ElektroPrůmysl.cz, prosinec 2014

Elektro Průmysl .cz SOFTWARE prosinec 2014 | 83 Strukturování produktů: poskytuje jasné metody pro strukturování doku- mentace strojů a systémů. Jasná struktura dokumentace výrobků a technologií je zá- kladem pro využití automatizace a mezio- borovou spolupráci. Metody návrhu: přinášejí správný ná- stroj pro výběr a implementaci nejefek- tivnějších konstrukčních metod. Společně s odborníky firmy EPLAN jsou zákazníci schopni analyzovat, vyvíjet, definovat a im- plementovat vybrané konstrukční metody. Implementací specifických metod návrhu pro automatizační technologie můžete výrazně omezit nároky na projektování a zkrátit dobu návrhu. Pracovní postupy: Nastavení pracov- ních postupů umožňuje vyhodnotit a au- tomatizovat postupy návrhu krok za kro- kem pomocí skriptování, API nebo dalších specifických metod projektování. Můžete zrychlit proces návrhu, integrovat jej do procesu datové technologie a zajistit jed- notné metody projektování. Integrace procesů: dovoluje integra- ci technických dat a pracovních postupů do podnikových procesů zákazníka. Tak se využije další potenciál spočívající v pro- pojení konstrukčních procesů s vedlejšími procesy, jako jsou ERP a PDM. Projektový management: pomáhá do- sáhnout maximální produktivity v nejkrat- ším možném čase. Získáte ucelený projek- tový plán založený na standardizovaných procesech implementace. Počáteční zaměření Uvedení programu EPLAN Experience v listopadu 2014 bude zaměřeno na dvě z klíčových oblastí projektování: Normy a standardy, Metody návrhu. „Jednou z klí- čových priorit inženýrských společností je implementace nové normy IEC 81346 do jejich inženýrského prostředí,“ vysvětluje Michels.„IEC 81346 tvoří základ pro struktu- rování dokumentace výrobků, strojů a stroj- ních zařízení – pokrývá tolik oborů, kolik je možné, a zajišťuje konzistentní terminologii. Proto nabízíme firmám semináře zaměřené na oblasti Normy&Standardy a Metody ná- vrhu, abychom jim pomohli v hladkém pře- chodu na IEC 81346 (ČSN 81346).“ EPLAN Software & Service www.eplan.cz „Program EPLAN Experience pomůže našim zákaz- níkům vyřešit mnohé problémy v oblasti automati- zace a řízení, jimž musí čelit v současném rychle se vyvíjejícím světě, jako je rostoucí složitost technic- kých systémů, velký objem dat a nové typy připo- jení,“ říká Thomas Michels, vedoucí managementu výroby. EPLAN Experience je založena na osmi klíčových oblastech. Jedná se o konkrétní témata, která chce firma optimalizovat a zefektivnit.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=