ElektroPrůmysl.cz, prosinec 2014

Elektro Průmysl .cz SOFTWARE 82 | prosinec 2014 EPLAN Experience Společnost EPLAN představila na veletrhu SPS IPC Drives nový koncept EPLAN Experience: nový mezinárodní koncept, jehož cílem je zvýšit efektivitu projektování. Větší efektivita postupů projektování vede ke specifickým a zřetelným přínosům, jako jsou správa strategických inovací ve vysoce výkonném IT prostředí; kratší doba potřebná k uvedení produktu na trh; optimální správa využití zdrojů a větší mezinárodní konkurenceschopnost. EPLAN Experience je koncept vhodný pro stávající i nové zákazníky v libovolném prů- myslovémodvětví, kde je společnost EPLAN aktivní. Přístup EPLAN Experience je vhodný pro každý obor a může být implementován a přizpůsoben specifickým požadavkům zákazníků. Jedná se o koncept, který je za- ložen na zpětné vazbě od zákazníků společ- nosti EPLAN po celém světě v mnoha obo- rech průmyslu. „EPLAN Experience pomůže našim zákazníkům vyřešit mnohé problémy v oblasti automatizace, s nimiž se setkávají v současném rychle se rozvíjejícím světě, jako jsou rostoucí složitosti systémů, vel- ký objem dat a nové typy připojení,“ říká Thomas Michels, vedoucí výrobního ma- nagementu. Všechny tyto – a mnohé další – problémy mohou být redukovány na spo- lečného jmenovatele: zvyšování efektivity. To je přesně to, na co se koncept EPLAN Experience zaměřuje. „Pomáháme podni- kům udělat stejné množství práce s menší- mi zdroji, zrychlovat vývoj produktů a uvol- nit vývojářské zdroje pro jiné aktivity s vyšší přidanou hodnotou,“ dodává Michels. Vysoká úroveň modularity Přístup EPLAN Experience je plně v souladu se stávajícím prostředím platformy EPLAN a přináší další přidanou hodnotu. Jedná se o vysoce modulární přístup, který pokrývá osm klíčových oblastí projektování. Kaž- dou z nich lze definovat jako specifickou oblast činnosti dané společnosti, kterou je třeba optimalizovat a zefektivnit. IT infrastruktura: zahrnuje plné začle- nění softwaru EPLAN do zákazníkova IT prostředí. Zákazník tím získá vysoce výkon- nou IT infrastrukturu s jednoduchou, bez- chybnou a spolehlivou instalací a aktualizací softwaru. Nastavení platformy: Umožní zákazní- kům provést konfiguraci programu v kon- krétní aplikaci pro ideální pracovní prostře- dí. Tím pomůže definovat a implementovat nastavení optimálním způsobem. Normy a standardy: poskytuje návody a doporučení pro nastavení a použití zaří- zení a vzorových dat. Umožňuje podnikům, aby byly ve shodě se všemi odpovídajícími národními i mezinárodními standardy pro dokumentaci a výrobu. Zahrnuje i novou normu IEC 81346 (ČSN 81346). „Přímá cesta k vyšší efektivitě“ – společnost EPLAN představuje na veletrhu SPS IPC Drives v Norimberku (Německo) nový program založený na využití zkušeností pro optimalizaci efektivity projektování.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=