapitoly 9 ČSN 33 2140, což bývá obvykle dieselagre- gát, motorgenerátor apod.) provádí funkč- ní zkouška bez zatížení i funkční zkouška se zatížením po dvou týdnech. Postup těchto funkčních zkoušek je dán článkem 15.3.5 této normy. Tento článek upřesňuje, že zkoušky se provádějí střídavě se zatíže- ním a bez zatížení a že mezi oběma typy zkoušek je interval 1 týden. ČSN 33 2140 platí pouze do 8. 1. 2015. Od 9. 1. 2015 je již v plné platnosti ČSN 33 2000-7-710:2013 , která normu ČSN 33 2140 pak již plně nahrazuje. V čl. 710.62 Pravidelné revize ČSN 33 2000-7-710:2013 se předepisuje, že pravidelná revize musí být prováděna v souladu s místními (národními) předpisy, a pokud takové předpisy neexistují, dopo- ručují se intervaly uvedené dále v tomto článku. Pro bezpečnostní zařízení se spalo- vacími motory se předepisuje přezkoušení funkčnosti podle pokynů výrobce jednou měsíčně (zkouší se chod po dobu 60 minut). Samozřejmě, pokud výrobce nebo doda- vatel náhradního zdroje ve své průvodní dokumentaci stanoví jiné intervaly nebo jiné způsoby kontroly, je třeba postupovat podle požadavků výrobce nebo dodavatele. 2. O legislativním předpisu, že by provoz soustrojí měl být zkontrolován 1x ročně ex- terní odborně způsobilou osobou, nevíme. Uvedený požadavek se zřejmě opírá rovněž o výše uvedený čl. 710.62 ČSN 33 2000- 7-710:2013, který ve svém bodě a) uvádí, že funkční přezkoušení uvedených zaříze- ní (rozumí se zřejmě zařízení uvedených v dalších bodech tohoto článku) se prová- dí v intervalech 12 měsíců. Ovšem to, že se musí jednat o externí osobu, není v normě uvedeno. To, že se musí jednat o osobu odborně způsobilou, považujeme vcelku za samozřejmé z toho důvodu, že taková osoba musí být schopná funkčnost zaříze- ní posoudit. Zavedení takového opatření místním provozním bezpečnostním před- pisem podle nařízení vlády č. 378/2001 Sb.,

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=